9699

Публикации
Publications

1461

Автори
Autors

9700

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1801 Stoev, L. Z., Uzunova M., Kozak Dr., Stoić A., Preparation of Video Lectures for Distance Education (2016)
1802 Кънева, Н. С., Резервната листа при конкурсите за държавни служители (2015)
1803 Кънева, Н. С., Кариерното развитие на държавните служители (2015)
1804 Кънева, Н. С., Правна защита на лицата, които подават сигнали (2015)
1805 Кънева, Н. С., Административно право и административен процес (2016)
1806 Кънева, Н. С., Правният институт на несъвместимостта (2016)
1807 Кънева, Н. С., За заплатите на служителите в държавната администрация (2016)
1808 Кънева, Н. С., Практическо нормотворчество (2016)
1809 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛЕН БАРАБАН С Pro/ENGINEER (2010)
1810 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM) (2016)
1811 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST (2014)
1812 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., КОМПЕНСИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ ГЕОМЕТРИЧНА НЕТОЧНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТПРОЦЕСОР (2011)
1813 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА СТРУГОВ ПОСТПРОЦЕСОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯЩ СЕ ЦИКЪЛ В СРЕДА НА PRO/ENGINEER (2012)
1814 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ГРЕШКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА И МЕТОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ (2012)
1815 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Василев Кр., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА САМ СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА ПРИ 5- ОСЕВО ОБРАБОТВАНЕ (2012)
1816 Сотирова, Д. В., "Aнихилацията" на труда и промените в трудовата етика в социално-философска перспектива (2014)
1817 Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МРЕЖА ОТ КАНАЛИ (2013)
1818 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Олга Каракостопуло., ИЗМЕРВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ УСТАНОВЯВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ С ПОСТПРОЦЕСОР ПРИ ЧЕТИРИ И ПЕТ ОСЕВА ОБРАБОТКА (2013)
1819 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Подход за създаване и изследване на пострпоцесор, генериращ работа със фрезово вретено при многоцелеви стругови машини (2014)
1820 Krumova, M. Y., Open Data Benchmarking for Higher Education: Management and Technology Perspectives (2016)
1821 Rusev, R. P., Angelov, G. V., Gieva, E. E., Atanasov, B. P., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Emulating Hydrogen Bonding Network of Green Fluorescent Protein (2016)
1822 Сотирова, Д. В., Eтика в консултирането (2002)
1823 Сотирова, Д. В., Мениджмънт на различията: нови концептуални рамки във философията и в управлението на човешкото развитие (2016)
1824 Миткова, Е. Г., ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ТЕКТОНИКА НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО (2016)
1825 Павлова, Й. П., Българската съпруга в годините на преход 1989-2000 (2012)
1826 Пенев, Б. Г., Лашнев, А. Т., Илиев, И. Я., Управление вектора на нормалното ускорение на противотанкова управляема ракета в псевдополярни координати (1996)
1827 Kandeva, M. K., A. Vencl., E. Assenova., D. Karastoyanov., T. Grozdanova., Abrasive Wear of Chemical Nickel Coatings with Boron Nitride Nano-particles. (2014)
1828 Kandeva, M. K., Vassileva, L. S., Rangelov, R. K., S. Simeonova., Wear Resistance Of Aluminium Matrix Microcomposite Materials (2011)
1829 Badarov, D. H., Mihov, G. S., Development and Implementation of Digital Phase Locked Loop on Xilinx FPGA (2016)
1830 PleshkovaBekiarska, S. G., Kinanev, D. A., Method for security enhancement of audio information in communication multimedia systems and networks applying encryption algorithm with public key (2016)
1831 PleshkovaBekiarska, S. G., Filipov, S. J., ANALYSIS OF IMPULSE RESPONSE MEASUREMENT SIGNALS USED IN ROOM ACOUSTIC (2016)
1832 Hvarchilkov, D. S., Wireless Power Transfer (2016)
1833 PleshkovaBekiarska, S. G., Real Time Processing of Microphone Array Information Applying GPU Unit and CUDA Platform (2016)
1834 PleshkovaBekiarska, S. G., Kirechev, A. V., Development of Method for Predicting the Influence of Elastic Porous Materials on Coincidence Frequency of Walls for Sound Insulation Based on Composite Structures (2016)
1835 Малаков, И. К., Захаринов, В. В., Избор на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност (2016)
1836 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Choosing an Optimal Size Range of the Product “Pipe Clamp” (2021)
1837 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Stoyanov, L. S., Lazarov, V. D., A Study of Parallel Structures of DC-DC Converters for Application in Wind Energy Conversion Systems (2016)
1838 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатори за приложения във ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1839 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатор с постоянни магнити (2016)
1840 Чобанова, З. Н., Маринова, Г. И., Телекомуникационни Системи за Зелена Икономика – Обзор (2016)
1841 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Circuit Design for Green Communications – Methods, Tools and Examples (2016)
1842 Ahmed, S. A., Topalov, A. V., Dimitrov, N. D., Bonev, E., Industrial implementation of a fuzzy logic controller for brushless DC motor drives using the PicoMotion control framework (2016)
1843 Константинов, К. М., Бекриев, О. Н., РЕШАВАНЕ БА ПРАВАТА ЗАДАЧА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСОВА ПОМПА (2016)
1844 Бекриев, О. Н., Константинов, К. М., Станилов, А. С., Eкспериментално изследване на влиянието на местата на измерване на налягане при определяне напора на осова помпа с хоризонтален вал (2016)
1845 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Анализ на методи за сертифициране и квалифициране на помощни програми за генериране на код в автомобилната индустрия (2016)
1846 Kanchev, H. C., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Current fed inverter application as a controllable DC load (2016)
1847 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Draganov, I. R., Tonchev, K.T., Boumbarov, O.L., Classification of Mental Tasks from EEG Signals using Spectral Analysis, PCA and SVM (2018)
1848 Hinov, N. L., Mathematical Modeling of Transformerless DC-DC Converters (2018)
1849 Staykov, K. G., Ganchev, D. S., Ultrasonic Evaluation of Interconnecting Pipe Adhesive Joints in Glass Fiber Reinforced Polymer Pipelines (2021)
1850 Angelov, G. V., Andreev M., Hinov, N. L., Modelling of Electric Vehicle Charging Station for DC Fast Charging (2018)