Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс
Ключови думи: екологична етика, приложна етика, социално конструиране на етичните проблеми

Абстракт: Тематиката на този текст е екологичната етика, обмислена в реторически и конструктивистски ракурс. Изясняват се терминологичeски и понятийни въпроси на екологичната етика като разновидност на приложната етика. Те са разгледани в перспективата на комуникативното въздействие в публичността, чрез възприемането им в социалното пространство. Перспективата на разглеждане би могла да се определи като търсене на аргументи за една критическа приложна етика. Стремежът е анализът да се удържи в рамката на социалното конструиране (дискурса, публичните форми на живот) на подобен вид приложно-етични идеи и на самите субекти, които инициират в обществото по различни причини своята загриженост към опазване на околната среда.

Библиография

  Издание

  Екологическа етика, природа и устойчиво развитие, том -, стр. стр. 293-303, 2015, България, София, БАН-Фондация Утойчиво развитие, ISBN ISBN 978-619-7136-15-9

  Издателските права се държат от БАН, Фондация Устойчиво развитие

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Ecological ethics as an applied ethics: features of ethical and ecological discourse
  Keywords: environmental ethics, applied ethics, social construction of ethical issues

  Abstract: The subject matter of this text is environmental ethics in perspective of rhetoric and social constructivism. Terminological and conceptual issues of environmental ethics as a form of applied ethics are clarified in this text. Problems of environmental ethics are seen through their communicative impact on publicity and their perception in social space. The prospect of consideration could be defined as searching arguments for a critical environmental applied ethics. The aim is to develop a framework for understanding social construction of environmental ethical discourse as a type of applying ethical consideration of environmental issues, which can be initiated in society for various reasons and concerns to protect the environment.

  References

   Issue

   Ecological ethics, nature and sustainable development, vol. -, pp. 293-303, 2015, Bulgaria, Sofia, BAS FSD fondation, ISBN ISBN 978-619-7136-15-9

   Copyright БАН, Фондация Устойчиво развитие

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.