Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст
Ключови думи: правна регулация, етическа регулация, легализъм, морализъм

Абстракт: Целта на този текст е да се формулират и осмислят легализмът и морализмът като свързани помежду си мисловни, институционални и културни тенденции. Сравнявайки етичното и правното, често поставяме ударението върху разликите между двете нормативни системи. Тук ще се потърсят аргументи и примери за общата им основа в българския социален контекст. Разсъжденията се опират на базата на съпоставки на различния смисъл на понятията морализъм и легализъм в историческата и съвременната гражданска и експертна употреба.

Библиография

  Издание

  Етиката в българската правна система. Сборник статии. (Съст. В. Драмалиева, Е. Маринова), том -, стр. стр. 10 стр., 2013, България, София, Издателски комплекс – УНСС, ISBN ISBN 978-954-644-458-5

  Издателските права се държат от УНСС

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Legalism and moralism: legal and ethical regulation in cultural and behavioral context
  Keywords: legal regulation, ethical regulation, legalism, moralism

  Abstract: The purpose of this paper is to define and give meaning of legalism and moralism as two connected to each other trends in mental, institutional, and cultural perspective. When we compare ethical and legal regulation, we frequently put the emphasis on differences between the two normative systems. Here you will look for arguments and actual examples of their shared foundation taken in Bulgarian social context. The ideas are based on comparisons of the different meanings of concepts legalism and moralism in cases of their historical and modern civic and professional use.

  References

   Issue

   Ethics in the Bulgarian legal system. Collected papers., vol. -, pp. 10 стр., 2013, Bulgaria, Sofia, UNSS Publishing complex, ISBN ISBN 978-954-644-458-5

   Copyright УНСС

   Вид: публикация в национален форум