10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1701 Tzaneva, B. R., Effect of pH on the corrosion behaviour of high nitrogen stainless steel in chloride medium (2013)
1702 Petrova T. M., Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Hristov J., Silver recovery from spent photographic solutions by a magneticallyassisted particle bed (2013)
1703 Fachikov L., Tumbaleva Y., Ivanova D., Tzaneva, B. R., Characterisation of amorphous phosphate coatings onto carbon steel surfaces (2012)
1704 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Димитров, Е. Ц., Testbed for examiner on the continuous variable transmission (2009)
1705 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Modeling of pull parameters of crawler tractor with powershift transmission (2002)
1706 Гигов, Б. И., Laboratory investigation of temperature rates of an automatic transmission (2003)
1707 Миткова, Е. Г., Въздействие на правилните геометрични форми в интериора върху възприятието на човека (2015)
1708 Nikolov, K. N., Velichkova, R. T., Integral conditions applicable for modeling environmental process polluting. (2015)
1709 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Eкспериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1710 Гигов, Б. И., Analysis of hydromotorwheels for crawler tractors (2003)
1711 Миткова, Е. Г., Човешкото възприятие на архитектурното вътрешно пространство (2016)
1712 Petrov, D. G., Dobrev, P. T., Aleksiev, S. L., EXPERIMENTAL COMPARISON OF WEAR RESISTANCE AND CYCLIC LOADING TO BENDING BETWEEN CYCLOID AND INVOLUTE GEARS (2016)
1713 Гуров, Н. Р., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО НА МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С ВАКУУМНИ ДЪГОГАСИТЕЛНИ КАМЕРИ (2016)
1714 Georgiev, A. G., Long term experience and research on hybrid thermal systems (2016)
1715 Vassilieva, N. D., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Study of Hybrid Ground-Source Heat Pump System with Solar Collectors (2016)
1716 Popov, R. K., Georgiev, A. G., Dzhonova-Atanasova D. B., Parameter Estimation of Borehole Thermal Properties using Artificial Intelligence Methods (2016)
1717 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Specialized measuring system for analysing thermal fields in hybrid systems (2016)
1718 Петров, Н. Н., Димитрова, Р. К., Чакърски, Д. С., СТЕНД НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЛУСТЕР КЛЕМИ (2016)
1719 Stoilov, D. G., Atanasov V. Tz., Zagorchev, I. H., ASSESSMENT OF ELECTRIC ENERGY LOSSES AIMING AT DETECTION OF THEFTS OF ELECTRICITY (2016)
1720 CH, O. R., Software development of Content Management System in Online-CADCOM platform (2016)
1721 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Marinchev, A. P., Real Time Adaptive Fuzzy Control of Coupled Levels via Programmable Logic Controller (2016)
1722 Янков, В. Г., ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО РАЗМИТО АДАПТИВНО НА ОСНОВА НА СУПЕРВАЙЗОР УПРАВЛЕНИЕ НА НИВО (2016)
1723 Гигов, Б. И., Моллов Я., Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission (2003)
1724 Алексиев, С. Л., МЕТОДИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ НА НАНОПРАХОВЕТЕ Al2O3 И TiCN ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ (2016)
1725 P, A. S., HIGH-PROCESSING METHODS FOR LATHES DETAILS USING CNC MACHINES (2016)
1726 Georgiev, A. G., Şahin H, M., Popov, R. K., Değer K., Vassileva, N. D., Toshkov, E. T., Simulation of hybrid thermal installations (2015)
1727 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Laboratory SCADA Systems – the State of Art and the Challenges (2015)
1728 Yordanova, S. T., An Approach to Observability and Controllability Analysis of Nonlinear Plants on the Basis of TSK Models (2015)
1729 Калчева-Йовкова, Е. П., ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ НА ТОМОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1730 MARINOVA, G. I., CHIKOV, O.R., E-content Development and Task Solution Using the Content Management System of Online-CADCOM (2016)
1731 CH, O. R., Responsive Web Design in Online-CADCOM platform (2016)
1732 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (I) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРАНОВО ГОРИВО (2016)
1733 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (II) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНО U-PU ГОРИВО (2016)
1734 Пашева, В. В., Филипов, К. Б., Герова, Г. Г., ОПРОСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВ – 1000 (2016)
1735 Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Острев, Н. П., РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ГЕНЕРИРАЩ КОМАНДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЛОНЕНА РАБОТНА РАВНИНА ПРИ МАШИНИ С 5 ОСЕВО УПРАВЛЕНИЕ (2016)
1736 Миткова, Е. Г., Значението на емоциите при конструирането и при възприемането на формите и композицията в интериорния дизайн (2016)
1737 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., A latent variable clustering method for wireless sensor networks (2016)
1738 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., Optimization of Wireless Node Discovery in an IoT Network (2015)
1739 Matsinski, P. G., Topalova, M. D., Tsekov, L. I., PROGRAMMING MODULE DESIGN FOR SETTING TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR WORKPIECES (2016)
1740 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF THE EQUIPMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1741 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., APPROACH FOR SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GENERATION OF CONTROL PROGRAMS BASED ON IEC 61499 STANDARD (2016)
1742 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF MATERIALS IN RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1743 Тошкова, С. И., Казаков, Н. И., ЛОГИСТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСМАСОВИ ОПАКОВКИ (ПРЕФОРМИ ЗА БУТИЛКИ) (2015)
1744 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Експериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1745 Dimitrov, K. D., Grigorov, B.B., Experimental Platform for Simulation and Analysis of Systems States and Fault Diagnosis in Industrial and Logistics Systems (2015)
1746 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., АВТОМАТИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ТОЧКИ ЗА БАЗИРАНЕ ПО МЕТОД 3-2-1 С МОДУЛ ЗА БАЗИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН В SOLIDWORKS (2016)
1747 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, ИНТЕГРИРАНО В SOLIDWORKS (2015)
1748 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Прилагане на метода на неявното интегриране при реализиране на диференциална защита на двунамотъчен трансформатор (2016)
1749 Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Николова М. П., Захариева В., Получаване на покрития от ZrN чрез магнетронно разпрашаване във вакуумна пещ (2016)
1750 Dukov, I. N., Taneva, D. P., DETERMINATION OF THE PARTICLE SHAPE FACTOR USING CAUCHY’S THEOREM AND IMAGE ANALYSIS (2016)