8637

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8638

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1301 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Sisman, M., INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION OF METRO LINES IN ISTANBUL (2013)
1302 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА ЗАМЕСТВАЩА СХЕМА (2015)
1303 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител (2014)
1304 Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С., Изследване на хибриден двигател на Stirling (2012)
1305 Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Nature and prospects of renewable energy source, equipped with a Stirling engine (2012)
1306 Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С., Двигател на Stirling – същност и приложение (2013)
1307 Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите (2013)
1308 Петрова, Ц. С., Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала (2013)
1309 Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (2011)
1310 Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C., Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (2013)
1311 Станев, Р. Х., СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ (2013)
1312 Станев, Р. Х., Райков М., МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС (2013)
1313 Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д., ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ (2010)
1314 Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г., АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА (2012)
1315 Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ (2011)
1316 Попова Д. Й., Йонков, Т. С., Георгиев Ц. П., Йончев, Е. Й., МОДЕЛНО БАЗИРАНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1317 Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1318 Стойков, К. С., Стайков, С. С., Тодорова, К. М., ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – ОСО¬БЕ¬НОСТИ ЧАСТ 1 (2011)
1319 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО – I част (синтез) (2011)
1320 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ) (2011)
1321 Стойков, К. С., ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA (2011)
1322 Дамянов, Д. А., МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ (2011)
1323 Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО (2011)
1324 Димитрова, Е. С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (2011)
1325 Димитрова, Е. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ (2011)
1326 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1327 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1328 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1329 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1 (2011)
1330 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 (2011)
1331 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ (2011)
1332 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИОДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - II ЧАСТ (2011)
1333 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – I ЧАСТ (2011)
1334 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ (2011)
1335 Georgiev, B. V., ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS (2011)
1336 Енев, С. Е., МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ (2011)
1337 Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А., УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ (2011)
1338 Тодоров, А. М., Мехмед А., МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ (2011)
1339 Минковска, Д. В., Марков Й., ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА (2011)
1340 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД (2011)
1341 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Ценева, Р. Т., МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ (2011)
1342 Маринова, И. Й., Терзова, А. И., Матеев, В. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ (2011)
1343 Матеев, В. М., Маринова, И. Й., Терзова, А. И., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (2011)
1344 Ценева, Р. Т., МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ (2011)
1345 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Спиров Д., РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХ-РОННА МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР (2011)
1346 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ (2011)
1347 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ (2011)
1348 Найденов, Г. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ (2011)
1349 Гилев, Б. Н., “ЗАПОМНЯНЕ” НА ФУНКЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И НА SUBDIVISION СХЕМИ (2011)
1350 Божилов, Г. Й., Тодорова А., ТЕРМИЧНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ (2011)