Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П.
Заглавие: Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM)
Ключови думи: CAD, CAM, CNC, CMM

Абстракт: В работата се анализира потребността от възможността за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на контролно-измервателни програми за координатно- измервателни машини (СММ) и възможността то да се осъществи във виртуална среда.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и електротехника, брой 5, стр. стр. 17-20, 2016, България, ISSN 0025-455X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P., Ostrev, N. P.
  Title: Opportunities for integration of CAD / CAM design to create a coordinate-measuring programs for coordinate measuring machines (CMM)
  Keywords: CAD, CAM, CNC, CMM

  Abstract: The work of analyzing the need for the possibility of integration of CAD / CAM design to the creation of measuring programs for coordinate-measuring machines (CMM) and the ability to place in a virtual environment.

  References

   Issue

   Машиностроене и електротехника, issue 5, pp. 17-20, 2016, Bulgaria, ISSN 0025-455X

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание