8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1751 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles (2016)
1752 Сотирова, Д. В., Фирмена култура: разбиране на организационния живот (2003)
1753 Сотирова, Д. В., Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти (2016)
1754 Сотирова, Д. В., Академичната етика (1995)
1755 Сотирова, Д. В., Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска (2007)
1756 Сотирова, Д. В., Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс (2009)
1757 Сотирова, Д. В., Прагматизация на етическите понятия (2010)
1758 Сотирова, Д. В., Феноменът етически мираж (2011)
1759 Сотирова, Д. В., Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения (2010)
1760 Сотирова, Д. В., Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства (2011)
1761 Сотирова, Д. В., Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите (2005)
1762 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката и бизнесът на етиката (2005)
1763 Сотирова, Д. В., Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми (2005)
1764 Сотирова, Д. В., Философията като професия и философия на професията (1993)
1765 Сотирова, Д. В., Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход (1995)
1766 Sotirova, D. V., Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct. Survey. (2000)
1767 Сотирова, Д. В., Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи (1993)
1768 Hinov, N. L., Penev, D. N., Vacheva, G. I., Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles (2016)
1769 Сотирова, Д. В., Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс (2015)
1770 Сотирова, Д. В., Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика (2016)
1771 Sotirova, D. V., ETIQUETTE IN DIGITAL COMMUNICATION (2014)
1772 Сотирова, Д. В., ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ (2014)
1773 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА (2016)
1774 Сотирова, Д. В., Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения (2012)
1775 Сотирова, Д. В., Фирмената култура: параметри и примери (2010)
1776 Сотирова, Д. В., Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. (2013)
1777 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics (2014)
1778 Сотирова, Д. В., Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи (2016)
1779 Сотирова, Д. В., Облачната култура като нов тип организационна култура (2016)
1780 Сотирова, Д. В., Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика (2016)
1781 Сотирова, Д. В., Организационна култура на стартъп компанията (2016)
1782 Sotirova, D. V., Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting (2011)
1783 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics (2016)
1784 Карамишев, Х. Г., Попов, Г. Т., Компонентно-базирано управление на обслужващият модул PIC ALFA на станция FESTO MPS HANDLING (2015)
1785 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: НОВА ПАРАДГМА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ПУБЛИЧНИЯ АДМИНИСТРАТОР (2011)
1786 Сотирова, Д. В., Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри? (2014)
1787 Сотирова, Д. В., Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст (2013)
1788 Пенев, Б. Г., Вариант на система за автоматично управление на противотанков управляем ракетен снаряд в полярни координати (1995)
1789 Stoev, L. Z., Uzunova M., Kozak Dr., Stoić A., Preparation of Video Lectures for Distance Education (2016)
1790 Кънева, Н. С., Резервната листа при конкурсите за държавни служители (2015)
1791 Кънева, Н. С., Кариерното развитие на държавните служители (2015)
1792 Кънева, Н. С., Правна защита на лицата, които подават сигнали (2015)
1793 Кънева, Н. С., Административно право и административен процес (2016)
1794 Кънева, Н. С., Правният институт на несъвместимостта (2016)
1795 Кънева, Н. С., За заплатите на служителите в държавната администрация (2016)
1796 Кънева, Н. С., Практическо нормотворчество (2016)
1797 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛЕН БАРАБАН С Pro/ENGINEER (2010)
1798 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM) (2016)
1799 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST (2014)
1800 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., КОМПЕНСИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ ГЕОМЕТРИЧНА НЕТОЧНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТПРОЦЕСОР (2011)