10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1301 Kamenov, O. Y., FRACTIONAL-DIFFERENTIAL MODEL OF CONVECTION STABILITY (2004)
1302 Kamenov, O. Y., ANALYTICAL SOLUTIONS OF MULTIDIMENSIONAL FRACTIONAL-INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FEL (FREE ELECTRON LASER) TYPE (2004)
1303 Boyadjiev, L. I., Kamenov, O. Y., Kalla S., ON THE LAUWERIER FORMULATION OF THE TEMPERATURE FIELD PROBLEM IN OIL STRATA (2005)
1304 Kamenov, O. Y., Exact periodic solutions of the sixth-order generalized Boussinesq equation (2009)
1305 Kamenov, O. Y., Periodic solutions of the non-integrable convective fluid equation (2012)
1306 Kamenov, O. Y., Angova, A. P., Exact Periodic Solutions of the Nonintegrable Kawahara Equation (2012)
1307 Kamenov, O. Y., New Periodic Exact Solutions of the Kuramoto-Sivashinsky Evolution Equation (2014)
1308 Kamenov, O. Y., EXACT PERIODIC SEISMIC WAVES IN THE NIKOLAEVSKII MODEL (2014)
1309 Софронова, Д. А., СЪЗДАВАНЕ НА НОВА МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОПЪВАНЕ (2014)
1310 Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Стоилов, Т. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО МНОГОЦИКЛОВО НАТОВАРВАНЕ С МАЛКИ ОПЪНОВИ СИЛИ (2014)
1311 Дубровник Ефрем., Маринова, М. П., Лазаров В., Предсказване на условните преходи в компютрите с използване на перцептрони (2014)
1312 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Sisman, M., INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION OF METRO LINES IN ISTANBUL (2013)
1313 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА ЗАМЕСТВАЩА СХЕМА (2015)
1314 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител (2014)
1315 Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С., Изследване на хибриден двигател на Stirling (2012)
1316 Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Nature and prospects of renewable energy source, equipped with a Stirling engine (2012)
1317 Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С., Двигател на Stirling – същност и приложение (2013)
1318 Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите (2013)
1319 Петрова, Ц. С., Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала (2013)
1320 Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (2011)
1321 Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C., Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (2013)
1322 Станев, Р. Х., СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ (2013)
1323 Станев, Р. Х., Райков М., МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС (2013)
1324 Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д., ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ (2010)
1325 Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г., АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА (2012)
1326 Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ (2011)
1327 Попова Д. Й., Йонков, Т. С., Георгиев Ц. П., Йончев, Е. Й., МОДЕЛНО БАЗИРАНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1328 Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1329 Стойков, К. С., Стайков, С. С., Тодорова, К. М., ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – ОСО¬БЕ¬НОСТИ ЧАСТ 1 (2011)
1330 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО – I част (синтез) (2011)
1331 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ) (2011)
1332 Стойков, К. С., ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA (2011)
1333 Дамянов, Д. А., МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ (2011)
1334 Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО (2011)
1335 Димитрова, Е. С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (2011)
1336 Димитрова, Е. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ (2011)
1337 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1338 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1339 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1340 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1 (2011)
1341 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 (2011)
1342 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ (2011)
1343 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИОДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - II ЧАСТ (2011)
1344 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – I ЧАСТ (2011)
1345 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ (2011)
1346 Georgiev, B. V., ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS (2011)
1347 Енев, С. Е., МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ (2011)
1348 Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А., УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ (2011)
1349 Тодоров, А. М., Мехмед А., МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ (2011)
1350 Минковска, Д. В., Марков Й., ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА (2011)