Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Административно право и административен процес
Ключови думи: административно право, административен орган, административн

Абстракт: В учебното помагало са представени основните теми, които се изучават в учебната дисциплина „Административно право и процес“ . За изясняване на материята по всяка една от темите са определени основните подтеми, които са ключови за разбирането на разглежданата проблематика, както и приложимата нормативна уредба. Формулирани са въпроси за дискусия, казуси, практически задачи и тестови въпроси, чрез които се акцентира върху основните понятия, категории и институти, свързани с разглежданата тема.

Библиография

  Издание

  учебно помагало, стр. стр. 1-104, 2016, България, София, КИНГ, ISBN ISBN978-954-9518-85-6
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: Administrative Law and Process
  Keywords: administrative law, administrative authority, administrative acts, administrative violations, administrative penalty, administrative process, contesting the administrative acts .

  Abstract: The text-book includes the basic topics studied in the academic discipline “Administrative Law and Process”. The basic sup-topics are defined on each of the topics for clarification, being key for understanding the problems reviewed, as well as the applicable normative organization. Discussion questions are formulated as well as cases, practical tasks and test question, accenting on the main terms, categories and institutes related to the topic reviewed.

  References

   Issue

   Text-book, pp. 1-104, 2016, Bulgaria, Sofia, KING, ISBN ISBN978-954-9518-85-6

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание