8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1851 Германова-Кръстева, Д. С., Разработване на методика за изследване на деформационното поведение на площни изделия при компресия с помощта на динамометър (2016)
1852 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване на памучни плетени платове (2016)
1853 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на влиянието на гъстотата на бодовия ред върху здравината на шева (2016)
1854 Цветкова, С. Г., Петлешков, А. С., Жегов, Г. Р., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1855 Петринска, И. Ч., ОЦЕНКА НА ОТРАЖАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ (2016)
1856 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Класификация на дефектите при машинното бродиране (2016)
1857 Георгиев В. И., Ленгеров, А. Д., Четроков, И. А., Салапатева, С. Ч., 3D модел на размерния анализ (2017)
1858 Ленгеров, А. Д., Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Георгиев В. И., Алгоритъм за прилагане на 3D модела на размерния анализ (2017)
1859 Milkov, N., Punov, P. B., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Optimisation of waste heat recovery system operating parameters for diesel engine based on Rankine cycle (2016)
1860 Цветкова, С. Г., НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1861 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ В ПЛОСКИ СРЕДИ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ (2016)
1862 Долапчиев, И. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОТМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ НАМОТКИ (2016)
1863 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ В ПЛОСКИ ПРОВОДЯЩИ СРЕДИ (2016)
1864 Костов, И. Г., Гунински, С. Г., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С НЕКЛАСИЧЕСКА ФОРМА ЗА МАГНИТОРЕЗИСТИВНИ СЕНЗОРИ С МОСТОВИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ (2016)
1865 Гунински, С. Г., АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ (2016)
1866 Русанов Р. В., Гигов, Б. И., Testing of two-stream volumetric hydromechanical gеаr in laboratory (2016)
1867 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Cracking (2014)
1868 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов Е., АНАЛИЗ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ ПЕШЕХОДЦИ (2014)
1869 Салиев, Д. Н., АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕ (2014)
1870 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЧАКАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1871 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ В КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1872 Салиев, Д. Н., ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ВЪРХУ БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГР. СОФИЯ (2016)
1873 Saliev, D. N., CALCULATION ALGORITHM FOR CYCLE LENGTH OF SIGNALIZED INTERSECTION (2017)
1874 Сербезов, В. С., ИНОВАТИВНИ МЕТОДИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕТЦИ ПИЛОТИ, РАЗРАБОТВАНИ В БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ И УКРАЙНА (2015)
1875 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков С. К., МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПИРАЧНИ ИЗПИТАНИЯ НАЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА С ПОМОЩТА НА ПРЕНОСИМАМОБИЛНА СИСТЕМА (2016)
1876 Кръстев, О. М., Стоянов В. Е., АЛГОРИТЪМ ЗА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВА С КОРЕКЦИЯ НА МАСАТА НА ВЛАКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ (2015)
1877 Purgic, S. P., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Georgieva K., Analysis of the results of theoretical and experimental studies of freight wagon Fals (2014)
1878 Ташев, А. М., Димитров, Е. Ц., Резултати от предварителни стендови изпитвания на дизелови двигатели, работещи по газо-дизелов работен цикъл (2016)
1879 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., Static strength study of body of universal flat wagon (2016)
1880 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. P., Methodology for determining the parameters of the braking system of reconstructed freight wagons (2016)
1881 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Pitting (2015)
1882 Todorov, M. D., Analysis of Torsional Oscillations of the Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2009)
1883 Todorov, M. D., Modal Properties of Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2011)
1884 Todorov, M. D., Parametric Torsional Vibrations of a Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2010)
1885 Бачев, И. Е., Малки ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1886 Ruskova, I. N., Angelov, G. V., Takov, T. B., Hristov, M. H., Design and Investigation of Hall effect micro-sensors (2016)
1887 Ruskova, I. N., Stoynova, A. V., Takov, T. B., Back-bias voltage influence on Hall-effect microsensors (2016)
1888 Гиева, Е. Е., Спасова, М. Л., Рускова, И. Н., Ангелов, Г. В., Христов, М. Х., Приложение на въглеродните нанотръби в сензори и биосензори (2016)
1889 Galabova, L. P., Recognition and Management of Intangibles by Bulgarian Entrepreneurial Firms (2014)
1890 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., Climatic factors influence research on optical CD-Rs (2015)
1891 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., USB Flash memory research – transfer rate dependency on operating system (2015)
1892 Каменов, В. В., Измерване на параметри на хартия – белота, яркост, непрозрачност и флуоресценция и тяхното влияние върху управлението на цвета (2016)
1893 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ICC ПРИНТЕРНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ДВУПОСОЧНА ЦВЕТОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ (2016)
1894 Каменов, В. В., Владимирова, Г. К., Оценка на влиянието на профилирани компютърни дисплеи и условията за наблюдение при провеждане на визуални цветови експерименти (2016)
1895 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА УСЛОВИЯТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ ЗА СУБЕКТИВНИ ЦВЕТОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 3664 И ISO 12646 (2016)
1896 Kamenov, V. V., The 60th series analog copiers – an overview (2008)
1897 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the disputable Toshiba 1550 copier (2008)
1898 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the middle class 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1899 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – detachable options for 1550, 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1900 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – a final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines (2008)