9698

Публикации
Publications

1460

Автори
Autors

9699

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1851 Ivanov, M. P., Development of virtual 3D human manikin with integrated breathing functionality (2016)
1852 Sechkova, T. G., Tonchev K., Manolova, A. H., Action Unit recognition in still images using graph-based feature selection (2016)
1853 Pavlov, N. L., Vibration Characteristics of Quarter Car Semi-active Suspension Model - Numerical Simulations and Indoor Testing (2016)
1854 Gieva, E. E., Brusev, T. S., Rusev, R. R., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Investigation of Power Losses in Synchronous Buck (2016)
1855 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Hvarchilkov, D. S., An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET (2016)
1856 Сотирова, Д. В., ТРУДЪТ И НЕГОВАТА „АНИХИЛАЦИЯ“ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ (2016)
1857 Сотирова, Д. В., КРОСКУЛТУРНАТА ПЕРСПЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕТИКА: РОЛЯТА НА КУЛТУРНАТА И ЕТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧИЯТА (2016)
1858 Стайков, К. Г., Ганчев, Д. С., Безконтактен ултразвуков контрол на железопътни релси с вълни на Релей (2019)
1859 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 1 (моделиране и анализ) (2016)
1860 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 2 (синтез на управление) (2016)
1861 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ: институционални и поколенийни културни особености (2017)
1862 Сотирова, Д. В., Етичното лидерство в кроскултурна перспектива (2017)
1863 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., MASS AND ELASTICITY SYNTHESIS OF THE SUPPORT OF A GENERATOR FOR VIBRATION ENERGY HARVESTING (2016)
1864 Германова-Кръстева, Д. С., Разработване на методика за изследване на деформационното поведение на площни изделия при компресия с помощта на динамометър (2016)
1865 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване на памучни плетени платове (2016)
1866 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на влиянието на гъстотата на бодовия ред върху здравината на шева (2016)
1867 Цветкова, С. Г., Петлешков, А. С., Жегов, Г. Р., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1868 Петринска, И. Ч., ОЦЕНКА НА ОТРАЖАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ (2016)
1869 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Класификация на дефектите при машинното бродиране (2016)
1870 Георгиев В. И., Ленгеров, А. Д., Четроков, И. А., Салапатева, С. Ч., 3D модел на размерния анализ (2017)
1871 Ленгеров, А. Д., Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Георгиев В. И., Алгоритъм за прилагане на 3D модела на размерния анализ (2017)
1872 Milkov, N., Punov, P. B., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Optimisation of waste heat recovery system operating parameters for diesel engine based on Rankine cycle (2016)
1873 Цветкова, С. Г., НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1874 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ В ПЛОСКИ СРЕДИ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ (2016)
1875 Долапчиев, И. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОТМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ НАМОТКИ (2016)
1876 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ В ПЛОСКИ ПРОВОДЯЩИ СРЕДИ (2016)
1877 Костов, И. Г., Гунински, С. Г., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С НЕКЛАСИЧЕСКА ФОРМА ЗА МАГНИТОРЕЗИСТИВНИ СЕНЗОРИ С МОСТОВИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ (2016)
1878 Гунински, С. Г., АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ (2016)
1879 Русанов Р. В., Гигов, Б. И., Testing of two-stream volumetric hydromechanical gеаr in laboratory (2016)
1880 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Cracking (2014)
1881 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов Е., АНАЛИЗ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ ПЕШЕХОДЦИ (2014)
1882 Салиев, Д. Н., АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕ (2014)
1883 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЧАКАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1884 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ В КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1885 Салиев, Д. Н., ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ВЪРХУ БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГР. СОФИЯ (2016)
1886 Saliev, D. N., CALCULATION ALGORITHM FOR CYCLE LENGTH OF SIGNALIZED INTERSECTION (2017)
1887 Сербезов, В. С., ИНОВАТИВНИ МЕТОДИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕТЦИ ПИЛОТИ, РАЗРАБОТВАНИ В БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ И УКРАЙНА (2015)
1888 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков С. К., МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПИРАЧНИ ИЗПИТАНИЯ НАЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА С ПОМОЩТА НА ПРЕНОСИМАМОБИЛНА СИСТЕМА (2016)
1889 Кръстев, О. М., Стоянов В. Е., АЛГОРИТЪМ ЗА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВА С КОРЕКЦИЯ НА МАСАТА НА ВЛАКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ (2015)
1890 Purgic, S. P., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Georgieva K., Analysis of the results of theoretical and experimental studies of freight wagon Fals (2014)
1891 Ташев, А. М., Димитров, Е. Ц., Резултати от предварителни стендови изпитвания на дизелови двигатели, работещи по газо-дизелов работен цикъл (2016)
1892 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., Static strength study of body of universal flat wagon (2016)
1893 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. P., Methodology for determining the parameters of the braking system of reconstructed freight wagons (2016)
1894 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Pitting (2015)
1895 Todorov, M. D., Analysis of Torsional Oscillations of the Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2009)
1896 Todorov, M. D., Modal Properties of Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2011)
1897 Todorov, M. D., Parametric Torsional Vibrations of a Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2010)
1898 Бачев, И. Е., Малки ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1899 Ruskova, I. N., Angelov, G. V., Takov, T. B., Hristov, M. H., Design and Investigation of Hall effect micro-sensors (2016)
1900 Ruskova, I. N., Stoynova, A. V., Takov, T. B., Back-bias voltage influence on Hall-effect microsensors (2016)