8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1801 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ГРЕШКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА И МЕТОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ (2012)
1802 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Василев Кр., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА САМ СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА ПРИ 5- ОСЕВО ОБРАБОТВАНЕ (2012)
1803 Сотирова, Д. В., "Aнихилацията" на труда и промените в трудовата етика в социално-философска перспектива (2014)
1804 Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МРЕЖА ОТ КАНАЛИ (2013)
1805 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Олга Каракостопуло., ИЗМЕРВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ УСТАНОВЯВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ С ПОСТПРОЦЕСОР ПРИ ЧЕТИРИ И ПЕТ ОСЕВА ОБРАБОТКА (2013)
1806 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Подход за създаване и изследване на пострпоцесор, генериращ работа със фрезово вретено при многоцелеви стругови машини (2014)
1807 Krumova, M. Y., Open Data Benchmarking for Higher Education: Management and Technology Perspectives (2016)
1808 Rusev, R. P., Angelov, G. V., Gieva, E. E., Atanasov, B. P., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Emulating Hydrogen Bonding Network of Green Fluorescent Protein (2016)
1809 Сотирова, Д. В., Eтика в консултирането (2002)
1810 Сотирова, Д. В., Мениджмънт на различията: нови концептуални рамки във философията и в управлението на човешкото развитие (2016)
1811 Миткова, Е. Г., ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ТЕКТОНИКА НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО (2016)
1812 Павлова, Й. П., Българската съпруга в годините на преход 1989-2000 (2012)
1813 Пенев, Б. Г., Лашнев, А. Т., Илиев, И. Я., Управление вектора на нормалното ускорение на противотанкова управляема ракета в псевдополярни координати (1996)
1814 Kandeva, M. K., A. Vencl., E. Assenova., D. Karastoyanov., T. Grozdanova., Abrasive Wear of Chemical Nickel Coatings with Boron Nitride Nano-particles. (2014)
1815 Kandeva, M. K., Vassileva, L. S., Rangelov, R. K., S. Simeonova., Wear Resistance Of Aluminium Matrix Microcomposite Materials (2011)
1816 Badarov, D. H., Mihov, G. S., Development and Implementation of Digital Phase Locked Loop on Xilinx FPGA (2016)
1817 PleshkovaBekiarska, S. G., Kinanev, D. A., Method for security enhancement of audio information in communication multimedia systems and networks applying encryption algorithm with public key (2016)
1818 PleshkovaBekiarska, S. G., Filipov, S. J., ANALYSIS OF IMPULSE RESPONSE MEASUREMENT SIGNALS USED IN ROOM ACOUSTIC (2016)
1819 Hvarchilkov, D. S., Wireless Power Transfer (2016)
1820 PleshkovaBekiarska, S. G., Real Time Processing of Microphone Array Information Applying GPU Unit and CUDA Platform (2016)
1821 PleshkovaBekiarska, S. G., Kirechev, A. V., Development of Method for Predicting the Influence of Elastic Porous Materials on Coincidence Frequency of Walls for Sound Insulation Based on Composite Structures (2016)
1822 Малаков, И. К., Захаринов, В. В., Избор на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност (2016)
1823 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Choosing an Optimal Size Range of the Product “Pipe Clamp” (2021)
1824 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Stoyanov, L. S., Lazarov, V. D., A Study of Parallel Structures of DC-DC Converters for Application in Wind Energy Conversion Systems (2016)
1825 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатори за приложения във ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1826 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатор с постоянни магнити (2016)
1827 Чобанова, З. Н., Маринова, Г. И., Телекомуникационни Системи за Зелена Икономика – Обзор (2016)
1828 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Circuit Design for Green Communications – Methods, Tools and Examples (2016)
1829 Ahmed, S. A., Topalov, A. V., Dimitrov, N. D., Bonev, E., Industrial implementation of a fuzzy logic controller for brushless DC motor drives using the PicoMotion control framework (2016)
1830 Константинов, К. М., Бекриев, О. Н., РЕШАВАНЕ БА ПРАВАТА ЗАДАЧА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСОВА ПОМПА (2016)
1831 Бекриев, О. Н., Константинов, К. М., Станилов, А. С., Eкспериментално изследване на влиянието на местата на измерване на налягане при определяне напора на осова помпа с хоризонтален вал (2016)
1832 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Анализ на методи за сертифициране и квалифициране на помощни програми за генериране на код в автомобилната индустрия (2016)
1833 Kanchev, H. C., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Current fed inverter application as a controllable DC load (2016)
1834 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Draganov, I. R., Tonchev, K.T., Boumbarov, O.L., Classification of Mental Tasks from EEG Signals using Spectral Analysis, PCA and SVM (2018)
1835 Hinov, N. L., Mathematical Modeling of Transformerless DC-DC Converters (2018)
1836 Staykov, K. G., Ganchev, D. S., Ultrasonic Evaluation of Interconnecting Pipe Adhesive Joints in Glass Fiber Reinforced Polymer Pipelines (2021)
1837 Angelov, G. V., Andreev M., Hinov, N. L., Modelling of Electric Vehicle Charging Station for DC Fast Charging (2018)
1838 Ivanov, M. P., Development of virtual 3D human manikin with integrated breathing functionality (2016)
1839 Sechkova, T. G., Tonchev K., Manolova, A. H., Action Unit recognition in still images using graph-based feature selection (2016)
1840 Pavlov, N. L., Vibration Characteristics of Quarter Car Semi-active Suspension Model - Numerical Simulations and Indoor Testing (2016)
1841 Gieva, E. E., Brusev, T. S., Rusev, R. R., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Investigation of Power Losses in Synchronous Buck (2016)
1842 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Hvarchilkov, D. S., An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET (2016)
1843 Сотирова, Д. В., ТРУДЪТ И НЕГОВАТА „АНИХИЛАЦИЯ“ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ (2016)
1844 Сотирова, Д. В., КРОСКУЛТУРНАТА ПЕРСПЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕТИКА: РОЛЯТА НА КУЛТУРНАТА И ЕТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧИЯТА (2016)
1845 Стайков, К. Г., Ганчев, Д. С., Безконтактен ултразвуков контрол на железопътни релси с вълни на Релей (2019)
1846 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 1 (моделиране и анализ) (2016)
1847 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 2 (синтез на управление) (2016)
1848 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ: институционални и поколенийни културни особености (2017)
1849 Сотирова, Д. В., Етичното лидерство в кроскултурна перспектива (2017)
1850 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., MASS AND ELASTICITY SYNTHESIS OF THE SUPPORT OF A GENERATOR FOR VIBRATION ENERGY HARVESTING (2016)