7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1701 Stoilov, D. G., Atanasov V. Tz., Zagorchev, I. H., ASSESSMENT OF ELECTRIC ENERGY LOSSES AIMING AT DETECTION OF THEFTS OF ELECTRICITY (2016)
1702 CH, O. R., Software development of Content Management System in Online-CADCOM platform (2016)
1703 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Marinchev, A. P., Real Time Adaptive Fuzzy Control of Coupled Levels via Programmable Logic Controller (2016)
1704 Янков, В. Г., ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО РАЗМИТО АДАПТИВНО НА ОСНОВА НА СУПЕРВАЙЗОР УПРАВЛЕНИЕ НА НИВО (2016)
1705 Гигов, Б. И., Моллов Я., Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission (2003)
1706 Алексиев, С. Л., МЕТОДИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ НА НАНОПРАХОВЕТЕ Al2O3 И TiCN ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ (2016)
1707 P, A. S., HIGH-PROCESSING METHODS FOR LATHES DETAILS USING CNC MACHINES (2016)
1708 Georgiev, A. G., Şahin H, M., Popov, R. K., Değer K., Vassileva, N. D., Toshkov, E. T., Simulation of hybrid thermal installations (2015)
1709 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Laboratory SCADA Systems – the State of Art and the Challenges (2015)
1710 Yordanova, S. T., An Approach to Observability and Controllability Analysis of Nonlinear Plants on the Basis of TSK Models (2015)
1711 Калчева-Йовкова, Е. П., ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ НА ТОМОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1712 MARINOVA, G. I., CHIKOV, O.R., E-content Development and Task Solution Using the Content Management System of Online-CADCOM (2016)
1713 CH, O. R., Responsive Web Design in Online-CADCOM platform (2016)
1714 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (I) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРАНОВО ГОРИВО (2016)
1715 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (II) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНО U-PU ГОРИВО (2016)
1716 Пашева, В. В., Филипов, К. Б., Герова, Г. Г., ОПРОСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВ – 1000 (2016)
1717 Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Острев, Н. П., РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ГЕНЕРИРАЩ КОМАНДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЛОНЕНА РАБОТНА РАВНИНА ПРИ МАШИНИ С 5 ОСЕВО УПРАВЛЕНИЕ (2016)
1718 Миткова, Е. Г., Значението на емоциите при конструирането и при възприемането на формите и композицията в интериорния дизайн (2016)
1719 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., A latent variable clustering method for wireless sensor networks (2016)
1720 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., Optimization of Wireless Node Discovery in an IoT Network (2015)
1721 Matsinski, P. G., Topalova, M. D., Tsekov, L. I., PROGRAMMING MODULE DESIGN FOR SETTING TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR WORKPIECES (2016)
1722 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF THE EQUIPMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1723 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., APPROACH FOR SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GENERATION OF CONTROL PROGRAMS BASED ON IEC 61499 STANDARD (2016)
1724 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF MATERIALS IN RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1725 Тошкова, С. И., Казаков, Н. И., ЛОГИСТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСМАСОВИ ОПАКОВКИ (ПРЕФОРМИ ЗА БУТИЛКИ) (2015)
1726 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Експериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1727 Dimitrov, K. D., Grigorov, B.B., Experimental Platform for Simulation and Analysis of Systems States and Fault Diagnosis in Industrial and Logistics Systems (2015)
1728 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., АВТОМАТИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ТОЧКИ ЗА БАЗИРАНЕ ПО МЕТОД 3-2-1 С МОДУЛ ЗА БАЗИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН В SOLIDWORKS (2016)
1729 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, ИНТЕГРИРАНО В SOLIDWORKS (2015)
1730 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Прилагане на метода на неявното интегриране при реализиране на диференциална защита на двунамотъчен трансформатор (2016)
1731 Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Николова М. П., Захариева В., Получаване на покрития от ZrN чрез магнетронно разпрашаване във вакуумна пещ (2016)
1732 Dukov, I. N., Taneva, D. P., DETERMINATION OF THE PARTICLE SHAPE FACTOR USING CAUCHY’S THEOREM AND IMAGE ANALYSIS (2016)
1733 Желязков, Ю. К., Няголов, Д. А., Методи и средства за изграждане и управление на процесите по производство и разход на енергия с активното взаимодействие между традиционните и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи (2016)
1734 Taneva, D. P., Dukov, I. N., CFD Modeling of a gas cyclone (2015)
1735 Ilieva, R. Y., Angelov, K. P., Gashurova, D. P., Monitoring and Optimization of e-Services in IT Service Desk Systems (2016)
1736 Сотирова, Д. В., Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети (2015)
1737 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж (2012)
1738 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти (2013)
1739 Сотирова, Д. В., Академичният нарцисизъм (2016)
1740 Soumya R. Deo., Ajaya K. Singh., Lata Deshmukh., Narendra Pratap Singh., Aleksandrova, M. P., Studies on Structural, Morphological and Optical Properties of Chemically Deposited CdS 1-xSex Thin Films (2016)
1741 Stoynova, A. V., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Influence of the Heat Generated in Flexible OLEDs on Their Electrical Behavior (2016)
1742 Aleksandrova, M. P., Specifics and challenges to flexible organic light-emitting devices (2016)
1743 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Radost Ivanova., Ajaya K. Singh., Gautam Sheel Thool., Polymeric based highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices (2016)
1744 Сотирова, Д. В., Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна (2015)
1745 Сотирова, Д. В., Културни бариери пред е-управлението като публична иновация (2014)
1746 Сотирова, Д. В., Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите (2016)
1747 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Kinematic and force analysis to the continuously variable transmission for transport vehicles (2008)
1748 Вачева-Станчева, Г. И., Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор (2016)
1749 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE (2016)
1750 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles (2016)