Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST
Ключови думи: постпроцесор, полярна интерполация, G-POST, FIL

Абстракт: В настоящият доклад е изследвана възможността за създаването на постпроцесор генериращ режима на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST и специализиран език FIL.

Библиография

  Издание

  , 2014, България, ISBN ISSN 2367-637X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P.
  Title: Developing postprocessor generating mode Polar interpolation for turning centers with the use of G-POST
  Keywords: postprocessor, polar interpolation, G-POST, FIL

  Abstract: This report examined the possibility of creating a postprocessor generates polar interpolation mode for turning centers with the use of G-POST and specialized language FIL.

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria, ISBN ISSN 2367-637X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум