Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика
Ключови думи: солидарност, морални онования, другост, егалитаризъм, щедрост, мултикултурни екипи

Абстракт: В текста се разглеждат понятиия и резултати от нови изследвания в поведенската кроскултурна етика, които предлагат по-задълбоено вникване в етическите измерения на солидарността. Направен е анализ на другостта в етически ракурс, като се обосновава тезата за приемането на другостта като солидарност. Културните разлики в разбирането на солидарността се конкретизират чрез изследване конкретно на възприемането на егалитаризма и щедростта като ценности в различните общества. Разглежда се теорията за моралните основания на културите и възможностите й за обяснение на разлики във възприемането на солидарно - несолидарно поведение. Потърсени са примери и приложения на тези теории, важни за т.нар. глобално организационно поведение и работата на мултикултурните екипи.

Библиография

  Издание

  Морал и етика на солидарността в съвременното общество, том -, стр. стр. 270-284, 2016, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-604-7
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Solidarity and moral grounds in cross cultural and organizational ethics
  Keywords: solidarity, moral grounds otherness, egalitarianism, generosity, multicultural teams

  Abstract: The concept and results of new research in behavioral cross-cultural ethics are discussed in this text. The focus is ethical dimensions of solidarity in intercultural communication. An analysis of otherness in ethical perspective is proposed. The idea is to understand solidarity as a rational argument for acceptance of otherness. Cultural differences in understanding solidarity are specified by examining specifically the perception of egalitarianism and generosity as values in different societies and communities. Theory of moral foundation of culture is discussed as an ability to explain the differences in the solidarity perception. Examples and possible applications of this theory to the so-called global organizational behavior and performance of multicultural teams are given in this paper.

  References

   Issue

   Morality and ethics of solidarity in the modern society, vol. -, pp. 270-284, 2016, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-604-7

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.