Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи
Ключови думи: междукултурнa бизнес етика, културни различия, етична компетентност, културнa интелигеннтност

Абстракт: Aнализират се някои въпроси на кроскултурната бизнес етика в контекста на висшето образование по управление на проекти и на практиката на участие в такива проекти. Статията се фокусира върху ключови въпроси и подходи в междукултурни бизнес етика, които имат пряка връзка с поведението на участници в международни проекти и тяхното управление. Предложеният анализ се базира на кaчествени методи за изследване на поведенческите процеси и явления като имащи културен смисъл и обяснение. Показано е как съответните понятия на бизнес етиката и организационната култура могат да бъдат продуктивни за по-добро разбиране и управление на международни екипи и партньорства в глобален контекст. Обяснява се какво е минимализъм и максимализъм в правилата на междукултурното етична делова комуникация. Накрая се показват перспективи за бъдещи изследвания и академично обучение в областта на междукултурната бизнес етика.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция «Мениджмънт и инженеринг'2016, том -, стр. стр. 10 стр., 2016, Албания, Созопол, ТУ-София
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: CROSS-CULTURAL BUSINESS ETHICS IN PROJECT MANAGEMENT: KEY ISSUES, PERSPECTIVES, AND RULES
  Keywords: cross-cultural business ethics, cultural differences, ethical competence, cultural intelligence

  Abstract: Some issues of cross-cultural business ethics in project management education and practice are debated in this text. The paper focuses on those key issues and approaches in cross-cultural business ethics, which have direct connection with the behavior of actors in international projects and their management. The proposed analysis is based on quantative methods of studying behavioral processes and phenomenon as cultural one. It is shown how the relevant concepts of business ethics and organizational culture can be productive for better understanding and managing international teams and partnerships in global context. It is explained what is minimalism and maximalism in rules of cross-cultural ethical communication. Finally are shown perspectives for future research and academic teaching in the area of cross-cultural business ethics.

  References

   Issue

   International Scientific Conference Management and Engineering’2016, vol. -, pp. 10 стр., 2016, Albania, Sozopol, TU-Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.