Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи
Ключови думи: университетска институция, общество на риска, трансформации на образованост, ценност на хуманитарното знание

Абстракт: В статията се анализира спецификата на хуманитарното образование в техническите университети от гледна точка на съвременните образователни стандарти. Нарастналата необходимост от хуманитарна образованост се обосновава в контекста на глобалното информационно общество като общество на риска. Ценността на хуманитарното познание е в това, че допълва експертизата с интерпретация; формира рационалност, която е условие за успешна дейност чрез структуриране на проекти. Хуманитарната ориентация е същностна характеристика на университета като школа за култура. Но университетският модел от миналото претърпява изменения. Специално се анализира зависимостта на университета от индустрията и бизнеса, която има нетрадиционни последици за университетското образование: доминираната от бизнеса култура налага своя диктат върху образователните стратегии, дискурс и стандарти. Сред академичната общност възникват трудности в прилагането на традиционно използвани понятия за университетска институция.

Библиография

  Издание

  Стратегии на образователната и научната политика, том -, брой 3, стр. стр. 19, 1993, България, София, Министерство на образованието и науката
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Humanitarian education in technical universities: problems and prospects
  Keywords: academic institution, risk society, transformations of higher education, value of humanities for engineer profession

  Abstract:

  References

   Issue

   Strategies of Education and Research Policies, vol. -, issue 3, pp. 19, 1993, Bulgaria, Sofia, MOS

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание