9690

Публикации
Publications

1458

Автори
Autors

9691

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1301 Kamenov, O. Y., ANALYTICAL SOLUTIONS OF MULTIDIMENSIONAL FRACTIONAL-INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FEL (FREE ELECTRON LASER) TYPE (2004)
1302 Boyadjiev, L. I., Kamenov, O. Y., Kalla S., ON THE LAUWERIER FORMULATION OF THE TEMPERATURE FIELD PROBLEM IN OIL STRATA (2005)
1303 Kamenov, O. Y., Exact periodic solutions of the sixth-order generalized Boussinesq equation (2009)
1304 Kamenov, O. Y., Periodic solutions of the non-integrable convective fluid equation (2012)
1305 Kamenov, O. Y., Angova, A. P., Exact Periodic Solutions of the Nonintegrable Kawahara Equation (2012)
1306 Kamenov, O. Y., New Periodic Exact Solutions of the Kuramoto-Sivashinsky Evolution Equation (2014)
1307 Kamenov, O. Y., EXACT PERIODIC SEISMIC WAVES IN THE NIKOLAEVSKII MODEL (2014)
1308 Софронова, Д. А., СЪЗДАВАНЕ НА НОВА МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОПЪВАНЕ (2014)
1309 Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Стоилов, Т. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО МНОГОЦИКЛОВО НАТОВАРВАНЕ С МАЛКИ ОПЪНОВИ СИЛИ (2014)
1310 Дубровник Ефрем., Маринова, М. П., Лазаров В., Предсказване на условните преходи в компютрите с използване на перцептрони (2014)
1311 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Sisman, M., INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION OF METRO LINES IN ISTANBUL (2013)
1312 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА ЗАМЕСТВАЩА СХЕМА (2015)
1313 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител (2014)
1314 Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С., Изследване на хибриден двигател на Stirling (2012)
1315 Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Nature and prospects of renewable energy source, equipped with a Stirling engine (2012)
1316 Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С., Двигател на Stirling – същност и приложение (2013)
1317 Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите (2013)
1318 Петрова, Ц. С., Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала (2013)
1319 Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (2011)
1320 Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C., Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (2013)
1321 Станев, Р. Х., СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ (2013)
1322 Станев, Р. Х., Райков М., МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС (2013)
1323 Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д., ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ (2010)
1324 Попов, Д. А., Йовчев М. П., Гаджанов, П. Г., АМИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 ВЪВ ВЪГЛЕ¬РОДОЧИСТВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ТЕР-МИЧНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИРМА „CANSOLV TECHNOLOGIES Inc.“ (CTI) – КАНА-ДА (2012)
1325 Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ (2011)
1326 Попова Д. Й., Йонков, Т. С., Георгиев Ц. П., Йончев, Е. Й., МОДЕЛНО БАЗИРАНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1327 Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2011)
1328 Стойков, К. С., Стайков, С. С., Тодорова, К. М., ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – ОСО¬БЕ¬НОСТИ ЧАСТ 1 (2011)
1329 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО – I част (синтез) (2011)
1330 Николов, Е. К., СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ) (2011)
1331 Стойков, К. С., ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA (2011)
1332 Дамянов, Д. А., МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ (2011)
1333 Арабаджиев Т., Узунов И., Мицев, Ц. А., Димитров, К. Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЕФЕКТИВНАТА СПЕКТРАЛНА ШИРИНА НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ ЗА ОПИСАНИЕ НА ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С ЛЕГИРАНО С ЕРБИЙ ВЛАКНО (2011)
1334 Димитрова, Е. С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (2011)
1335 Димитрова, Е. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ (2011)
1336 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1337 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1338 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ВЕРИГА (2011)
1339 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1 (2011)
1340 Карлова-Сергиева, В. А., КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 (2011)
1341 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ (2011)
1342 Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б., МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИОДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - II ЧАСТ (2011)
1343 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – I ЧАСТ (2011)
1344 Николова, Н. Г., РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ (2011)
1345 Georgiev, B. V., ADAPTIVE CONTROL ENGINEERING: THEORY AND APPLICATIONS (2011)
1346 Енев, С. Е., МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ (2011)
1347 Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А., УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ (2011)
1348 Тодоров, А. М., Мехмед А., МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ (2011)
1349 Минковска, Д. В., Марков Й., ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА (2011)
1350 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД (2011)