Оригинал (Original)
Автори: Пенев, Б. Г.
Заглавие: Вариант на система за автоматично управление на противотанков управляем ракетен снаряд в полярни координати
Ключови думи: противотанкова управляема ракета, метод на трите точки за на

Абстракт: При извеждането на противотанковите управляеми ракетни снаряди (ПТУРС) на линията на визиране по метода на трите точки за насочване се наблюдава спирален характер на траекторията по време на преходния процес. Този спирален характер се обуславя от съществуването на кръстни връзки между каналите за управление и наличието на начални условия. Може да се направи извод, че е необходимо разработване на алгоритми за управление, които да компенсират този спирален характер, основани на принципа на управление по отклонение така, че да имат ефективност независимо от причината, която го поражда. Естествено е в този случай да се търси управление по скоростта на въртене на вектора на отклонението в картинната плоскост. Предложена е идея за управление в полярни координати по два канала с осигуряване чрез компенсиране на самостоятелна динамика за отделните канали, което впоследствие може да осигури и нова структура на пространствения контур за управление на ПТУР.

Библиография

  Издание

  "Въоръжение и военна техника на 2000-та година" - сборник доклади на едноименната научна сесия на ВНТИ на МО - София, 18-20 декември 1995 г., том Том 1 - "Въоръжение, бойни припаси и наблюдателни прибори", стр. стр. 54-56, 1995, България, София, ВНТИ на МО - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Penev, B. G.
  Title: Variant of a system for automatic control of antitank guided missile in polar coordinates
  Keywords: anti-tank guided missile (ATGM), three-point guidance, line of sight (LOS), spiral trajectory, control system, control in polar coordinates, two channels control

  Abstract: During the transition process of putting by the control system the anti-tank guided missile (ATGM) onto the line of sight (LOS) by the three-point guidance method there is seen a spiral type trajectory. This spiral type trajectory character is caused by the initial conditions and the existence of cross-links between the control channels. It could be concluded that there is a need of control algorithms development aimed to compensate effectively the spiral trajectory character whatever the reason that generates such trajectory. It is reasonable in this case to seek control over the speed of rotation of the deviation vector in the picture plane. An idea for two channels control in polar coordinates is proposed. The control idea provides by compensation individual dynamic properties of each one channel and might provide a new spatial control loop structure of ATGM.

  References

   Issue

   Weapons and military equipment of the year 2000, Conference of the Military Scientific and Technological Institute of the Ministry of Defense, 18-20 December 1995, vol. Vol. 1 "Weapons, ammunition and surveillance devices", pp. 54-56, 1995, Bulgaria, Sofia, Military Scientific and Technological Institute of the Ministry of Defense

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Hristov, H. I., Composite Layered Systems for Enhanced Ballistic Protection, Bulgarian Defence Institute, Sofia, 2021, 114 p., ISBN: 978-619-7554-68-7. - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум