8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1751 Сотирова, Д. В., Фирмена култура: разбиране на организационния живот (2003)
1752 Сотирова, Д. В., Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти (2016)
1753 Сотирова, Д. В., Академичната етика (1995)
1754 Сотирова, Д. В., Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска (2007)
1755 Сотирова, Д. В., Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс (2009)
1756 Сотирова, Д. В., Прагматизация на етическите понятия (2010)
1757 Сотирова, Д. В., Феноменът етически мираж (2011)
1758 Сотирова, Д. В., Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения (2010)
1759 Сотирова, Д. В., Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства (2011)
1760 Сотирова, Д. В., Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите (2005)
1761 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката и бизнесът на етиката (2005)
1762 Сотирова, Д. В., Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми (2005)
1763 Сотирова, Д. В., Философията като професия и философия на професията (1993)
1764 Сотирова, Д. В., Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход (1995)
1765 Sotirova, D. V., Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct. Survey. (2000)
1766 Сотирова, Д. В., Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи (1993)
1767 Hinov, N. L., Penev, D. N., Vacheva, G. I., Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles (2016)
1768 Сотирова, Д. В., Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс (2015)
1769 Сотирова, Д. В., Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика (2016)
1770 Sotirova, D. V., ETIQUETTE IN DIGITAL COMMUNICATION (2014)
1771 Сотирова, Д. В., ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ (2014)
1772 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА (2016)
1773 Сотирова, Д. В., Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения (2012)
1774 Сотирова, Д. В., Фирмената култура: параметри и примери (2010)
1775 Сотирова, Д. В., Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. (2013)
1776 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics (2014)
1777 Сотирова, Д. В., Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи (2016)
1778 Сотирова, Д. В., Облачната култура като нов тип организационна култура (2016)
1779 Сотирова, Д. В., Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика (2016)
1780 Сотирова, Д. В., Организационна култура на стартъп компанията (2016)
1781 Sotirova, D. V., Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting (2011)
1782 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics (2016)
1783 Карамишев, Х. Г., Попов, Г. Т., Компонентно-базирано управление на обслужващият модул PIC ALFA на станция FESTO MPS HANDLING (2015)
1784 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: НОВА ПАРАДГМА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ПУБЛИЧНИЯ АДМИНИСТРАТОР (2011)
1785 Сотирова, Д. В., Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри? (2014)
1786 Сотирова, Д. В., Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст (2013)
1787 Пенев, Б. Г., Вариант на система за автоматично управление на противотанков управляем ракетен снаряд в полярни координати (1995)
1788 Stoev, L. Z., Uzunova M., Kozak Dr., Stoić A., Preparation of Video Lectures for Distance Education (2016)
1789 Кънева, Н. С., Резервната листа при конкурсите за държавни служители (2015)
1790 Кънева, Н. С., Кариерното развитие на държавните служители (2015)
1791 Кънева, Н. С., Правна защита на лицата, които подават сигнали (2015)
1792 Кънева, Н. С., Административно право и административен процес (2016)
1793 Кънева, Н. С., Правният институт на несъвместимостта (2016)
1794 Кънева, Н. С., За заплатите на служителите в държавната администрация (2016)
1795 Кънева, Н. С., Практическо нормотворчество (2016)
1796 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛЕН БАРАБАН С Pro/ENGINEER (2010)
1797 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM) (2016)
1798 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST (2014)
1799 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., КОМПЕНСИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ ГЕОМЕТРИЧНА НЕТОЧНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТПРОЦЕСОР (2011)
1800 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., СЪЗДАВАНЕ НА СТРУГОВ ПОСТПРОЦЕСОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯЩ СЕ ЦИКЪЛ В СРЕДА НА PRO/ENGINEER (2012)