Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Ключови думи: икономически начин на мислене, етическо действие, бизнес етика, егоизъм, алтруизъм, просветен егоизъм.

Абстракт: Идеите, представени в този текст,са вдъхновени от философията на Айн Ранд. Основният въпрос, обсъждан в статията, е за единството на икономическия начин на мислене и етичнен начин на действие. Необходимо е да се помисли дали наистина е невъзможно да се възприеме етика от прагматична гледна точка, а икономика - по един по-сложен, неутилитарен начин. Често срещаните критики на пазара, бизнеса и бизнес етиката се основават на определен модел за икономическо и етическо поведение, а декларираните принципи на бизнес етиката са признаване на индивидуалните права. А. Ранд посочва, че ако една цивилизация може да оцелее, това е възможно при отхвърляне на морала на алтруизма. Тази теза се разглежда в ключовото и място на разумен модел за бизнес етика. Основната защитавана теза е за предимствата на етичния принцип на просветения собствен интерес като крос-културно приеман в глобалната бизнес среда и международната бизнес етика.

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том 23, брой 4, стр. стр. 36-40, 2014, България, София, БАН
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Economical way of thinking and ethical way of action
  Keywords: economic way of thinking, ethical action, business ethics, egoism, altruism, enlightened egoism

  Abstract: The ideas presented in this text are inspired by the philosophy of Ayn Rand. The main issue discussed in the article is the unity of economic way of thinking and ethical way of action. It is necessary to reflect on whether it is indeed impossible to understand ethics in a pragmatic perspective, and economics, in a more sophisticated fashion. Frequently encountered criticisms of the market, business, and business ethics are often based on a certain economic and ethical illiteracy. The specific question addressed here is how to bind commonly declared principles of business ethics with the recognition of individual rights. А. Rand points out that „if any civilization is to survive, it is t he morality of altruism that men have to reject“. The key place of the prosperous (successful) man as a model for business ethics is considered in the light of this extreme idea. The advantages of the ethical principle of enlightened self - interest, as cross-culturally accepted in global business,

  References

   Issue

   Philosophical Alternatives Journal / Filosofski Alternativi, vol. 23, issue 4, pp. 36-40, 2014, Bulgaria, Sofia, BAS

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание