Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: Подход за създаване и изследване на пострпоцесор, генериращ работа със фрезово вретено при многоцелеви стругови машини
Ключови думи: постпроцесор, G- POST, FIL, Pro/Engineer

Абстракт: В работата е разгледана възможността да се разработи постпроцесор, генериращ NC програми с команда за работа със завъртяна ос на фрезовото вретено (G68.1) за високопроизводителни стругови машини. Обработката на детайла се моделира в manufacturing модула на Pro/Engineer. Постпроцесора е създаден като е използван генерализиран постпроцесор G- POST и специализиран език за промяна изхода на постпроцесора FIL (Factory Interface Language).

Библиография

  Издание

  , 2014, България, ISSN 0234-6206

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldahsev, T. P.
  Title: Approach to the development and testing of postprocessor that generates work with milling spindle with multi-task machine tools
  Keywords: Multi-task machine tools, postprocessor, G- POST, FIL, Pro/Engineer

  Abstract: We present and discuss the possibility to develop a postprocessor that generates NC programs with commands to work with rotated axis milling spindle (G68.1) for multi-task machines. Processing of the workpiece is modelled in the manufacturing module of the Pro/Engineer. The postprocessor is developed by a generalized postprocessor G-POST and specialized language to change the outcome of the postprocessor FIL (Factory Interface Language)

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria, ISSN 0234-6206

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум