8401

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8402

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2001 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., ГЕНЕРИРАЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕТАЙЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГОВИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ (2017)
2002 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА PLC ПИД УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ С ДВА ВХОДА И ДВА ИЗХОДА (2017)
2003 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУМЕРЕН ОБЕКТ С ПИД ЗАКОН И ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА ПРИ НЕИЗВЕСТЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТА (2017)
2004 Georgieva, B. G., Geometric heuristic in Art and Design (2017)
2005 Колева, Д. Д., Попов, Д. А., Иновативно преобразуване на отпадна ниско-потенциална топлина в електроенергия (2017)
2006 Евтимова, М. Д., Цвят и интерир (2017)
2007 Йорданов, Р. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Цветков, Т. А., ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗВАДКИТЕ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИ СЪС ЗАДАДЕН РИСК ЗА НЕПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (2017)
2008 Zaharinov, V. V., CAD RECONSTRUCTION AFTER TOPOLOGY OPTIMIZATION, AN APPROACH WITH SECTIONS (2017)
2009 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Dodov M., Stoyanov S., Study of the wheel loader vibration with a developed multibody dynamic model. (2017)
2010 Spasov, I. G., Gerova, G. G., Filipov, K. B., Grigorov, A. D., Kolev N. P., Simulation and integrated uncertainty analysis of the OECD/NEA V1000CT2 vessel mixing problem with RELAP/SCDAPSIM mod3.5 (2021)
2011 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Jordanov K. N., Automatska ocean otpornosti sigurnosti prilikom ispitivanja vagona. (1988)
2012 Гаджева-Неделчева, М. Г., Съвременност и култура (2017)
2013 Saliev, D. N., Andreev I., R., Green time period optimization at signalized intersection in Town of Pernik (2019)
2014 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., Influence of the Contact Roughness Upon Railway Monobloc Wheel Acoustic Behaviour on Virtual Prototyping Approach (2017)
2015 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Nedelchev, K. I., Ignatov, I. P., Friction Induced Rail Vibrations (2012)
2016 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Efficiency Improvement of a Vibration Energy Harvesting Generator by Using Additional Vibrating System (2017)
2017 Kralov, I. M., New solution for transport and industrial noise protection through reflective noise barriers (2017)
2018 Димитрова, Р. В., Отговорност за антитръстови нарушения (2015)
2019 Димитрова, Р. В., „За” и „против” наказателната отговорност за антитръстови нарушения (2014)
2020 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Investigation of Secure Access Processes at a Combined e-Learning Environment (2017)
2021 Romansky, R. P., A Survey of Digital World Opportunities and Challenges for User’s Privacy (2017)
2022 Romansky, R. P., Information Servicing in Distributed Learning Environments. Formalization and Model Investigation (2017)
2023 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Access to Information Resources in Digital Spaces – Challenges for Security and Privacy (2017)
2024 Romansky, R. P., Opportunities of the Digital Space and Challenges for Privacy and Individual’s Security (2017)
2025 Романски, Р. П., Романска, И. С., Архитектура комбинированной системы э-обучения: модельное исследование процессов защиты информационных ресурсов (2017)
2026 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Stochastic Investigation of Secure Access to the Resources of a Corporative System (2017)
2027 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Architecture of Combined e-Learning Environment and Investigation of Secure Access and Privacy Protection (DOI: 10.4018/IJHCITP.2016070107) (2016)
2028 Romansky, R. P., International Project FETCH: Final Meeting and e-Learning Conference (2016)
2029 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Modelling of Security Procedures for Information Resources Protection (DOI 10.17148/IARJSET.2016.3601) (2016)
2030 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Discrete Formalization and Investigation of Secure Access to Corporative Resources (2016)
2031 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Globalization and Digital Privacy (2015)
2032 Romansky, R. P., Social Computing and Digital Privacy (2015)
2033 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Formalization and Modelling of Secure Access at e-Learning Environment (2015)
2034 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Implementation of Security and Privacy Principles in e-Learning Architecture (2015)
2035 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Investigation of Secure Access and Privacy Protection in e-Learning Environment (2015)
2036 Romansky, R. P., Smrikarova, S., Smrikarov, A., Third Meeting of the International Project FETCH (2015)
2037 Pandiev, I. M., Analysis and design of LC amplifiers and LC oscillators using current-feedback amplifiers (2006)
2038 Pandiev, I. M., Analysis and simulation modeling of programmable circuits using digital potentiometers (2014)
2039 Pandiev, I. M., Analysis and design of voltage-controlled current sources for a grounded load (2015)
2040 Pandiev, I. M., Design and stability analysis of CFOA-based amplifier circuits using Bode criterion (2015)
2041 Pandiev, I. M., Analysis and Behavioral Modeling of Monolithic Digital Potentiometers (2018)
2042 Pandiev, I. M., High-Order Digitally Programmable CFOA Universal Filter Structures Based on State Variable Approach (2018)
2043 Pandiev, I. M., Analysis and design of CFOA-based high-speed amplifier circuits (2012)
2044 Pandiev, I. M., Behavioral modeling of CMOS digital potentiometers using VHDL-AMS (2016)
2045 Pandiev, I. M., Analysis and simulation modeling of programmable CFOA-based universal filters with CMOS digital potentiometers (2017)
2046 Pandiev, I. M., Multiplying Digital-to-Analog Converters Macromodels Development (2005)
2047 Pandiev, I. M., Analysis and design of crystal oscillators using composite current conveyors (2009)
2048 Pandiev, I. M., Behavioural VHDL-AMS Model for the Current-Feedback Opera¬tional Amplifier (2010)
2049 Pandiev, I. M., Voltage-mode lowpass, bandpass, and bandstop programmable filter using four-terminal CFOAs (2010)
2050 Гълъбова, Л. П., Иновационната политика и човешкият капитал в България (2016)