11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1 Videkov, V. H., Radonov, R. I., A. Stratev., Semi-virtual Laboratory Exercise in SMT (2011)
2 Videkov, V. H., Djamiykov, T. S., Radonov, R. I., A New Approach to Conducting Educational Tests in a Web Environment (2006,2006)
3 Радонов, Р. И., Методология за проектиране с CADENCE (2008)
4 Belnikolovsky, B. G., Kralov, I. M., An investigation of the dynamic loads in a two-stage spur-gear machine aggregate - part I (1998)
5 Belnikolovsky, B. G., Kralov, I. M., AN OPTIMAL DYNAMIC SYNTHESIS OF A SPUR GEAR MACHINE AGGREGATE, WORKING IN A DISCREET FREQUENCY RANGE (1999)
6 Kralov, I. M., Ignatov, I,., EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF A NEW WHEEL/RAIL CONTACT NOISE ABSORBER (2012)
7 Sinapov, P. V., Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., MASS MOMENTS OF INERTIA EFFECT ON FRICTION OSCILLATIONS ENDURANCE IN TWO-COMPONENT MECHANICAL SYSTEM (2011)
8 Belnikolovsky, B. G., Kralov, I. M., An investigation of the dynamic loads in a (1998)
9 Kralov, I. M., Terzieva, S. D., Ignatov, I. P., Analysis of methods and MEMS for Acoustic Energy Harvesting with Application in Railway Noise Reduction (2011)
10 Gieva, Е. Е., Characterization of a Hydrogen Bonding Network in Cadence using Verilog-A (2012)
11 Gieva, E. E., Behavioral modeling of circuit functional analogous to hydrogen bonding network with water molecules (2012)
12 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Behavioral model of hydrogen bonding network with Verilog-A and analogues with microelectronic circuits (2011)
13 Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т., Анализ на влиянието на времетраенето на фазата на отворен глотис върху спектралните характеристики на процеса на фонация (2012)
14 Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т., Особености на модела на фант от втори ред при речеобразуването (2012)
15 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Peculiarities related to the usage of web based platforms during different semesters (2005)
16 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Ianov. B. I., Web-Based Test Module for SMD Technology (2003)
17 Radonov, R. I., Videkov, V. H., A SMD Course With Web-Based Module (2004)
18 Кръстев, Н. Й., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННА ГАЗОВА РАДИАЛНА СТРУЯ В ГОРИВНАТА ПРАКТИКА (2010)
19 Кръстев, Н. Й., ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ И КОНСТРУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИХРОВА ГАЗОВА ГОРЕЛКА ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ РАЗМЕРИ И ФОРМАТА (2011)
20 Iliev, I. G., Kehayov B.R., Performance of Quasioptimal Algorithm for Multiuser Detection and M-QAM Modulations (2011)
21 Nikolov, D. N., Manolov, E. D., Pissoort, D., Modeling and Simulation of PiezoeIectric Energy Harvesting Power Supply Chip (2012)
22 Nikolov, D. N., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Pissoort, D., De Craemer, R., Energy Harvesting Power Supply Management: Modeling and Simulation (2012)
23 Andonova, A. V., Toteva I.P., Simulation of LNA in 0.18мm CMOS Technology (2011)
24 Toteva I.P., Andonova, A. V., MODELING NMOS SNAPBACK CHARACTERISTIC USING PSPICE (2012)
25 Todorov, G. D., Todorov, T. S., Valtchev S., Ivan E I., Klaassens B., Tuning techniques for kinetic MEMS energy harvesters (2012)
26 Todorov, G. D., Todorov, T. S., Valtchev S., Ivan E I., Klaassens B., Comparative analysis of tunable kinetic MEMS energy harvesters (2012)
27 Tsenov, G. T., Bogatinova, I.B., Mladenov, V. M., Предсказване на дневната електрическа консумация с използване на невронни мрежи (2012)
28 Filipova, K. V., Yankov V., Filipov F., Kralev Y., Dimov Ts., Investigating opportunities for hardware realization of transfer functions (2011)
29 Filipova, K. V., Dimov Ts., Filipov F., Djamijkova D., Showing the capabilities of VHDL description and Simulink® HDL Coder for control system (2011)
30 Filipova, K. V., Petrinska, I. C., T. Z. Dimov., Filipov. F. F., Intelligent Lighting Control System for Educational Buildings (2011)
31 Filipova, K. V., Dimov Ts., MODEL BASED HARDWARE DESIGN WITH SIMULINK HDL CODER (2012)
32 Велев, М. С., Цветанова, А. И., МОДЕЛ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ (2012)
33 Велев, М. С., Цветанова, А. И., ПОДХОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АУТСОРСИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ (2011)
34 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Synthesis of Microwave Filters by Coupling Matrix Optimization (2011)
35 Iliev, I. G., Budzevski M., Concatenated “MMSE-Sequential Search” Algorithm for Multi User Detection in SDMA Uplink (2011)
36 Радулов, Г. И., Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Интерактивен модул за дистанционно обучение и проектиране със SYNOPSYS (2001)
37 Iliev, G. L., Overview of Routing Algorithms for MCP with Single or Mixed Metric (2012)
38 Iliev, G. L., Investigation of possible paths in Waxman graph with two constraints (2012)
39 Iliev, G. L., A New Modified Algorithm for Multi Constraint Routing (1950)
40 Зюмбилев, И. А., Относно карбонитрирането на материали в нискотемпературна плазма (2011)
41 Йорданов, М. Г., Илиева М.Д., Зюмбилев И.А., Електрохимично поведение на стомана след йонно карбонитриране с газ Коргон 18 (2012)
42 Йорданов, М. Г., Зюмбилев И.А., Структура и свойства на йонно карбонитрирани стомани – методическа разработка на лабораторно упражнение (2012)
43 Zhelyazkov, G., G., Velchev, A., V., Mitev, M. G., Measuring Time Properties of Correlated Signals from Extensive Air Shower Detector Clusters (2011)
44 Дяков, Д. И., Комарски, ДПК., Позициониращи системи за ъглова ориентация (2011)
45 Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., Експериментално изследване на шума генериран при движение на колоос по релсов път (2012)
46 Желязков, Г., Г., Николов, Ст. Ж., Митев, М. Г., СЪВМЕСТНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИ ОТ РАЗНОТИПНИ ДЕТЕКТОРНИ СИСТЕМИ (2012)
47 Tsankov, L. , T., Mitev, G. M., Mitev, M. G., Solar panels as possible optical detectors for cosmic rays (2011)
48 Димитров Д., "Класификация на производствените процеси при асемблирането на електронни модули в автомобилната електроника" (2012)
49 Chakarsky, D. S., "Състояние и тенденции в развитието на автоматизацията и автоматизираните мехатронни системи" (2012)
50 Stanoeva, M., Popov, A. N., ASYNCHRONOUS PARALLEL RESISTORLESS ADC (2005)