7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1551 Hadzhiev, J. L., Panayotov, H. P., COMPARATIVE INVESTIGATION OF VLM CODES FOR JOINED-WING ANALYSIS (2013)
1552 Милушев, М. С., Филипов, Ф. Ф., ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (2015)
1553 Карапетков, С. М., Петров, И. С., Методика за изследване на сцеплението между колелата на автомобил и пътната настилка (2014)
1554 Карапетков, С. М., Динева С. Д., Петров, И. С., Компютърна симулация на аварийно спиране на автомобил с антиблокираща система (ABS) (2015)
1555 M, A. S., K, J. K., A, I. I., DIGITAL CONTROL OF ELECTRO-HYDRAULIC STEERING TEST BENCH (2015)
1556 Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНО КОРМИЛНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕРВОЦИЛИНДЪР (2015)
1557 Вакрилов, Н. В., Стойнова, А. В., Бонев Б., Методология за 3D цифрово моделиране и инфрачервена образна диагностика на електронни модули (2015)
1558 Димитрова, М. И., Николова, М. К., Ефективност на самостоятелната работа на студентите по педагогическите дисциплини (2015)
1559 Stefanov P., Todorova S., Naydenov A., Tzaneva, B. R., Kolev H., Atanasova G., Stoyanova D., Karakirova Y., Aleksieva K., On the development of active and stable Pd–Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane (2015)
1560 Tzaneva, B. R., Loukaycheva, M. H., Fachikov L.B., Effect of phosphoric acid concentration on corrosion of Cr–Mn–N and Cr–Ni stainless steels (2014)
1561 Aleksandrova, M. P., Nikolay Kurtev., Valentin Videkov., Славка Цанова., Silvia Schintke., Material alternative to indium-tin oxide for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2015)
1562 Aleksandrova, M. P., Rassovska, M. M., Dobrikov, G. H., Efficiency improvement of polymer light-emitting devices using titanium and titanium dioxide as electron injecting layers (2011)
1563 Aleksandrova, M. P., Spray Deposition of Multilayer Polymer Structures for Optoelectronic Applications (2009)
1564 Goranova, M. E., Kalcheva-Yovkova, E. K., Penkov, S. M., Task-based Asynchronous Pattern with async and await (2015)
1565 Brusev, T. S., Radonov, R. I., Layout Design of Switching-Mode Amplifier for LTE Applications (2015)
1566 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Current Segmentation Algorithms for Abdominal CT Images (2015)
1567 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., An Approach for Automatic Rib Cage Segmentation and Evaluation from Axial CT Images (2015)
1568 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Scientific Software for CT Image Segmentation – A Comparative Study (2015)
1569 Николов, К. Н., Величкова, Р. Т., Хуан Дъг Лиен., Антонов, И. С., Моделиране движението и топлобмена при газобразни замърсители на околната среда (2015)
1570 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Vassileva, N. D., Investigation methods of hybrid Ground Source Heat Pump system with solar collectors (2015)
1571 Popov, R. K., Lishev, S. N., Georgiev, A. G., Vassileva, N. D., Optimal position sensor for orientation of photovoltaic plants (2015)
1572 Тошков, Е. Т., Изследване на хибридна система със земно базирана термопомпа и слънчеви колектори (2015)
1573 Zgureva, D. M., Boycheva, S. V., NOVEL TECHNICAL AND ECONOMICAL SUPERIOR APPROACH FOR SYNTHESIS OF ZEOLITES FROM COAL FLY ASH (2015)
1574 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Сравнителни изследвания върху зеолитизацията на летяща пепел от ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "Марица Изток 2" (2015)
1575 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Изследване на повърхностните характеристики на зеолити от летяща пепел като адсорбенти на въглеродни емисии (2015)
1576 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., ELECTRICAL PARAMETERS EXTRACTION FOR PERFORMANCE ANALYSIS OF PEDOT:PSS BASED FLEXIBLE ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES (2015)
1577 Драгомиров, Т., Гуров, Н. Р., Анализ и оптимизация на мощностни превключватели с тиристори за стъпални регулатори на напрежение (2015)
1578 Kalagireva, K. L., Radkov, V. S., DISPLAYING THE AIR SITUATION THROUGH THE COLLECTION AND PROCESSING OF FLIGHT INFORMATION ON FLIGHTRADAR24 PROJECT (2016)
1579 Калагирева, К. Л., АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВИСИМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ-ВЕЩАНИЕ – ОПЫТ ЗА РУБЕЖОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В БОЛГАРИИ (2015)
1580 Kalagireva, K. L., Vassilev, B. I., COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ALGORITHMS FOR DETERMINATION OF THE EGNOS PERFORMANCE INDICATORS (2015)
1581 Gourov, N. R., HIBRID DIVERTER SWITCH (2015)
1582 Камберов К.Х., Видове анализи на надеждност на машиностроително изделие чрез виртуални прототипи (2015)
1583 Камберов К.Х., Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията (2015)
1584 Todorov G.T., Kamberov K.H., A reliability approach to new product development process (2006)
1585 Камберов К.Х., Todorov G.D., Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие в етапа на проектиране (2007)
1586 Ралев, Я. И., Тодоров, Т. С., Стенд за изпитване на сплави с памет на формата (2015)
1587 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Изследване на термохарвестер от сплави с памет на формата (2015)
1588 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Анализ и синтез на хибридна геотермална електроцентрала (2015)
1589 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Технологични особености и параметри на малка бинарна геотермална ТЕЦ с нискотемпературен топлинен източник (2015)
1590 Тодоров, Т. С., Милков М Й., Kostov M S., Пенев И., Кинематичен и силов синтез на бистабилен клапан с енергийна рекуперация и задвижване чрез сплави с памет на формата (2015)
1591 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Naydenov, G. A., Agent Communication Languages Comparison: FIPA-ACL and KQML (2015)
1592 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Yoshinov, R., Multi-agent framework for intelligent networks (2015)
1593 Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Бачкова И., Гочева Д., ОНТОЛОГИИ И СТАНДАРТИ В РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ (2015)
1594 Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Гочева Д., Бачкова И., ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОМЕЙН ОНТОЛОГИИ НА СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПРИЗМАТИЧНО КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ (2015)
1595 Petrinska, I. C., Georgiev, V. T., Ivanov, D. D., Optimizing Lighting Energy Savings in Public Buildings through Maximal Use of Daylight (2015)
1596 Велев В. А., Филипов К. Б., Ядрени горива (2008)
1597 Петринска, И. Ч., Иванов, Д. Д., МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДНЕВНАТА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА (2015)
1598 Филипов, К. Б., Манев Л. А., ОЦЕНКА НА СТАРЕЕНЕТО НА ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЯДРЕНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ (2015)
1599 Филипов К. Б., Герова Г. Г., ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМНИТЕ ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИ КОДОВЕ (2015)
1600 Stoilova, S. D., Nikolova, R. A., CLASSIFYING RAILWAY PASSENGER STATIONS FOR USE TRANSPORT PLANNING – APPLICATION TO BULGARIAN RAILWAY NETWORK (2016)