11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1301 Garbeva, V. I., Pandelova, A. L., Stoynov, N. S., Inhibitor multienzyme biosensor system in dynamic mode – phosphate measurement, (2011)
1302 Рангелова, В. Й., Юсеин Дж., Паунков, Н. Д., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧЕСТОТАТА ВЪРХУ ИЗХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЗАИМО-ИНДУКТИВЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С НЕВРОННА МРЕЖА (2011)
1303 Kamenov, O. Y., FRACTIONAL-DIFFERENTIAL MODEL OF CONVECTION STABILITY (2004)
1304 Kamenov, O. Y., ANALYTICAL SOLUTIONS OF MULTIDIMENSIONAL FRACTIONAL-INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FEL (FREE ELECTRON LASER) TYPE (2004)
1305 Boyadjiev, L. I., Kamenov, O. Y., Kalla S., ON THE LAUWERIER FORMULATION OF THE TEMPERATURE FIELD PROBLEM IN OIL STRATA (2005)
1306 Kamenov, O. Y., Exact periodic solutions of the sixth-order generalized Boussinesq equation (2009)
1307 Kamenov, O. Y., Periodic solutions of the non-integrable convective fluid equation (2012)
1308 Kamenov, O. Y., Angova, A. P., Exact Periodic Solutions of the Nonintegrable Kawahara Equation (2012)
1309 Kamenov, O. Y., New Periodic Exact Solutions of the Kuramoto-Sivashinsky Evolution Equation (2014)
1310 Kamenov, O. Y., EXACT PERIODIC SEISMIC WAVES IN THE NIKOLAEVSKII MODEL (2014)
1311 Софронова, Д. А., СЪЗДАВАНЕ НА НОВА МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОПЪВАНЕ (2014)
1312 Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Стоилов, Т. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО МНОГОЦИКЛОВО НАТОВАРВАНЕ С МАЛКИ ОПЪНОВИ СИЛИ (2014)
1313 Дубровник Ефрем., Маринова, М. П., Лазаров В., Предсказване на условните преходи в компютрите с използване на перцептрони (2014)
1314 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Sisman, M., INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION OF METRO LINES IN ISTANBUL (2013)
1315 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА ЗАМЕСТВАЩА СХЕМА (2015)
1316 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител (2014)
1317 Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С., Изследване на хибриден двигател на Stirling (2012)
1318 Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Nature and prospects of renewable energy source, equipped with a Stirling engine (2012)
1319 Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С., Двигател на Stirling – същност и приложение (2013)
1320 Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите (2013)
1321 Петрова, Ц. С., Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала (2013)
1322 Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (2011)
1323 Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C., Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (2013)
1324 Станев, Р. Х., СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ (2013)
1325 Станев, Р. Х., Райков М., МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС (2013)
1326 Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д., ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ (2010)
1327 Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г., АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА (2012)
1328 Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ (2011)
1329 Попова Д. Й., Йонков, Т. С., Георгиев Ц. П., Йончев, Е. Й., МОДЕЛНО БАЗИРАНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1330 Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1331 Стойков, К. С., Стайков, С. С., Тодорова, К. М., ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – ОСО¬БЕ¬НОСТИ ЧАСТ 1 (2011)
1332 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО – I част (синтез) (2011)
1333 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ) (2011)
1334 Стойков, К. С., ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA (2011)
1335 Дамянов, Д. А., МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ (2011)
1336 Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО (2011)
1337 Димитрова, Е. С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (2011)
1338 Димитрова, Е. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ (2011)
1339 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1340 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1341 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1342 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1 (2011)
1343 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 (2011)
1344 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ (2011)
1345 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИОДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - II ЧАСТ (2011)
1346 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – I ЧАСТ (2011)
1347 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ (2011)
1348 Georgiev, B. V., ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS (2011)
1349 Енев, С. Е., МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ (2011)
1350 Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А., УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ (2011)