Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения
Ключови думи: професионална етика, перснална етика, академична етика, платиатство

Абстракт: В доклада се изследват проблеми на професионалната академична етика. Показано е основното значение на персоналната етика, която често се пренебрегва. Разглеждат се класически за университета академични етични стандарти. Обръща се внимание на нови промени и тенденции, свързани с информационните технологии и интернет. Специално се отделя плагиатството и начините за лично противодействие срещу него. Направен е анализ на проблема преписване сред студентите днес. Дават се препоръки за контрол над явлението преписване от интернет.

Библиография

  Издание

  Етика в българската наука, том -, стр. стр. 61-69, 2012, България, София, Издателски комплекс УНСС, ISBN 978-954-644-347-2
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Personal and professional ethics of academic lecturer and scientist: new problems and old temptations.
  Keywords: professional ethics, personal ethics, academic ethics, plagiarism

  Abstract: Some issues of academic professional ethics are explored in this paper. It is shown the fundamental importance of personal ethics as a perspective which is often overlooked. Classic academic ethical standards of university institution are discussed. Attention is drawn to new developments and trends related to information technology and the Internet. Especially plagiarism and ways to counteract it personally are pointed out. An analysis of cheating among students as an ethical problem is considered. Some advices how to control better the phenomenon of cheating from the Internet are made.

  References

   Issue

   Ethics in Bulgarian Science, vol. -, pp. 61-69, 2012, Bulgaria, Sofia, UNSS, ISBN 978-954-644-347-2

   Вид: публикация в национален форум