Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Василев Кр.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА САМ СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА ПРИ 5- ОСЕВО ОБРАБОТВАНЕ
Ключови думи: CNC, POSTPROCESSOR, CAD/CAM, 5-AXIS, MACHINE LIMITS

Абстракт: Днешната необходимост за по-висока производителност води до високи изисквания към CAM системите, особено при 5-осни обработки, които изискват тясно сътрудничество между CAM-система, кинематиката на машината и контролера. Предизвикателствата към CAM системите по отношение на техническите им възможности са описани в тази статия.

Библиография

  Издание

  , 2012, България, ISBN 978-954-438-994-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P., Vasilev Kr.
  Title: USING THE FUNCTIONALITY OF CAM SYSTEM TO REMEDY LIMITATIONS IMPOSED BY TECHNOLOGY SYSTEMS AT 5- AXIAL PROCESSING
  Keywords: CNC, POSTPROCESSOR, CAD/CAM, 5-AXIS, MACHINE LIMITS

  Abstract: Today’s need of automation for higher productivity leads to strong requests for CAM systems. Especially5-axis machining, which requires a close cooperation between the CAM-system, the machine kinematics and the controller. The challenges for CAM systems with respect to the technical dependencies and what it means for the user are described in this paper.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISBN 978-954-438-994-9

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.