Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: За заплатите на служителите в държавната администрация
Ключови думи: служители в държавната администрация, основна месечна заплат

Абстракт: Статията е посветена на системата за заплащане на служителите в държавната администрация. Разгледани са принципите, въз основа на които е изградена нормативната уредба за основните месечни заплати на служителите и за получаваните допълнителни възнаграждения. Специално внимание е отделено на зависимостта на индивидуалната основна заплата от професионалния опит и от квалификацията на отделния служител. Посочени са проблеми в действащата нормативна уредба и са направени предложения за нейното усъвършенстване. Ключови думи: служители в държавната администрация, основна месечна заплата, допълнителни възнаграждения.

Библиография

  Издание

  Списание „Труд и право“, брой 7, стр. стр. 22-30, 2016, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: For the salaries of employees in state administration
  Keywords: employees in state administration, basic monthly salary, additional remuneration

  Abstract: The article is dedicated to the salary system for the state administration employees. Reviewed are the principles, on which basis the legal framework for basic monthly salaries for employees and for receiving bonuses has been formed. Special attention is paid to the dependance of the basic individual salary from the professional experience and from the qualification of the individual employee. Indicated are the problems with the existing legal framework and suggestions for its improvement are made.

  References

   Issue

   “Labor and law” magazine, issue 7, pp. 22-30, 2016, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание