8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1951 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Further Development of the „E-Management“ Platform for Electronic Management and Control of the Education (2017)
1952 Rachev, E. H., Petrov, V. E., Stoev, B. D., Cogging torque effect on motor start-up in a sensorless motor drive for permanent magnet synchronous motors (2017)
1953 Spasova, M. L., Nikolov, D. N., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, N. H., SRAM Design Based on Carbon Nanotube Field Effect Transistor's Model with Modified Parameters (2017)
1954 Gieva, E. E., A Microelectronic Circuit in CADENCE Analogous to Michaelis Complex of β-lactamase Protein (2017)
1955 Софронова, Д. А., Илиева, К., Възможност за измерване на линейно преместване на плетени структури при двумерно циклично натоварване с компютърно зрение (2017)
1956 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Drowsiness monitoring in real-time based on Supervised Descent Method (2017)
1957 Ivanova, D. A., S. Zahov., Ocean Big Data Processing in IoT Ecosystem (2017)
1958 Иванова, Д. А., Intеrаctivе Supеrcomputing with In-situ Visuаlizаtion of Ocеаn Big Dаtа (2017)
1959 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method for comparative performance analyze of encryption algorithms used in Public Key Infrastructure for secure transmitting of audio information (2017)
1960 Вергов, А. Д., КИНЕМАТИЧНА НЕРАВНОМЕРНОСТ ПРИ ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ (2017)
1961 Nakov, O. N., Trifonov, R. I., Pavlova, G. V., Nakov, P. O., Analysis of Software Vulnerabilities, Measures for Prevention and Protection and Security Testing (2021)
1962 Ivanova, D. A., Tsvetanov, S. E., Boris Zografov., Ant Colony Optimization Applied for Multiple Sequence Alignment (2015)
1963 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Development of System Model for Audio Visual Control of Mobile Robots with Voice and Gesture Commands (2017)
1964 Софронова, Д. А., Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранично удължение: теоретична част (2015)
1965 Софронова, Д. А., Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранично удължение: експериментални резултати (2015)
1966 Pleshkova, S. G., Hristev, I. S., Method for of objective measurement of acoustic scattering in closed spaces using finite differences in time domain (2017)
1967 Софронова, Д. А., Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранична сила (2015)
1968 Garabitov A. S., Tsenov, A. K., A Signal Envelop Criterion for Passiv Voice Quality Analizing (2017)
1969 RUSEV, R. P., Angelov, G. V., Angelov K. R., Nikolov, D. N., A model for reverse electrowetting with cost-effective materials (2017)
1970 Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Младенов, Г. Д., ИЗБОР НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ (2017)
1971 Христов, В. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Палагачев, Г. Д., АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ И ИЗБОР НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ (2017)
1972 Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Христов, В. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПЕШЕХОДНИ И ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО (2017)
1973 Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Христов, В. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕТО НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА (2017)
1974 Дамянов, И. С., Милетиев, Р. Г., Система за вибродиагностика за оценка техническото състояние на елементите от окачването на автомобилите (2007)
1975 Дамянов, И. С., Маджарски, Е. М., Милетиев, Р. Г., ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИБРОДИАГНОСТИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ (2008)
1976 Дамянов, И. С., Маджарски, Е. М., Милетиев, Р. Г., МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА (2009)
1977 Damyanov, I. S., Madjarski, E. M., Miletiev, R. G., Inertial system for measurement of the dynamic response and status of the vehicle suspension elements (2013)
1978 Damyanov, I. S., Miletiev, R. G., Madjarski, E. M., MULTIPROTOCOL SENSOR NETWORK BASED ON INERTIAL MEMS SENSORS PART I. NETWORK TOPOLOGIES AND ANALYSIS (2010)
1979 Дочев, И. Н., К. А., Апаратна реализация на система за контрол на полета и техническото състояние на безпилотни летателни апарати (2017)
1980 D, I. S., Miletiev, R. G., Madjarski, E. M., Multiprotocol Sensor Network Based on Inertial MEMS Sensors Part II. Processing Algorithms and Experiments (2010)
1981 Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н., Апаратна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение (2017)
1982 Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н., Софтуерна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение (2017)
1983 Georgieva, V. M., Petrov, P. P., Aleksandar, T. K., Antonia, M. D., Novel Algorithm for Segmentation of Renal cyst from CT Image Sequence (2019)
1984 Славов, Д. В., Управление на мобилен робот посредством смарт камера за машинно зрение (2020)
1985 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Analysis of Loudspeakers Directivity Diagram versus frequency and Impact to Sound Systems Effectiveness (2017)
1986 Pleshkova, S. G., Kirechev, A. V., Influence of hardness and damping factor of porous material upon generated drum sound from impact of metal disk and metal plate (2017)
1987 Trifonov, R. I., Pavlova, G. V., DYNAMIC HIERARCHY IN DECISION-MAKING IN BEHAVIOUR SELECTION OF MOBILE ROBOTS (2017)
1988 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., СТРАТЕГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ТРАЕКТОРИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ НА МОБИЛЕН РОБОТ С ОТЧИТАНЕ НА МОМЕНТНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И СРЕДАТА (2017)
1989 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., Приложение на методите на изкуствения интелект в роботиката (2017)
1990 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Terzieva, M. D., Arduino-based Wireless Sensor Nodes (2017)
1991 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Cross-platform Sensor Networks (2017)
1992 Mihaylova, D. A., Iliev, G. L., Valkova-Jarvis, Z. V., Comparison of Methods for the Detection of Pilot Contamination Attacks (2017)
1993 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., A New Technique to Improve the 2-N-PSK Method for Detecting Wireless Pilot Contamination Attacks (2017)
1994 Тенева, М. И., Вълкова, М. И., МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ (2017)
1995 AleksievaPetrova, A. P., Plamen Tenev., Overview of data mining techniques suitable for resource recommendation engine (2017)
1996 Ruskova, I. N., Gieva, E. E., Yantchev V. M., Hristov, M. H., COMSOL Modeling of Hall Sensors Efficiency (2017)
1997 Andreev, S. K., Spasova, N. R., Investigation of the dielectric permittivity of anodic aluminum oxide substrates for multi-chip modules (2017)
1998 Вълкова, М. И., ЦЕННОСТИ НА УЧЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2017)
1999 Георгиева, Д. С., Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА НА НИВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ (2017)
2000 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., ГЕНЕРИРАЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕТАЙЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГОВИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ (2017)