Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Олга Каракостопуло.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ УСТАНОВЯВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ С ПОСТПРОЦЕСОР ПРИ ЧЕТИРИ И ПЕТ ОСЕВА ОБРАБОТКА
Ключови думи: постпроцесор, CAD/CAM, грешки от установяване

Абстракт: В настоящият доклад се разглежда метод за компенсиране на грешката от радиално биене след установяване на масата на машината с помощта на постпроцесора като се генерира една управляваща програма с траектория, компенсираща грешките от установяване

Библиография

  Издание

  , 2013, Албания, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P., Karakostopulo.
  Title: MEASUREMENT ERRORS OF DETECT AND CORRECT THEM WITH THE POSTPROCESSOR IN FOUR AND FIVE PROCESSING AXIAL
  Keywords: postprocessor, CAD/CAM, errors establishment

  Abstract: This work presents method for compensation the circular runout error by processing on CNC machine. Using the possibility of postprocessor to input the compensation components is generated a control program with trajectory compensates errors by establishment.

  References

   Issue

   , 2013, Albania, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ В ГЕОМЕТРИЧНАТА ТОЧНОСТ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР - 2017 - в български издания
   2. МЕТОД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА СЪОСНОСТТА ПРИ ДВУВРЕТЕНЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР - 2017 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум