Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА
Ключови думи: облачна култура, организационно научаване, културна промяна

Абстракт: Тази статия развива не-инструменталния, символен и контекстуален подход към организационната култура. Целта е да се предложи и разгледа една нова метафора за разбиране на рганизационната култура - облачната култура. Тя е типична за съвременния високотехнологичен иновативен педприемачески бизнес на стратъп фирмите. Изследва се макросоциалния контекст, свързани с т.нар юберизация и ускоряването на времето днес. Описано е научното търсене в рамките на метафоричните подходи към иновативните организационни култури. Метафорите, конкуриращи се с "облачна култура", се сравняват на базата на научната литература и блогосферата. Разгледани са особеностите на облачната култура, както и организационното обучение, което води до желани промени. В заключение са направени някои препоръки към мениджърите за успешна организационна промяна. Специфични примери за ефективна комуникация и културна промяна от успешни облачни организации са предложени в края на текста.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ”. Сборник трудове., том -, стр. стр. 33-40, 2016, България, Созопол, TУ-София, ISBN ISSN 2534-8523

  Издателските права се държат от TU - Sofia

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: CLOUD CULTURE AS A NEW TYPE OF ORGANIZATIONAL CULTURE
  Keywords: metaphors for organizational culture, cloud, cloud culture, organizational learning, cultural change

  Abstract: This paper prepresents non-instrumetal, symbolic, and contextual approach to organizational culture. The aim is to examine a new metaphor for understanding organizational culture – cloud culture. It is typical for modern high-tech innovative entrepreneurial startup companies. Some dimensions of macro-social context related to the so called uberization and acceleration of time are considered. Research potential of metaphorical approches to innovative organizational cultures is described. Diffferennt metaphors competing to “cloud culture” are compared based on the scientific literature and blogosphere study. Feachures of cloud culture as well as organizational learning which leads to changes are discussed too. Conclusions have been made regarding some recommendations to managers for successful organizational change. Specific examples of effective communication and cultural change promotion are proposed at the end.

  References

   Issue

   VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE E-governance and E-communication, vol. -, pp. 33-40, 2016, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia Publisher, ISBN ISSN 2534-8523

   Copyright TU - Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.