Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Фирмената култура: параметри и примери
Ключови думи: фирмена култура, културни различия, културни индикатори, типология на фирмените култури, организационен идеал, организационен герой

Абстракт: Предлагат се най-нови познания за комплексния характер на изследователската и консултантска област фирмена култура в нейните културологични, антропологични, психологически и социологически измерения. Главната цел е студентите и всеки читател да придобие умения за анализ на културния контекст на организациите. Материалът е подбран и структуриран така, че да развива комуникативната компетентност, социалните умения и диалогичният начин на мислене, които са необходими съставки на съвременния стил на управление в глобалния мултицултурен свят. Като подход и съдържание учебникът се отличава с това, че се използват най-нови подходи в организационните изследвания, като акцентът е поставен върху сравнително-културните подходи за анализ на организационния живот.

Библиография

  Издание

  Фирмената култура: параметри и примери, том -, стр. стр. 172 стр., 2010, България, София, ТУ-София, ISBN 978-954-438-862-1
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Corporate culture: parameters and examples
  Keywords: corporate culture, cultural differences, cultural indicators, typology of corporate culture, organizational ideal, organizational hero

  Abstract: The book offers the latest knowledge about the complex nature of the field named organizational /corporate/ culture as a kind of research and consulting. The textbook is about how to understand organizational life. Company culture is analyzed in its culturological, anthropological, psychological and sociological dimensions. The main objective is to provide an instrument to the students and every other reader for understanding and conceptualizing cultural context of business organizations. The material is selected and structured so as to develop communicative competence, social skills and dialogical way of thinking. Those are necessary ingredients of the modern style of management in the global multicultural world. A distinguished approach and specific selection of chapters in the content are connected with comparative cultural analysis of the organizational life.

  References

   Issue

   Corporate culture: parameters and examples, vol. -, pp. 172 стр., 2010, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-862-1

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов, И. Управленска политика. Изд. Институт Общество на знанието, С., 2014. - 2014 - в български издания
   2. Давидков, Ц. Организационната култура на регионалните библиотеки в България. Сп. Библиоетека, кн.5, 2015, с.99-137 - 2015 - в български издания

   Вид: учебник