Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми
Ключови думи: етика, приложна етика, публични услуги, администрация, професионална социализация, професионална етика, българска култура

Абстракт: Разглеждат се особеностите на етика в публичните услуги като пример за приложна етика. Показано е, че тя не е изкуствено формулирана проблемна област, а се е обособявала в отговор на специфични професионални, дисциплинарни и обществени промени и потребности. Преподаването в новопоявили се специалности като публична администрация е първата сред тях, анализирана в текста. Второто основание е търсенето на дисциплинна идентичност на публичната администрация. Третата причина е потребността от професионална социализация на работещите в нея. Етиката в публичните услуги се разглежда в контекста на смяната на парадигмите в публичната администрация. Обръща се внимание на проблеми на организационната етика, специфични за административните организации. Анализират се особености на българската култура, пречещи на доброто административно обслужване, конкретно се анализира сеирджийската култура като култура на неучастието.

Библиография

  Издание

  Моралът в българската политика, том -, стр. стр. 11, 2005, България, София, Фабер, ISBN 954-775-512-9.

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Ethics in public services - specificity and new issues
  Keywords: ethics, applied ethics, public services, administration, professional socialization, professional ethics, Bulgarian culture

  Abstract:

  References

   Issue

   Morality in Bulgarian politics, vol. -, pp. 11, 2005, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN 954-775-512-9.

   Copyright Фабер

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание