9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1701 Petrov, D. G., Dobrev, P. T., Aleksiev, S. L., EXPERIMENTAL COMPARISON OF WEAR RESISTANCE AND CYCLIC LOADING TO BENDING BETWEEN CYCLOID AND INVOLUTE GEARS (2016)
1702 Гуров, Н. Р., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО НА МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С ВАКУУМНИ ДЪГОГАСИТЕЛНИ КАМЕРИ (2016)
1703 Georgiev, A. G., Long term experience and research on hybrid thermal systems (2016)
1704 Vassilieva, N. D., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Study of Hybrid Ground-Source Heat Pump System with Solar Collectors (2016)
1705 Popov, R. K., Georgiev, A. G., Dzhonova-Atanasova D. B., Parameter Estimation of Borehole Thermal Properties using Artificial Intelligence Methods (2016)
1706 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Specialized measuring system for analysing thermal fields in hybrid systems (2016)
1707 Петров, Н. Н., Димитрова, Р. К., Чакърски, Д. С., СТЕНД НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЛУСТЕР КЛЕМИ (2016)
1708 Stoilov, D. G., Atanasov V. Tz., Zagorchev, I. H., ASSESSMENT OF ELECTRIC ENERGY LOSSES AIMING AT DETECTION OF THEFTS OF ELECTRICITY (2016)
1709 CH, O. R., Software development of Content Management System in Online-CADCOM platform (2016)
1710 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Marinchev, A. P., Real Time Adaptive Fuzzy Control of Coupled Levels via Programmable Logic Controller (2016)
1711 Янков, В. Г., ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО РАЗМИТО АДАПТИВНО НА ОСНОВА НА СУПЕРВАЙЗОР УПРАВЛЕНИЕ НА НИВО (2016)
1712 Гигов, Б. И., Моллов Я., Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission (2003)
1713 Алексиев, С. Л., МЕТОДИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ НА НАНОПРАХОВЕТЕ Al2O3 И TiCN ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ (2016)
1714 P, A. S., HIGH-PROCESSING METHODS FOR LATHES DETAILS USING CNC MACHINES (2016)
1715 Georgiev, A. G., Şahin H, M., Popov, R. K., Değer K., Vassileva, N. D., Toshkov, E. T., Simulation of hybrid thermal installations (2015)
1716 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Laboratory SCADA Systems – the State of Art and the Challenges (2015)
1717 Yordanova, S. T., An Approach to Observability and Controllability Analysis of Nonlinear Plants on the Basis of TSK Models (2015)
1718 Калчева-Йовкова, Е. П., ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ НА ТОМОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1719 MARINOVA, G. I., CHIKOV, O.R., E-content Development and Task Solution Using the Content Management System of Online-CADCOM (2016)
1720 CH, O. R., Responsive Web Design in Online-CADCOM platform (2016)
1721 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (I) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРАНОВО ГОРИВО (2016)
1722 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (II) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНО U-PU ГОРИВО (2016)
1723 Пашева, В. В., Филипов, К. Б., Герова, Г. Г., ОПРОСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВ – 1000 (2016)
1724 Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Острев, Н. П., РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ГЕНЕРИРАЩ КОМАНДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЛОНЕНА РАБОТНА РАВНИНА ПРИ МАШИНИ С 5 ОСЕВО УПРАВЛЕНИЕ (2016)
1725 Миткова, Е. Г., Значението на емоциите при конструирането и при възприемането на формите и композицията в интериорния дизайн (2016)
1726 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., A latent variable clustering method for wireless sensor networks (2016)
1727 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., Optimization of Wireless Node Discovery in an IoT Network (2015)
1728 Matsinski, P. G., Topalova, M. D., Tsekov, L. I., PROGRAMMING MODULE DESIGN FOR SETTING TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR WORKPIECES (2016)
1729 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF THE EQUIPMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1730 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., APPROACH FOR SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GENERATION OF CONTROL PROGRAMS BASED ON IEC 61499 STANDARD (2016)
1731 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF MATERIALS IN RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1732 Тошкова, С. И., Казаков, Н. И., ЛОГИСТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСМАСОВИ ОПАКОВКИ (ПРЕФОРМИ ЗА БУТИЛКИ) (2015)
1733 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Експериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1734 Dimitrov, K. D., Grigorov, B.B., Experimental Platform for Simulation and Analysis of Systems States and Fault Diagnosis in Industrial and Logistics Systems (2015)
1735 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., АВТОМАТИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ТОЧКИ ЗА БАЗИРАНЕ ПО МЕТОД 3-2-1 С МОДУЛ ЗА БАЗИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН В SOLIDWORKS (2016)
1736 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, ИНТЕГРИРАНО В SOLIDWORKS (2015)
1737 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Прилагане на метода на неявното интегриране при реализиране на диференциална защита на двунамотъчен трансформатор (2016)
1738 Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Николова М. П., Захариева В., Получаване на покрития от ZrN чрез магнетронно разпрашаване във вакуумна пещ (2016)
1739 Dukov, I. N., Taneva, D. P., DETERMINATION OF THE PARTICLE SHAPE FACTOR USING CAUCHY’S THEOREM AND IMAGE ANALYSIS (2016)
1740 Желязков, Ю. К., Няголов, Д. А., Методи и средства за изграждане и управление на процесите по производство и разход на енергия с активното взаимодействие между традиционните и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи (2016)
1741 Taneva, D. P., Dukov, I. N., CFD Modeling of a gas cyclone (2015)
1742 Ilieva, R. Y., Angelov, K. P., Gashurova, D. P., Monitoring and Optimization of e-Services in IT Service Desk Systems (2016)
1743 Сотирова, Д. В., Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети (2015)
1744 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж (2012)
1745 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти (2013)
1746 Сотирова, Д. В., Академичният нарцисизъм (2016)
1747 Soumya R. Deo., Ajaya K. Singh., Lata Deshmukh., Narendra Pratap Singh., Aleksandrova, M. P., Studies on Structural, Morphological and Optical Properties of Chemically Deposited CdS 1-xSex Thin Films (2016)
1748 Stoynova, A. V., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Influence of the Heat Generated in Flexible OLEDs on Their Electrical Behavior (2016)
1749 Aleksandrova, M. P., Specifics and challenges to flexible organic light-emitting devices (2016)
1750 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Radost Ivanova., Ajaya K. Singh., Gautam Sheel Thool., Polymeric based highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices (2016)