Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Мениджмънт на различията: нови концептуални рамки във философията и в управлението на човешкото развитие
Ключови думи: философска рефлексия в мениджърското знание, управление на ч

Абстракт: Обосноват се идеи за управлението на човешкото развитие, които се аргументират със средствата на философската рефлексия по повод на новите предизвикателства - културните промени в глобален контекст. Анализират се нови понятия, които оформят по-различна концептуална рамка за осмисляне управлението на хора и мениджмънта на човешките ресурси. Текстът изяснява ключови понятия за друг и другост, използвани във философската традиция, интеркултурните комуникации и кроскултурния мениджмънт. Показано е, че при изясняване на управление на човешките ресурси днес е важно използването на понятието човешко развитие. По-конкретно са разгледани нови понятия за мениджърското знание, продуктивни и във философски план, като нъджинг (побутване). Предложен е модел на кроскултурната компетентност. В заключение се обосновава тезата, че новите мениджърски понятия могат да стимулират философската рефлексия, както и обратното - философското мислене остава ценен извор на мениджърски идеи.

Библиография

  Издание

  сп. Индустриален мениджмънт, том год.13, брой 1, стр. стр. 44-50, 2016, България, София, ТУ-София, Стопански факултет, ISSN 1312-3793

  Издателските права се държат от TU - Sofia

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Diversity management: new conceptual frameworks in philosophy and in managing the Human Development
  Keywords: philosophical reflection in managerial knowledge, managing human potential and development, management of differences, otherness, nudging, cross-cultural organizational competence

  Abstract: Some new concepts in managing human development are analyzed in this text. They are justified by means of philosophical reflection in the perspective of the cultural changes in a global context as new challenge in last few decades. Such different terms form a conceptual framework for redefining managing people and human resources management. The text contains clarification of the key concepts of other and otherness used in at least three fields: philosophical tradition, intercultural communication, and cross-cultural management. It is shown that in human resources management terminology development is important to use the concept of human development. In particular, some new terms in management knowledge are discussed as a productive mean to explain needed soft management actions, i.e. nudging. A model for cross-cultural competence is proposed too. Finally, we came to new arguments that managerial ideas might stimulate philosophical reflection and vice versa - philosophical thought re

  References

   Issue

   Industrial Mangement Jourlan, vol. 13, issue 1, pp. 44-50, 2016, Bulgaria, Sofia, TU, Faculty of Business, ISSN 1312-3793

   Copyright TU - Sofia

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание