11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1751 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, ИНТЕГРИРАНО В SOLIDWORKS (2015)
1752 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Прилагане на метода на неявното интегриране при реализиране на диференциална защита на двунамотъчен трансформатор (2016)
1753 Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Николова М. П., Захариева В., Получаване на покрития от ZrN чрез магнетронно разпрашаване във вакуумна пещ (2016)
1754 Dukov, I. N., Taneva, D. P., DETERMINATION OF THE PARTICLE SHAPE FACTOR USING CAUCHY’S THEOREM AND IMAGE ANALYSIS (2016)
1755 Желязков, Ю. К., Няголов, Д. А., Методи и средства за изграждане и управление на процесите по производство и разход на енергия с активното взаимодействие между традиционните и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи (2016)
1756 Taneva, D. P., Dukov, I. N., CFD Modeling of a gas cyclone (2015)
1757 Ilieva, R. Y., Angelov, K. P., Gashurova, D. P., Monitoring and Optimization of e-Services in IT Service Desk Systems (2016)
1758 Сотирова, Д. В., Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети (2015)
1759 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж (2012)
1760 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти (2013)
1761 Сотирова, Д. В., Академичният нарцисизъм (2016)
1762 Soumya R. Deo., Ajaya K. Singh., Lata Deshmukh., Narendra Pratap Singh., Aleksandrova, M. P., Studies on Structural, Morphological and Optical Properties of Chemically Deposited CdS 1-xSex Thin Films (2016)
1763 Stoynova, A. V., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Influence of the Heat Generated in Flexible OLEDs on Their Electrical Behavior (2016)
1764 Aleksandrova, M. P., Specifics and challenges to flexible organic light-emitting devices (2016)
1765 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Radost Ivanova., Ajaya K. Singh., Gautam Sheel Thool., Polymeric based highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices (2016)
1766 Сотирова, Д. В., Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна (2015)
1767 Сотирова, Д. В., Културни бариери пред е-управлението като публична иновация (2014)
1768 Сотирова, Д. В., Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите (2016)
1769 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Kinematic and force analysis to the continuously variable transmission for transport vehicles (2008)
1770 Вачева-Станчева, Г. И., Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор (2016)
1771 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE (2016)
1772 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles (2016)
1773 Сотирова, Д. В., Фирмена култура: разбиране на организационния живот (2003)
1774 Сотирова, Д. В., Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти (2016)
1775 Сотирова, Д. В., Академичната етика (1995)
1776 Сотирова, Д. В., Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска (2007)
1777 Сотирова, Д. В., Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс (2009)
1778 Сотирова, Д. В., Прагматизация на етическите понятия (2010)
1779 Сотирова, Д. В., Феноменът етически мираж (2011)
1780 Сотирова, Д. В., Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения (2010)
1781 Сотирова, Д. В., Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства (2011)
1782 Сотирова, Д. В., Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите (2005)
1783 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката и бизнесът на етиката (2005)
1784 Сотирова, Д. В., Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми (2005)
1785 Сотирова, Д. В., Философията като професия и философия на професията (1993)
1786 Сотирова, Д. В., Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход (1995)
1787 Sotirova, D. V., Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct. Survey. (2000)
1788 Сотирова, Д. В., Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи (1993)
1789 Hinov, N. L., Penev, D. N., Vacheva, G. I., Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles (2016)
1790 Сотирова, Д. В., Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс (2015)
1791 Сотирова, Д. В., Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика (2016)
1792 Sotirova, D. V., ETIQUETTE IN DIGITAL COMMUNICATION (2014)
1793 Сотирова, Д. В., ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ (2014)
1794 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА (2016)
1795 Сотирова, Д. В., Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения (2012)
1796 Сотирова, Д. В., Фирмената култура: параметри и примери (2010)
1797 Сотирова, Д. В., Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. (2013)
1798 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics (2014)
1799 Сотирова, Д. В., Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи (2016)
1800 Сотирова, Д. В., Облачната култура като нов тип организационна култура (2016)