8197

Публикации
Publications

1344

Автори
Autors

8198

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2301 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Съгласуване на задвижванията на стругови машини с цифрово- програмно управление (2018)
2302 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Методика за избор на подавателни задвижвания за стругови машини (2018)
2303 Жилевски, М. М., Повишаване на експлоатационния живот на клас стругови машини (2018)
2304 Жилевски, М. М., Избор на подавателни задвижвания за пробивни машини с цифрово- програмно управление (2018)
2305 Жилевски, М. М., Братованов, Н. Г., Борислав Позас Луис., Изследване датчика на път в подавателно електрозадвижване на стругови машини (2018)
2306 Pandiev, I. M., Stability Analysis and Design of Wideband Howland Current Pumps Using Monolithic Current-Feedback Amplifiers (2018)
2307 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Enev, S. E., Purgic, S. P., COMPARATIVE ANALYSIS OF FATIGUE STRENGTH OF AN Y25LS-K BOGIE FRAME BY METHODS OF UIC AND DVS 1612 (2018)
2308 Angelova, R. A., Organic Cotton: Technological and Environmental Aspects (2018)
2309 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Damyanov, I. S., Iontchev E.I., Measurement and analysis of the road traffic (2018)
2310 Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., АНАЛИЗ И ИЗБОР НА АВТОМАТИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО (2018)
2311 Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., ИЗБОР НА LPR КАМЕРИ ЗА АВТОМАТИЗИРАН МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ (2018)
2312 Chervenkov, A. G., Yanev A Y., Chervenkova, T. V., Modelling and Analysis of Hybrid Power Station (2018)
2313 Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Spassova, M. L., Delibozov, N. G., Microelectronics and Nanolectronics Applications (2018)
2314 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Some Functional Enhancements of the “E-Management” Platform (2018)
2315 Йорданов, Р. С., Адекватност на математическия модел на предавателната характеристика на измервателно устройство (2015)
2316 Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П., ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЧАСТ 1 (2018)
2317 Борисов, К. П., Стоицева-Деличева, Д. Р., ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПОМОЩТА НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ (2018)
2318 Atanas Y., Chervenkov, A. G., Numerical modeling of the magnetic field distribution in single-phase single-core transformer (2018)
2319 Popov, V. L., Shakev, N. G., Ahmed, S. A., Topalov, A. V., Recognition of Dynamic Targets using a Deep Convolutional Neural Network (2018)
2320 Andreev, O. A., Peneva, G. P., PROBLEMS CONCERNING OPERATIONS SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 (2018)
2321 Tzaneva, B. R., Andreev, S. K., Zahariev, A. S., Ruskova, K. G., Effect of Electroless Nickel Deposition on the Breakdown Voltage of Nanoporous (2018)
2322 Dimitrov, V. V., Hvrachilkov, D. S., System Level Modelling and Simulation of an Electric Bicycle (2018)
2323 D, V. V., Overview of the Ways to Design an Electric Bicycle (2018)
2324 H, D. S., D, V. V., G, P. T., Experimental results on the use of flux concentrators in an IPT system (2018)
2325 Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С., Хаздай, Л. Й., ЕЛЕМЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА ЗА ТРАНСПОРТ НА ХОРА (2017)
2326 Sofronova, D. A., Angelova, R. A., A STUDY ON ELECTRICAL RESISTANCE OF CONDUCTIVE THREADS WITH APPLICATIONS FOR SMART TEXTILES (2018)
2327 Georgieva, M. G., Obtaining of copper coatings on dielectrics from non-formaldehyde electroless copper plating bath, (2018)
2328 Milusheva, V. S., Georgieva, M. G., Tzaneva, B. R., M. Petrova., Electroless Copper Deposition into Anodic Aluminium Oxide on Aluminum Substrate (2018)
2329 Panayotov, F. K., Todorov, M. D., Massouh F., Dobrev I., Experimental study of a helicopter rotor model in hover (2018)
2330 Димитров, Б. С., Попов, Х. Д., Станев, Р. Х., Николов, Н. Н., Стоилов, Д. Г., ЗАГУБИ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (2019)
2331 Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Arnaudov, D. D., Resonant converter for inductive charging of light electric vehicles (2018)
2332 Aleksieva, A. P., Stefanova-Stoyanova, V. V., Methodology for the Application of the Five Component Conceptual Model of Adaptive e-Learning Systems (2018)
2333 Aleksieva-Petrova, A. P., Stefanova-Stoyanova, V. V., Adaptation Model in the Five Component Conceptual Model of Adaptive e-Learning Systems (2018)
2334 Kostov, M. S., Todorov, T. S., Milkov, M. Y., Penev, I. R., Bistable Valve Actuator GB 2558616 A (2018)
2335 Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К., Стенд за изследване на електрохидравлична система за кормилна уредба с чувствителност по натоварване (2018)
2336 Mitov, A. S., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Cascade control algorithm of test bench for studying load-sensing electrohydraulic steering systems (2018)
2337 Андреев, О. Д., Пенева, Г. П., МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2018)
2338 Мариносян А.О., Панайотов, Х. П., Сравнителен анализ на конвенционални и оптимални методи за детайлно конструиране на леки самолети (2018)
2339 Nikolova, H. N., Diakov, D. I., Vassilev, V. A., Form Deviations Measurement of Planar Surfaces by Overlapping Measuring Positions Using Reference Plane Method (2018)
2340 Angelov, G. V., Spasova, M. L., Nikolov, D. N., Ruskova, I. N., Rusev, R. P., Extraction of Model Parameters for 14-nm Bulk FinFET (2018)
2341 Ν. Κουλουμπή., Π. Πανταζοπούλου., E. Πεφάνη., Марчева, Й. С., Eπιταχυνόμενες δοκιμές και η αξιοπιστία τους κατά την εκτίμηση της προστατευτικής δράσης Τοξικών και μη Αντιδιαβρωτικών Πιγμέντων (2002)
2342 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Кузманова, И. И., Система за регистриране на преместване на траверси на машина за изпитване на материали (2011)
2343 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Ruskova, I. N., Jivko Rusev., Rusev, R. P., Analysis of Experimental Data for 14-nm FinFETs (2018)
2344 Kanchev, H. C., Modeling of Boost converter-based electronic load with energy recycling capability (2018)
2345 K, H. C., H, N. L., S, V. A., Strategy for dispatching of multiple electric vehicles recharging in a microgrid (2018)
2346 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Vuchev, S. A., Nedyalkov, I. I., Converter with galvanic isolation for supercapacitor charging (2016)
2347 Пенев, И. Р., Тодоров, Т. С., Силов анализ и кинематична оптимизация на дигитален клапан, задвижван чрез сплави с памет на формата (2019)
2348 Ivanova, M. I., USING PATTERNS IN ARCHITECTURE OF SOFTWARE ENGINEERING (2018)
2349 Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ (2018)
2350 Mladenov, V. M., Yordanov Y E., Nakov O N., System for monitoring and control of the Baxter robot (2018)