7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1301 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител (2014)
1302 Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С., Изследване на хибриден двигател на Stirling (2012)
1303 Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Nature and prospects of renewable energy source, equipped with a Stirling engine (2012)
1304 Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С., Двигател на Stirling – същност и приложение (2013)
1305 Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите (2013)
1306 Петрова, Ц. С., Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала (2013)
1307 Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (2011)
1308 Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C., Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (2013)
1309 Станев, Р. Х., СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ (2013)
1310 Станев, Р. Х., Райков М., МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС (2013)
1311 Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д., ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ (2010)
1312 Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г., АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА (2012)
1313 Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ (2011)
1314 Попова Д. Й., Йонков, Т. С., Георгиев Ц. П., Йончев, Е. Й., МОДЕЛНО БАЗИРАНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1315 Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1316 Стойков, К. С., Стайков, С. С., Тодорова, К. М., ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – ОСО¬БЕ¬НОСТИ ЧАСТ 1 (2011)
1317 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО – I част (синтез) (2011)
1318 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ) (2011)
1319 Стойков, К. С., ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA (2011)
1320 Дамянов, Д. А., МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ (2011)
1321 Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО (2011)
1322 Димитрова, Е. С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (2011)
1323 Димитрова, Е. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ (2011)
1324 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1325 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1326 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1327 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1 (2011)
1328 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 (2011)
1329 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ (2011)
1330 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИОДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - II ЧАСТ (2011)
1331 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – I ЧАСТ (2011)
1332 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ (2011)
1333 Georgiev, B. V., ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS (2011)
1334 Енев, С. Е., МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ (2011)
1335 Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А., УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ (2011)
1336 Тодоров, А. М., Мехмед А., МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ (2011)
1337 Минковска, Д. В., Марков Й., ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА (2011)
1338 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД (2011)
1339 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Ценева, Р. Т., МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ (2011)
1340 Маринова, И. Й., Терзова, А. И., Матеев, В. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ (2011)
1341 Матеев, В. М., Маринова, И. Й., Терзова, А. И., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (2011)
1342 Ценева, Р. Т., МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ (2011)
1343 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Спиров Д., РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХ-РОННА МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР (2011)
1344 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ (2011)
1345 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ (2011)
1346 Найденов, Г. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ (2011)
1347 Гилев, Б. Н., “ЗАПОМНЯНЕ” НА ФУНКЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И НА SUBDIVISION СХЕМИ (2011)
1348 Божилов, Г. Й., Тодорова А., ТЕРМИЧНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ (2011)
1349 Божилов, Г. Й., КОМПЮТЪРНИ ЗАДАЧИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ (2011)
1350 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ПОЛУРЕШЕТКА ОТ СПЕЦИАЛЕН ВИД (2011)