Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правна защита на лицата, които подават сигнали
Ключови думи: сигнал, лица, които подават сигнали, корупция, злоупотреба с

Абстракт: Докладът е посветен на правната уредба относно защитата на лицата, които подават сигнали. Посочени са ключовите въпроси, които е необходимо да са правно регламентирани, за да се гарантира свободното упражняване на правото за подаване на сигнал. Разгледани са основните релевантни международни актове , както и общото законодателство в България. Изследвани са съдебната и административната практики в България, като са изведени силни и слаби страни на съществуващото положение. На края е направено предложение за приемане на Закон за защита на служителите, които подават сигнали, като са очертани предмета и приложното поле на този закон.

Библиография

  Издание

  XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 15“, стр. стр. 1244-1254, 2015, България, Созопол, Издателство на ТУ София, ISSN 1310-3946
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: Legal protections for whistleblowers
  Keywords: signals, whistleblowers, corruption, abuse of power, legal protection

  Abstract: The article deals with the legal arrangement of the protection of whistleblowers. It specifies the key issues that have to be legally regulated in order to guarantee the free exercise of the public-interest disclosures. The article discusses the main relevant international acts as well as the general Bulgarian legislature. It examines closely the administrative practice in Bulgaria and points out the good and weak points of the present situation. At the end it is proposed to adopt a Whistleblowers Protection Act. The subject matter and the scope of the Act are outlined here.

  References

   Issue

   Repertory “ XIII International Scientific Conference „Management and Engenering 15“, pp. 1244-1254, 2015, Bulgaria, Sosopol, TU Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание