10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1851 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Анализ на методи за сертифициране и квалифициране на помощни програми за генериране на код в автомобилната индустрия (2016)
1852 Kanchev, H. C., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Current fed inverter application as a controllable DC load (2016)
1853 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Draganov, I. R., Tonchev, K.T., Boumbarov, O.L., Classification of Mental Tasks from EEG Signals using Spectral Analysis, PCA and SVM (2018)
1854 Hinov, N. L., Mathematical Modeling of Transformerless DC-DC Converters (2018)
1855 Staykov, K. G., Ganchev, D. S., Ultrasonic Evaluation of Interconnecting Pipe Adhesive Joints in Glass Fiber Reinforced Polymer Pipelines (2021)
1856 Angelov, G. V., Andreev M., Hinov, N. L., Modelling of Electric Vehicle Charging Station for DC Fast Charging (2018)
1857 Ivanov, M. P., Development of virtual 3D human manikin with integrated breathing functionality (2016)
1858 Sechkova, T. G., Tonchev K., Manolova, A. H., Action Unit recognition in still images using graph-based feature selection (2016)
1859 Pavlov, N. L., Vibration Characteristics of Quarter Car Semi-active Suspension Model - Numerical Simulations and Indoor Testing (2016)
1860 Gieva, E. E., Brusev, T. S., Rusev, R. R., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Investigation of Power Losses in Synchronous Buck (2016)
1861 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Hvarchilkov, D. S., An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET (2016)
1862 Сотирова, Д. В., ТРУДЪТ И НЕГОВАТА „АНИХИЛАЦИЯ“ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ (2016)
1863 Сотирова, Д. В., КРОСКУЛТУРНАТА ПЕРСПЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕТИКА: РОЛЯТА НА КУЛТУРНАТА И ЕТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧИЯТА (2016)
1864 Стайков, К. Г., Ганчев, Д. С., Безконтактен ултразвуков контрол на железопътни релси с вълни на Релей (2019)
1865 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 1 (моделиране и анализ) (2016)
1866 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С., Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 2 (синтез на управление) (2016)
1867 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ: институционални и поколенийни културни особености (2017)
1868 Сотирова, Д. В., Етичното лидерство в кроскултурна перспектива (2017)
1869 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., MASS AND ELASTICITY SYNTHESIS OF THE SUPPORT OF A GENERATOR FOR VIBRATION ENERGY HARVESTING (2016)
1870 Германова-Кръстева, Д. С., Разработване на методика за изследване на деформационното поведение на площни изделия при компресия с помощта на динамометър (2016)
1871 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване на памучни плетени платове (2016)
1872 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на влиянието на гъстотата на бодовия ред върху здравината на шева (2016)
1873 Цветкова, С. Г., Петлешков, А. С., Жегов, Г. Р., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1874 Петринска, И. Ч., ОЦЕНКА НА ОТРАЖАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ (2016)
1875 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Класификация на дефектите при машинното бродиране (2016)
1876 Георгиев В. И., Ленгеров, А. Д., Четроков, И. А., Салапатева, С. Ч., 3D модел на размерния анализ (2017)
1877 Ленгеров, А. Д., Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Георгиев В. И., Алгоритъм за прилагане на 3D модела на размерния анализ (2017)
1878 Milkov, N., Punov, P. B., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Optimisation of waste heat recovery system operating parameters for diesel engine based on Rankine cycle (2016)
1879 Цветкова, С. Г., НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ (2016)
1880 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ В ПЛОСКИ СРЕДИ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ (2016)
1881 Долапчиев, И. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОТМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ НАМОТКИ (2016)
1882 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ В ПЛОСКИ ПРОВОДЯЩИ СРЕДИ (2016)
1883 Костов, И. Г., Гунински, С. Г., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С НЕКЛАСИЧЕСКА ФОРМА ЗА МАГНИТОРЕЗИСТИВНИ СЕНЗОРИ С МОСТОВИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ (2016)
1884 Гунински, С. Г., АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ (2016)
1885 Русанов Р. В., Гигов, Б. И., Testing of two-stream volumetric hydromechanical gеаr in laboratory (2016)
1886 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Cracking (2014)
1887 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов Е., АНАЛИЗ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ ПЕШЕХОДЦИ (2014)
1888 Салиев, Д. Н., АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕ (2014)
1889 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЧАКАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1890 Салиев, Д. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ В КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА (2016)
1891 Салиев, Д. Н., ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ВЪРХУ БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГР. СОФИЯ (2016)
1892 Saliev, D. N., CALCULATION ALGORITHM FOR CYCLE LENGTH OF SIGNALIZED INTERSECTION (2017)
1893 Сербезов, В. С., ИНОВАТИВНИ МЕТОДИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕТЦИ ПИЛОТИ, РАЗРАБОТВАНИ В БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ И УКРАЙНА (2015)
1894 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков С. К., МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПИРАЧНИ ИЗПИТАНИЯ НАЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА С ПОМОЩТА НА ПРЕНОСИМАМОБИЛНА СИСТЕМА (2016)
1895 Кръстев, О. М., Стоянов В. Е., АЛГОРИТЪМ ЗА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВА С КОРЕКЦИЯ НА МАСАТА НА ВЛАКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ (2015)
1896 Purgic, S. P., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Georgieva K., Analysis of the results of theoretical and experimental studies of freight wagon Fals (2014)
1897 Ташев, А. М., Димитров, Е. Ц., Резултати от предварителни стендови изпитвания на дизелови двигатели, работещи по газо-дизелов работен цикъл (2016)
1898 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., Static strength study of body of universal flat wagon (2016)
1899 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. P., Methodology for determining the parameters of the braking system of reconstructed freight wagons (2016)
1900 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Pitting (2015)