Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Философията като професия и философия на професията
Ключови думи: философия, професия, поорфесионална услуга, знанието като услуга, приложна етика

Абстракт: Статията е посветена на приложните аспекти на философското знание, пренебрегвани у нас. Анализират се философски и социологически измерения на професията и същността на професионалните експертни услуги. Обсъждат се възможности за развитие на философското консултиране върху примера на подобни опити в Холандия, Великобритания, Германия и др. страни. Разглеждат се разновидности и резултати на приложната философия като кунсултантска услуга.

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том -, брой 1, стр. стр. 19, 1993, България, София, БАН

  Издателските права се държат от Философски алтернативи - БАН

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Philosophy as a profession and philosophy of the professio
  Keywords: philosophy,profession, professional service, knowledge as a service, applied ethics

  Abstract:

  References

   Issue

   Filosofski alternativi, vol. -, issue 1, pp. 19, 1993, Bulgaria, Sofia, BAS

   Copyright Философски алтернативи - БАН

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ганев, И. Разсъдък и разум. С., Изд. ССБ. - 1998 - в български издания
   2. Попова, С. Личност и здраве.С., Контраст, на стр.167 - 1993 - в български издания
   3. Тодоров, Д. Ролята на философскта публичност във философската култура на тоталитарна и посттоталитарна България. Известия на Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски” - 2007 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание