Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход
Ключови думи: труд, потребление, трудова етика, потребителска култура, негативен и позитивен потребител

Абстракт: Анализират се понятията трудова етика, протестантска трудова етика, потребителска култура в тяхното изменение в модерните и постмодерните условия. Разглежда се икономическото поведение в културологична перспектива. Във втората част, посветена на ценностния модел на протестантската трудова етика, се изследва нейният трансфорамционен потенциал. В третата част се обсъжда понятието потребление и неикономическите подходи към него. Обобщават се дискусии по проблема в социологията и икономическата антропология. Анализират се основанията за негативното възприемане на потреблението от хуманитаристите, поддръжано от теории за т.нар масова култура и заложено езиково. Обосновава се, че потреблението не е контраст на истински ценното, не е категория за негативно морално и социално оценяване. Обръща се внимание на значението на историята на потреблението /индустриални и постиндустриално/.Изтъква се смисълът на новото понятие потребителска култура, свързана с фигурата на т.нар. позитивен потребител.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 48, брой 5, стр. стр. 15, 1995, България, София, TУ-София

  Издателските права се държат от TУ-София

  Autors: Sotirova, D. v.
  Title: Work ethic and consumer culture in an economy transition economies
  Keywords: work, consumption, work ethic, consumer culture, negative and positive consumer

  Abstract:

  References

   Issue

   Godishnik na TU-Sofia, vol. 48, issue 5, pp. 15, 1995, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Copyright TУ-София

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание