Оригинал (Original)
Автори: Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МРЕЖА ОТ КАНАЛИ
Ключови думи: CNC, CAD/CAM, постпроцесор, стратегия на рязане

Абстракт: В настоящия доклад се разглеждат създадените от автора стратегия и постпроцесор за изработване на декоративна залепваща мрежа от канали върху инструменти за производство на санитарни абсорбенти. При новата стратегия се работи с циркуляр и обработващите програми се генерират в САМ пакета на Pro/Engineer.

Библиография

  Издание

  , 2013, България, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kaldashev, T. P.
  Title: CREATING POSTPROCESSOR FOR A STRATEGY FOR THE MANUFACTURE OF A NETWORK OF CANALS
  Keywords: CNC, CAD/CAM, postprocessor, cutting strategy

  Abstract: The present report deals with the strategy and postprocessor established by the author for the manufacture of decorative adhesive a network of canals on tools for the production of sanitary absorbent. Under the new strategy works with circular and processing programs are generated in the СAM package Pro / Engineer.

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум