Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правният институт на несъвместимостта
Ключови думи: несъвместимост, лица, заемащи публични длъжности

Абстракт: Докладът е посветен на правния институт на несъвместимостта на лицата, заемащи публични длъжности. Направен е преглед на развитието на нормативната уредба и са разгледани същността и характерните черти на несъвместимостта. Въз основа на действащото законодателство и съдебната практика са идентифицирани и анализирани детайлно/подробно основните проблеми, свързани с прилагането на правната уредба за несъвместимостта. Накрая са направени препоръки за преодоляване на посочените проблеми.

Библиография

  Издание

  Сборник с доклади от XIV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’16“, стр. стр. 487-496, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISBN ISSN 1310-3946
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: Legal institute of incompatibility
  Keywords: incompatibility, public positions

  Abstract: The purpose of the report is to present the legal institute of incompatibility of persons holding public offices. The report reviews the development of the normative arrangement of the incompatibility as well as its nature and characteristics. Based on the current legislation and the case law, the key problems related to the implementation of the law on incompatibility are identified and analyzed in details. Finally, recommendations are made to overcome these problems.

  References

   Issue

   Repertory “ XIV International Scientific Conference „Management and Engenering 16“, pp. 487-496, 2016, Bulgaria, Sosopol, Publishing house of Technical University - Sofia, ISBN ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в международен форум