9202

Публикации
Publications

1413

Автори
Autors

9203

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1551 Dimitrov, TY., Iliev, I. G., Chuchuganov, C. K., Davidov, P., Research on the safety level of the existing electric traction elevators (2015)
1552 Ангелов, Н. П., ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ВЪРХУ ОБРАЗЦИ ОТ ПОРЦЕЛАН (2015)
1553 Пармаков С.Г., Ангелов, Н. П., СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ (2014)
1554 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Comparison of the piezoelectric properties of single-layer and bilayer structures with thin films of PZT and ZnO in dynamic mode (2015)
1555 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Investigation of MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2015)
1556 Хаджиев, Й. Л., Панайотов, Х. П., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ (2015)
1557 Хаджиев, Й. Л., СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2015)
1558 Hadzhiev, J. L., Panayotov, H. P., COMPARATIVE INVESTIGATION OF VLM CODES FOR JOINED-WING ANALYSIS (2013)
1559 Милушев, М. С., Филипов, Ф. Ф., ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (2015)
1560 Карапетков, С. М., Петров, И. С., Методика за изследване на сцеплението между колелата на автомобил и пътната настилка (2014)
1561 Карапетков, С. М., Динева С. Д., Петров, И. С., Компютърна симулация на аварийно спиране на автомобил с антиблокираща система (ABS) (2015)
1562 M, A. S., K, J. K., A, I. I., DIGITAL CONTROL OF ELECTRO-HYDRAULIC STEERING TEST BENCH (2015)
1563 Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНО КОРМИЛНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕРВОЦИЛИНДЪР (2015)
1564 Вакрилов, Н. В., Стойнова, А. В., Бонев Б., Методология за 3D цифрово моделиране и инфрачервена образна диагностика на електронни модули (2015)
1565 Димитрова, М. И., Николова, М. К., Ефективност на самостоятелната работа на студентите по педагогическите дисциплини (2015)
1566 Stefanov P., Todorova S., Naydenov A., Tzaneva, B. R., Kolev H., Atanasova G., Stoyanova D., Karakirova Y., Aleksieva K., On the development of active and stable Pd–Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane (2015)
1567 Tzaneva, B. R., Loukaycheva, M. H., Fachikov L.B., Effect of phosphoric acid concentration on corrosion of Cr–Mn–N and Cr–Ni stainless steels (2014)
1568 Aleksandrova, M. P., Nikolay Kurtev., Valentin Videkov., Славка Цанова., Silvia Schintke., Material alternative to indium-tin oxide for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2015)
1569 Aleksandrova, M. P., Rassovska, M. M., Dobrikov, G. H., Efficiency improvement of polymer light-emitting devices using titanium and titanium dioxide as electron injecting layers (2011)
1570 Aleksandrova, M. P., Spray Deposition of Multilayer Polymer Structures for Optoelectronic Applications (2009)
1571 Goranova, M. E., Kalcheva-Yovkova, E. K., Penkov, S. M., Task-based Asynchronous Pattern with async and await (2015)
1572 Brusev, T. S., Radonov, R. I., Layout Design of Switching-Mode Amplifier for LTE Applications (2015)
1573 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Current Segmentation Algorithms for Abdominal CT Images (2015)
1574 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., An Approach for Automatic Rib Cage Segmentation and Evaluation from Axial CT Images (2015)
1575 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Scientific Software for CT Image Segmentation – A Comparative Study (2015)
1576 Николов, К. Н., Величкова, Р. Т., Хуан Дъг Лиен., Антонов, И. С., Моделиране движението и топлобмена при газобразни замърсители на околната среда (2015)
1577 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Vassileva, N. D., Investigation methods of hybrid Ground Source Heat Pump system with solar collectors (2015)
1578 Popov, R. K., Lishev, S. N., Georgiev, A. G., Vassileva, N. D., Optimal position sensor for orientation of photovoltaic plants (2015)
1579 Тошков, Е. Т., Изследване на хибридна система със земно базирана термопомпа и слънчеви колектори (2015)
1580 Zgureva, D. M., Boycheva, S. V., NOVEL TECHNICAL AND ECONOMICAL SUPERIOR APPROACH FOR SYNTHESIS OF ZEOLITES FROM COAL FLY ASH (2015)
1581 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Сравнителни изследвания върху зеолитизацията на летяща пепел от ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "Марица Изток 2" (2015)
1582 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Изследване на повърхностните характеристики на зеолити от летяща пепел като адсорбенти на въглеродни емисии (2015)
1583 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., ELECTRICAL PARAMETERS EXTRACTION FOR PERFORMANCE ANALYSIS OF PEDOT:PSS BASED FLEXIBLE ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES (2015)
1584 Драгомиров, Т., Гуров, Н. Р., Анализ и оптимизация на мощностни превключватели с тиристори за стъпални регулатори на напрежение (2015)
1585 Kalagireva, K. L., Radkov, V. S., DISPLAYING THE AIR SITUATION THROUGH THE COLLECTION AND PROCESSING OF FLIGHT INFORMATION ON FLIGHTRADAR24 PROJECT (2016)
1586 Калагирева, К. Л., АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВИСИМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ-ВЕЩАНИЕ – ОПЫТ ЗА РУБЕЖОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В БОЛГАРИИ (2015)
1587 Kalagireva, K. L., Vassilev, B. I., COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ALGORITHMS FOR DETERMINATION OF THE EGNOS PERFORMANCE INDICATORS (2015)
1588 Gourov, N. R., HIBRID DIVERTER SWITCH (2015)
1589 Камберов К.Х., Видове анализи на надеждност на машиностроително изделие чрез виртуални прототипи (2015)
1590 Камберов К.Х., Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията (2015)
1591 Todorov G.T., Kamberov K.H., A reliability approach to new product development process (2006)
1592 Камберов К.Х., Todorov G.D., Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие в етапа на проектиране (2007)
1593 Ралев, Я. И., Тодоров, Т. С., Стенд за изпитване на сплави с памет на формата (2015)
1594 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Изследване на термохарвестер от сплави с памет на формата (2015)
1595 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Анализ и синтез на хибридна геотермална електроцентрала (2015)
1596 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Технологични особености и параметри на малка бинарна геотермална ТЕЦ с нискотемпературен топлинен източник (2015)
1597 Тодоров, Т. С., Милков М Й., Kostov M S., Пенев И., Кинематичен и силов синтез на бистабилен клапан с енергийна рекуперация и задвижване чрез сплави с памет на формата (2015)
1598 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Naydenov, G. A., Agent Communication Languages Comparison: FIPA-ACL and KQML (2015)
1599 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Yoshinov, R., Multi-agent framework for intelligent networks (2015)
1600 Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Бачкова И., Гочева Д., ОНТОЛОГИИ И СТАНДАРТИ В РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ (2015)