10974

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10975

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2001 D, I. S., Miletiev, R. G., Madjarski, E. M., Multiprotocol Sensor Network Based on Inertial MEMS Sensors Part II. Processing Algorithms and Experiments (2010)
2002 Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н., Апаратна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение (2017)
2003 Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н., Софтуерна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение (2017)
2004 Georgieva, V. M., Petrov, P. P., Aleksandar, T. K., Antonia, M. D., Novel Algorithm for Segmentation of Renal cyst from CT Image Sequence (2019)
2005 Славов, Д. В., Управление на мобилен робот посредством смарт камера за машинно зрение (2020)
2006 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Analysis of Loudspeakers Directivity Diagram versus frequency and Impact to Sound Systems Effectiveness (2017)
2007 Pleshkova, S. G., Kirechev, A. V., Influence of hardness and damping factor of porous material upon generated drum sound from impact of metal disk and metal plate (2017)
2008 Trifonov, R. I., Pavlova, G. V., DYNAMIC HIERARCHY IN DECISION-MAKING IN BEHAVIOUR SELECTION OF MOBILE ROBOTS (2017)
2009 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., СТРАТЕГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ТРАЕКТОРИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ НА МОБИЛЕН РОБОТ С ОТЧИТАНЕ НА МОМЕНТНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И СРЕДАТА (2017)
2010 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., Приложение на методите на изкуствения интелект в роботиката (2017)
2011 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Terzieva, M. D., Arduino-based Wireless Sensor Nodes (2017)
2012 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Cross-platform Sensor Networks (2017)
2013 Mihaylova, D. A., Iliev, G. L., Valkova-Jarvis, Z. V., Comparison of Methods for the Detection of Pilot Contamination Attacks (2017)
2014 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., A New Technique to Improve the 2-N-PSK Method for Detecting Wireless Pilot Contamination Attacks (2017)
2015 Тенева, М. И., Вълкова, М. И., МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ (2017)
2016 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Overview of data mining techniques suitable for resource recommendation engine (2017)
2017 Andreev, S. K., Spasova, N. R., Investigation of the dielectric permittivity of anodic aluminum oxide substrates for multi-chip modules (2017)
2018 Вълкова, М. И., ЦЕННОСТИ НА УЧЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2017)
2019 Георгиева, Д. С., Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА НА НИВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ (2017)
2020 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., ГЕНЕРИРАЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕТАЙЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГОВИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ (2017)
2021 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА PLC ПИД УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ С ДВА ВХОДА И ДВА ИЗХОДА (2017)
2022 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУМЕРЕН ОБЕКТ С ПИД ЗАКОН И ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА ПРИ НЕИЗВЕСТЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТА (2017)
2023 Georgieva, B. G., Geometric heuristic in Art and Design (2017)
2024 Колева, Д. Д., Попов, Д. А., Иновативно преобразуване на отпадна ниско-потенциална топлина в електроенергия (2017)
2025 Евтимова, М. Д., Цвят и интерир (2017)
2026 Йорданов, Р. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Цветков, Т. А., ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗВАДКИТЕ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИ СЪС ЗАДАДЕН РИСК ЗА НЕПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (2017)
2027 Zaharinov, V. V., CAD RECONSTRUCTION AFTER TOPOLOGY OPTIMIZATION, AN APPROACH WITH SECTIONS (2017)
2028 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Dodov M., Stoyanov S., Study of the wheel loader vibration with a developed multibody dynamic model. (2017)
2029 Spasov, I. G., Gerova, G. G., Filipov, K. B., Grigorov, A. D., Kolev N. P., Simulation and integrated uncertainty analysis of the OECD/NEA V1000CT2 vessel mixing problem with RELAP/SCDAPSIM mod3.5 (2021)
2030 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Jordanov K. N., Automatska ocean otpornosti sigurnosti prilikom ispitivanja vagona. (1988)
2031 Гаджева-Неделчева, М. Г., Съвременност и култура (2017)
2032 Saliev, D. N., Andreev I., R., Green time period optimization at signalized intersection in Town of Pernik (2019)
2033 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., Influence of the Contact Roughness Upon Railway Monobloc Wheel Acoustic Behaviour on Virtual Prototyping Approach (2017)
2034 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Nedelchev, K. I., Ignatov, I. P., Friction Induced Rail Vibrations (2012)
2035 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Efficiency Improvement of a Vibration Energy Harvesting Generator by Using Additional Vibrating System (2017)
2036 Kralov, I. M., New solution for transport and industrial noise protection through reflective noise barriers (2017)
2037 Димитрова, Р. В., Отговорност за антитръстови нарушения (2015)
2038 Димитрова, Р. В., „За” и „против” наказателната отговорност за антитръстови нарушения (2014)
2039 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Investigation of Secure Access Processes at a Combined e-Learning Environment (2017)
2040 Romansky, R. P., A Survey of Digital World Opportunities and Challenges for User’s Privacy (2017)
2041 Romansky, R. P., Information Servicing in Distributed Learning Environments. Formalization and Model Investigation (2017)
2042 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Access to Information Resources in Digital Spaces – Challenges for Security and Privacy (2017)
2043 Romansky, R. P., Opportunities of the Digital Space and Challenges for Privacy and Individual’s Security (2017)
2044 Романски, Р. П., Романска, И. С., Архитектура комбинированной системы э-обучения: модельное исследование процессов защиты информационных ресурсов (2017)
2045 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Stochastic Investigation of Secure Access to the Resources of a Corporative System (2017)
2046 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Architecture of Combined e-Learning Environment and Investigation of Secure Access and Privacy Protection (DOI: 10.4018/IJHCITP.2016070107) (2016)
2047 Romansky, R. P., International Project FETCH: Final Meeting and e-Learning Conference (2016)
2048 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Modelling of Security Procedures for Information Resources Protection (DOI 10.17148/IARJSET.2016.3601) (2016)
2049 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Discrete Formalization and Investigation of Secure Access to Corporative Resources (2016)
2050 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Globalization and Digital Privacy (2015)