11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1801 Сотирова, Д. В., Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика (2016)
1802 Сотирова, Д. В., Организационна култура на стартъп компанията (2016)
1803 Sotirova, D. V., Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting (2011)
1804 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics (2016)
1805 Карамишев, Х. Г., Попов, Г. Т., Компонентно-базирано управление на обслужващият модул PIC ALFA на станция FESTO MPS HANDLING (2015)
1806 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: НОВА ПАРАДГМА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ПУБЛИЧНИЯ АДМИНИСТРАТОР (2011)
1807 Сотирова, Д. В., Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри? (2014)
1808 Сотирова, Д. В., Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст (2013)
1809 Пенев, Б. Г., Вариант на система за автоматично управление на противотанков управляем ракетен снаряд в полярни координати (1995)
1810 Stoev, L. Z., Uzunova M., Kozak Dr., Stoić A., Preparation of Video Lectures for Distance Education (2016)
1811 Кънева, Н. С., Резервната листа при конкурсите за държавни служители (2015)
1812 Кънева, Н. С., Кариерното развитие на държавните служители (2015)
1813 Кънева, Н. С., Правна защита на лицата, които подават сигнали (2015)
1814 Кънева, Н. С., Административно право и административен процес (2016)
1815 Кънева, Н. С., Правният институт на несъвместимостта (2016)
1816 Кънева, Н. С., За заплатите на служителите в държавната администрация (2016)
1817 Кънева, Н. С., Практическо нормотворчество (2016)
1818 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛЕН БАРАБАН С Pro/ENGINEER (2010)
1819 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM) (2016)
1820 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST (2014)
1821 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., КОМПЕНСИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ ГЕОМЕТРИЧНА НЕТОЧНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТПРОЦЕСОР (2011)
1822 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА СТРУГОВ ПОСТПРОЦЕСОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯЩ СЕ ЦИКЪЛ В СРЕДА НА PRO/ENGINEER (2012)
1823 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ГРЕШКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА И МЕТОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ (2012)
1824 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Василев Кр., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА САМ СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА ПРИ 5- ОСЕВО ОБРАБОТВАНЕ (2012)
1825 Сотирова, Д. В., "Aнихилацията" на труда и промените в трудовата етика в социално-философска перспектива (2014)
1826 Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МРЕЖА ОТ КАНАЛИ (2013)
1827 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Олга Каракостопуло., ИЗМЕРВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ УСТАНОВЯВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ С ПОСТПРОЦЕСОР ПРИ ЧЕТИРИ И ПЕТ ОСЕВА ОБРАБОТКА (2013)
1828 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Подход за създаване и изследване на пострпоцесор, генериращ работа със фрезово вретено при многоцелеви стругови машини (2014)
1829 Krumova, M. Y., Open Data Benchmarking for Higher Education: Management and Technology Perspectives (2016)
1830 Rusev, R. P., Angelov, G. V., Gieva, E. E., Atanasov, B. P., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Emulating Hydrogen Bonding Network of Green Fluorescent Protein (2016)
1831 Сотирова, Д. В., Eтика в консултирането (2002)
1832 Сотирова, Д. В., Мениджмънт на различията: нови концептуални рамки във философията и в управлението на човешкото развитие (2016)
1833 Миткова, Е. Г., ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ТЕКТОНИКА НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО (2016)
1834 Павлова, Й. П., Българската съпруга в годините на преход 1989-2000 (2012)
1835 Пенев, Б. Г., Лашнев, А. Т., Илиев, И. Я., Управление вектора на нормалното ускорение на противотанкова управляема ракета в псевдополярни координати (1996)
1836 Kandeva, M. K., A. Vencl., E. Assenova., D. Karastoyanov., T. Grozdanova., Abrasive Wear of Chemical Nickel Coatings with Boron Nitride Nano-particles. (2014)
1837 Kandeva, M. K., Vassileva, L. S., Rangelov, R. K., S. Simeonova., Wear Resistance Of Aluminium Matrix Microcomposite Materials (2011)
1838 Badarov, D. H., Mihov, G. S., Development and Implementation of Digital Phase Locked Loop on Xilinx FPGA (2016)
1839 PleshkovaBekiarska, S. G., Kinanev, D. A., Method for security enhancement of audio information in communication multimedia systems and networks applying encryption algorithm with public key (2016)
1840 PleshkovaBekiarska, S. G., Filipov, S. J., ANALYSIS OF IMPULSE RESPONSE MEASUREMENT SIGNALS USED IN ROOM ACOUSTIC (2016)
1841 Hvarchilkov, D. S., Wireless Power Transfer (2016)
1842 PleshkovaBekiarska, S. G., Real Time Processing of Microphone Array Information Applying GPU Unit and CUDA Platform (2016)
1843 PleshkovaBekiarska, S. G., Kirechev, A. V., Development of Method for Predicting the Influence of Elastic Porous Materials on Coincidence Frequency of Walls for Sound Insulation Based on Composite Structures (2016)
1844 Малаков, И. К., Захаринов, В. В., Избор на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност (2016)
1845 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Choosing an Optimal Size Range of the Product “Pipe Clamp” (2021)
1846 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Stoyanov, L. S., Lazarov, V. D., A Study of Parallel Structures of DC-DC Converters for Application in Wind Energy Conversion Systems (2016)
1847 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатори за приложения във ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1848 Зарков, З. Ж., Бачев, И. Е., Демирков, Б. Т., Лазаров, В. Д., Експериментално изследване на алтернатор с постоянни магнити (2016)
1849 Чобанова, З. Н., Маринова, Г. И., Телекомуникационни Системи за Зелена Икономика – Обзор (2016)
1850 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Circuit Design for Green Communications – Methods, Tools and Examples (2016)