11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1651 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Descombes, G., Evtimov, T., Numerical study of the waste heat recovery potential of exhaust gas on a tractor engine (2015)
1652 Punov, P. B., Evtimov, T., Milkov, N., Descombes, G., Podevin, P., Impact of Rankine cycle WHR on passenger car engine fuel consumption under various operating conditions (2015)
1653 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Design and Stability Analysis of Supervisor-based Adaptive Fuzzy Logic Control System for Temperature (2015)
1654 Yordanova, S. T., Intelligent Approaches to Real Time Level Control (2015)
1655 Punov, P. B., Research the fuel injection characteristics of a common-rail solenoid injector (2015)
1656 Punov, P. B., Milkov, N., Danel, Q., Perilhon, C., A study of waste heat recovery impact on a passenger car fuel consumption in New European Driving Cycle (2015)
1657 Острев, Н. П., Хаджийски, П. И., АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2015)
1658 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРУПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ С CAD/CAM СИСТЕМИ (2015)
1659 Дуков, И. Н., Танева, Д. П., Числено (CFD) моделиране на загубите на налягане в пневмоциклон и валидиране (2015)
1660 Дуков, И. Н., Танева, Д. П., Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на ефективността на пневмоциклон (2015)
1661 Stoev, V. V., Overview of Photoacoustic Imaging in the Medical Diagnostics Field (2015)
1662 Матанов, Н. С., Димитрова, С. А., МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАРИ (2016)
1663 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Evtimov, T. P., Perilhon, C., Podevin, P., Numerical and experimental study of heat exchanger designed for waste heat recovery system from exhaust gases based on Rankine cycle (2015)
1664 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Кочев, Х. Н., Спирачни свойства на товарен автомобил със спирачна система с пневматично задвижване – методика и апаратура за пътни изпитвания (2015)
1665 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Димитрова, В. Д., Цеков, Д. В., Методика и апаратура за получаване характеристиките на пневматични еластични елементи (2015)
1666 Соколов, Е. Е., Павлов, Н. Л., Кочев, Х. Н., Стенд за изследване функционалните показатели на пневматично спирачно задвижване (2015)
1667 Rusev, R. P., Green Fluorescent Protein Hydrogen Bonds Compared to Microelectronic Devices (2015)
1668 Rusev, R. P., Transient Analysis of Electronic Circuit Derived from the Active Site β-lactamase Hydrogen Bonding Network (2015)
1669 Вълчева, Р. Б., История на автомобилните навигационни устройства (2015)
1670 Павлов, Н. Л., Тренчева, Х. Г., Соколов, Е. Е., Влияние на температурата върху промяната на вътрешното налягане на гуми напомпани с въздух и с азот (2015)
1671 Евтимова, М. Д., Дизайн и дизайнерски продукти (2015)
1672 Матанов, Н. С., Димитрова, С. А., ФОРМАЛИЗИРАНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СТРУКТУРАТА И ТОВАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА (2016)
1673 Terziev, A. K., Mavrov, K. D., Orography analysis with respect to wind flow modelling. Wind tunnel modelling (2015)
1674 Гечев, А. Г., Тонгов, М. Т., Моделиране на процесите в електрическата дъга при ВИГ заваряване (2015)
1675 Ivanov, M. P., Staykov D., Georgiev E., Input parameters for development of pneumatic system, for simulating the breathing cycle of human occupants in indoor environment (2015)
1676 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Modelling of Step-Up DC Converter (2013)
1677 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Analysis of a synchronous DC-DC converter working between two voltage sources (2014)
1678 Notton G., Lazarov, V. D., Stoyanov, L. S., Optimal sizing of a grid-connected PV system for various PV module technologies and inclinations, inverter efficiency characteristics and locations (2010)
1679 Stoyanov, L. S., Notton G., Lazarov, V. D., Balance of solar and wind energy sources (2015)
1680 Asparuhova, K. K., Grigorova, T. G., IGBT Behavioral PSPICE Model (2006)
1681 Пенев, Б. Г., ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОДНОГО СВОЙСТВА ОДНОГО КЛАССА ЗАДАЧ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ БЫСТРОДЕЙСТВИИ (1997)
1682 Костов Д.И., Ганев Г.И., ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАГУБИ ВЪВ ВЪЗДУШНИ ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ (2015)
1683 Karadzhov N., Ganev, G. I., Hinov, K. L., Kostov D., DESIGN OF NONSUPERCONDUCTING INDUCTIVE FAULT CURRENT LIMITER (2014)
1684 Penev, B. G., A Proof of One Property of a Class of Linear Time Optimal Control Problems (2006)
1685 Penev, B. G., Christov, N. D., State-space analysis in the time-optimal control design for a class of linear systems (2005)
1686 Цалов, Ц. И., Опитно изследване на двукратна водна турбина (1996)
1687 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Development of Educational Laboratory Equipment for Estimation of the Photometric Flicker Caused by LED Light Sources (2021)
1688 Trifonov, R. I., A Model for Identification of Compromised Devices as a Result of Cyberattack on IoT Devices (2021)
1689 Морчев, Е.П., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch eines Hubstaplers mit leistungsverzweigtem Wandlergetriebe (2011)
1690 Гигов, Б. И., Untersuchung der Mehrsteg-Planetensätze für PKW-Wandlerautomaten (2011)
1691 Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., Моделиране на пътния разход на гориво на автомобила (2008)
1692 Гигов, Б. И., The Influence of the Geometry of the torque Converters on their Properties (2003)
1693 Гигов, Б. И., Георгиев, П., Untersuchung vom Einfluss der automatischen Getriebesteuerung auf Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen (2004)
1694 Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Автомобилна техника (2000)
1695 Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., Verbrennungsmotoren und Kraftfahrzeugbau, Handbuch für Laborübungen (2007)
1696 Aleksandrova, M. P., Study of flexible organic electroluminescent devices with PEDOT:PSS anodes by impedance measurements (2016)
1697 Александрова-Пандиева, М. П., Добриков, Г. Х., Видеков, В. Х., Материалознание в микроелектрониката (2016)
1698 Gesheva, K., Ivanova, T., Bodurov, G., Szilágyi, I., Justh, N., Kéri, O., Boyadjiev, S., Nagy, D., Aleksandrova, M. P., Technologies for deposition of transition metal oxide thin films: application as functional layers in “Smart windows” and photocatalytic systems (2016)
1699 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev, G., Ivanova, R., PEDOT:PSS Transparent Conductive Films On Flexible Substrates For Optoelectronic Devices Application: Impact Of The Temperature On Their Electromechanical Behavior (2015)
1700 Aleksandrova, M. P., Production and Application of Thin Films/ Book "Comprehensive Guide for Nanocoatings Technology Volume 4: Application and Commercialization" (2015)