Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Кариерното развитие на държавните служители
Ключови думи: държавни служители, кариерно развитие, конкурентен подбор, п

Абстракт: Докладът е посветен на общата правна уредба за кариерното развитие на държавните служители и практиката по нейното прилагане. Представени са нормативно предвидените способи за развитие в кариерата, всеки един от които е разгледан чрез неговите характерни особености. Направен е анализ на обобщени данни за прилагането на различните способи за кариерно развитие, въз основа на който са откроени проблемни области и са формулирани конкретни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба.

Библиография

  Издание

  Електронен сборник „Лидерство и организационно развитие“, стр. стр. 461-469, 2015, България, Китен, Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски"
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: The career development of civil servants
  Keywords: civil servants, career development, promotion in position , promotion in rang, mobility

  Abstract: The report is dedicated to the general legal framework of the career development of the civil servants and its application practices. Presented are the legal methods for career development, each one of which is viewed based on its characteristics. An analysis of the summarized data from practices of the different methods for career development has been conduced, based on which, problem areas have been highlighted and have been suggested proposals for the improvement of the legal regulation.

  References

   Issue

   Repertory “Leadership and organization development”, pp. 461-469, 2015, Bulgaria, Kiten, University press ‘St. Kliment Ohridski”

   Вид: пленарен доклад в международен форум