Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Практическо нормотворчество
Ключови думи: нормотворчество, нормативен акт, правна норма

Абстракт: Книгата разглежда основните принципи, които трябва да се спазват при нормотворчеството, както и видовете нормативни актове, техните особености и компетентността за издаването им. Специално внимание е отделено на йерархията на нормативните актове и нейното значение за синхрона в правната система. Дадено е пълно описание и разясняване на отделните етапи от процедурата по изготвяне на проекти на нормативни актове. Анализирани са изискванията на нормативната уредба за строежа на нормативните актове, за формулирането на разпоредбите на нормативните актове и за правната техника при отменяне, изменяне и допълване на нормативните актове. Книгата съдържа примери и практически съвети, свързани с нормотворчеството.

Библиография

  Издание

  издание, 2016, България, София, Издателство Сиела, ISBN ISBN 978-954-28-2120-5
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: Practical legal drafting
  Keywords: legal drafting, legal acts, legal norm

  Abstract: The book examines the basic principles, which have to be followed in the legal drafting, as well as the different types of legal acts, their features and the competence to issue them. Special attention is paid to the hierarchy of the legal acts and its importance for the synergy of the system. A full description and explanation of the different stages of the procedure for the drafting of the legal acts’ projects is given. Analysed are the legal requirements for the construction of legal norms, for the formulation of provisions of the regulation organisation and for the legal procedure for annulment, amendment and addition of legal acts. The book contains examples and practical advice, related to legal drafting.

  References

   Issue

   book, 2016, Bulgaria, Sofia, Publishing house “Сiela”, ISBN ISBN 978-954-28-2120-5

   Вид: монография/части от монография