Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: ГРЕШКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА И МЕТОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО ИМ
Ключови думи: CNC, POSTPROCESSOR, CAD/CAM

Абстракт: В този доклад са разгледани основните грешки на технологичната система и методите за тяхното компенсиране. Акцентира се върху металорежещи машини с CNC и генериране на управляващи програми с CAM пакет. Разгледани са различни възможности за компенсиране, които се предлагат от CNC, специални устройства за контрол и софтуер към него и използвания постпроцесор на CAM пакета.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 250-252, 2012, България, ISBN 978-954-438-994-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjijski, P. I., Kaldashev, T. P.
  Title: ERRORS OF TECHNOLOGICAL SYSTEM AND METHODS FOR THEIR COMPENSATION
  Keywords: CNC, POSTPROCESSOR, CAD/CAM

  Abstract: This report addresses the main errors of the technological system and methods for their compensation. The main focus is on machine tools with CNC and generation of control programs with CAM package. Issues discussed concern options for compensation offered by CNC, special control devices and software and postprocessor used of CAM package.

  References

   Issue

   , pp. 250-252, 2012, Bulgaria, ISBN 978-954-438-994-9

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.