Оригинал (Original)
Автори: Миткова, Е. Г.
Заглавие: ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ТЕКТОНИКА НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО
Ключови думи: архитектура, градивен елемент, формообразуване, тектоника

Абстракт: В тази статия се разглеждат градивните елементи на архитектурата, които са част от архитектурното формоообразуване и тектоника. Формообразуването в жилищната среда служи за организация на пространството имайки впредвид всичките съставящи го компоненти също така и за организирането на функционалния про- цес.Организирането на жизнените процеси се осъществява посредством тектоничното формообразуване което се превъплъщава в материално-пространствената среда. Основните проблеми в проектирането са свързани с конст- руктивните решения, като функционалното организиране на пространството, естетическата интерпретация на архитектурните форми, предназначението на помещенията. Всяка архитектурна форма е изградена от функцио- нални конструктивни елементи и ограждащи конструкции, които чрез средствата на пластичните принципи да променят своята форма. Факторите сами диктуват методите на формообразуване , които се систематизират и интегрират в обща символично- знакова система. Бъдещето на архитектурат

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 0, брой 30, стр. стр. 5, 2016, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mitkova, E. G.
  Title: FORM BUILDING AND TECTONICS DESIGN ELEMENTS OF ARCHITECTUAL SPACE
  Keywords: architecture, design element, shaping, tectonics

  Abstract: This article describes building architecture elements , which are part of architecture shaping and tectonics. The form construction in living space asist for organization with all the build components and for organizing functional process. The organization of life processes is realized by tectonic form construction which epitomize the material and spatial environment. The main problems in the design associated with structural solutions, functional organization of space, aesthetic interpretation of architectural forms, purpose of the premises. The future of architecture requires a new approach reflecting aspects build living space. Factors dictate methods of shaping to be organized and integrated into a common simbol- sign system. The future of architecture requires a new approach reflecting aspects build living space. Factors dictate methods of shaping to be organized and integrated into a common simbol- sign system. Each architectural form is made up of functional components and surr

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, vol. 0, issue 30, pp. 5, 2016, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание