Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Резервната листа при конкурсите за държавни служители
Ключови думи: държавен служител, конкурс, резервна листа

Абстракт: В статията са разяснени понятието „резервна листа“, както и приложното поле на режима на резервната листа по отношение на видовете конкурсни процедури. Детайлно са разгледани характерните черти на трите основни хипотези, при които е приложима резервната листа. Обърнато е внимание на проблемите, произтичащи от неяснотата на съществуваща правна уредба. Въз основа на направения анализ са формулирани конкретни предложения за промени в Закона за държавния служител.

Библиография

  Издание

  Списание „Труд и право“, брой 3, стр. стр. 37-41, 2015, България, София, Труд и право, ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. K.
  Title: Reserve list for the civil servants competition
  Keywords: civil servant, competition, reserve list

  Abstract: The article explain the term “reserve list”, as well as the application field of the reserve list regime in relation to the different types of competition procedures. Examined in detail are the typical characteristics of the three main hypotheses, for which the reserve list is applicable. Attention is paid to the problems, arising from the ambiguity of the existing legislation. Based on the incurred analysis specific proposals have been formed for changes to the civil servants law.

  References

   Issue

   “Labor and law” magazine, issue 3, pp. 37-41, 2015, Bulgaria, Sofia, Labor and law, ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание