Оригинал (Original)
Автори: Карамишев, Х. Г., Попов, Г. Т.
Заглавие: Компонентно-базирано управление на обслужващият модул PIC ALFA на станция FESTO MPS HANDLING
Ключови думи: Стандарт IEC 61499 , обслужваща станция FESTO

Абстракт: Международният стандарт за програмиране на програмируеми контролери IEC 61499 определя референтна архитектура и модели за разработване на разпределени системи за управление. Базовият модел, дефиниран в стандарта, е модела на функционалния блок. Докладът има за цел да представи IEC 61499-базирано управление на PicAlfa модула на обслужваща станция FESTO MPS Handling.

Библиография

  Издание

  XII международен конгрес „Машини, Технологии, Материали“ MTM’15, том 3, стр. стр. 19-22, 2015, България, Варна, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karamishev, H. G., Popov, G. T.
  Title: Component-based control of PIC ALFA module on station FESTO MPS HANDLING
  Keywords: IEC 61499 Standard, FESTO MPS Handling

  Abstract: The IEC 61499 standard defines control architecture and models for develop of distributed control applications. The base model of IEC 61499 standard is Functional Block model. The report aims to present the development of IEC 61499-based control of PicAlfa module for FESTO handling station.

  References

   Issue

   XII International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials” - MTM‘2015, vol. 3, pp. 19-22, 2015, Bulgaria, Varna, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание