Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри?
Ключови думи: универсални етични стандарти, любезност, интелигентна любезн

Абстракт: В статията се разглеждат културните измерения на универсалните етични стандарти. В подобно широко изследователско поле фокусът е върху онези специфичните черти в българската национална и организационна култура, които влияят на общуването в здравните услуги, на отношенията между лекари, сестри и други професионалисти с пациента. В текста конкретно се aнализира любезността като пренебрегван поведенски стандарт и нагласа, като са очертани различни перспективи за разбирането й. Специално се анализира новото понятие за интелигентна любезност в неговите етични аспекти и вyзможности да се прилага от професионалистите и обучителите в българската система на здравеопазване и здравни услуги.

Библиография

  Издание

  Европейските етични стандарти и българската медицина: сборник статии., том -, стр. стр. сс. 249-255, 2014, България, София, Медицински университет - София, ISBN ISBN 9786199022511
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Cultural parameters of ethical standards in medicine: why we prefer frowning physicians to kind nurses?
  Keywords: universal ethical standards, kindness, intelligent kindness, cultural differences, health services

  Abstract: The paper examines cultural dimensions of universal ethical standards. Cross-cultural behavioral ethics is a new and broad research field. Here the focus is on specific features in the Bulgarian national and organizational culture that influence communication in health services, the relationship between medical doctors, nurses and other health professionals with their patient. The text specifically stresses kindness as an ethical and professional standard. A cultural explanation and behavioral attitudes to be kind are proposed. Different perspectives for understanding personal professional relations are described. A new concept of intelligent kindness in its ethical aspects and possibilities to be used by professionals and educators in the Bulgarian health system is analyzed too.

  References

   Issue

   European ethical standards and Bulgarian medicine: collected papers., vol. -, pp. сс. 249-255, 2014, Bulgaria, Sofia, Medical University - Sofia, ISBN ISBN 9786199022511

   Вид: публикация в национален форум