11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1701 Tzaneva, B. R., Loukaycheva, M. H., Fachikov L.B., Jekova L.Ts., Effect of chloride ions on corrosion behaviour of austenitic nickel and nickel free stainless steels in phosphoric acid solutions (2015)
1702 Tzaneva, B. R., Naydenov A.I., Todorova S.Zh., Videkov, V. H., Milusheva V.S., Stefanov P.K., Cobalt electrodeposition in nanoporous anodic aluminium oxide for application as catalyst for methane combustion (2016)
1703 Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Fabrication of microcuvettes using anodic aluminium oxide membrane (2014)
1704 Tzaneva, B. R., The influence of temperature on the corrosion behaviour of high nitrogen austenitic stainless steel in chloride media (2014)
1705 Tzaneva, B. R., Effect of pH on the corrosion behaviour of high nitrogen stainless steel in chloride medium (2013)
1706 Petrova T. M., Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Hristov J., Silver recovery from spent photographic solutions by a magneticallyassisted particle bed (2013)
1707 Fachikov L., Tumbaleva Y., Ivanova D., Tzaneva, B. R., Characterisation of amorphous phosphate coatings onto carbon steel surfaces (2012)
1708 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Димитров, Е. Ц., Testbed for examiner on the continuous variable transmission (2009)
1709 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Modeling of pull parameters of crawler tractor with powershift transmission (2002)
1710 Гигов, Б. И., Laboratory investigation of temperature rates of an automatic transmission (2003)
1711 Миткова, Е. Г., Въздействие на правилните геометрични форми в интериора върху възприятието на човека (2015)
1712 Nikolov, K. N., Velichkova, R. T., Integral conditions applicable for modeling environmental process polluting. (2015)
1713 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Eкспериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1714 Гигов, Б. И., Analysis of hydromotorwheels for crawler tractors (2003)
1715 Миткова, Е. Г., Човешкото възприятие на архитектурното вътрешно пространство (2016)
1716 Petrov, D. G., Dobrev, P. T., Aleksiev, S. L., EXPERIMENTAL COMPARISON OF WEAR RESISTANCE AND CYCLIC LOADING TO BENDING BETWEEN CYCLOID AND INVOLUTE GEARS (2016)
1717 Гуров, Н. Р., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО НА МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С ВАКУУМНИ ДЪГОГАСИТЕЛНИ КАМЕРИ (2016)
1718 Georgiev, A. G., Long term experience and research on hybrid thermal systems (2016)
1719 Vassilieva, N. D., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Study of Hybrid Ground-Source Heat Pump System with Solar Collectors (2016)
1720 Popov, R. K., Georgiev, A. G., Dzhonova-Atanasova D. B., Parameter Estimation of Borehole Thermal Properties using Artificial Intelligence Methods (2016)
1721 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Specialized measuring system for analysing thermal fields in hybrid systems (2016)
1722 Петров, Н. Н., Димитрова, Р. К., Чакърски, Д. С., СТЕНД НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЛУСТЕР КЛЕМИ (2016)
1723 Stoilov, D. G., Atanasov V. Tz., Zagorchev, I. H., ASSESSMENT OF ELECTRIC ENERGY LOSSES AIMING AT DETECTION OF THEFTS OF ELECTRICITY (2016)
1724 CH, O. R., Software development of Content Management System in Online-CADCOM platform (2016)
1725 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Marinchev, A. P., Real Time Adaptive Fuzzy Control of Coupled Levels via Programmable Logic Controller (2016)
1726 Янков, В. Г., ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО РАЗМИТО АДАПТИВНО НА ОСНОВА НА СУПЕРВАЙЗОР УПРАВЛЕНИЕ НА НИВО (2016)
1727 Гигов, Б. И., Моллов Я., Laboratory investigation of the efficiency of a car hydromechanical transmission (2003)
1728 Алексиев, С. Л., МЕТОДИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ НА НАНОПРАХОВЕТЕ Al2O3 И TiCN ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ (2016)
1729 P, A. S., HIGH-PROCESSING METHODS FOR LATHES DETAILS USING CNC MACHINES (2016)
1730 Georgiev, A. G., Şahin H, M., Popov, R. K., Değer K., Vassileva, N. D., Toshkov, E. T., Simulation of hybrid thermal installations (2015)
1731 Lishev, S. N., Popov, R. K., Georgiev, A. G., Laboratory SCADA Systems – the State of Art and the Challenges (2015)
1732 Yordanova, S. T., An Approach to Observability and Controllability Analysis of Nonlinear Plants on the Basis of TSK Models (2015)
1733 Калчева-Йовкова, Е. П., ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ НА ТОМОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1734 MARINOVA, G. I., CHIKOV, O.R., E-content Development and Task Solution Using the Content Management System of Online-CADCOM (2016)
1735 CH, O. R., Responsive Web Design in Online-CADCOM platform (2016)
1736 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (I) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРАНОВО ГОРИВО (2016)
1737 Найденов, И. Т., Филипов, К. Б., ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (II) – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНО U-PU ГОРИВО (2016)
1738 Пашева, В. В., Филипов, К. Б., Герова, Г. Г., ОПРОСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВ – 1000 (2016)
1739 Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Острев, Н. П., РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТПРОЦЕСОР ГЕНЕРИРАЩ КОМАНДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЛОНЕНА РАБОТНА РАВНИНА ПРИ МАШИНИ С 5 ОСЕВО УПРАВЛЕНИЕ (2016)
1740 Миткова, Е. Г., Значението на емоциите при конструирането и при възприемането на формите и композицията в интериорния дизайн (2016)
1741 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., A latent variable clustering method for wireless sensor networks (2016)
1742 Vasilev, V. G., Poulkov, V. K., Iliev, G. L., Mihovska A., Optimization of Wireless Node Discovery in an IoT Network (2015)
1743 Matsinski, P. G., Topalova, M. D., Tsekov, L. I., PROGRAMMING MODULE DESIGN FOR SETTING TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR WORKPIECES (2016)
1744 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF THE EQUIPMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1745 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., APPROACH FOR SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GENERATION OF CONTROL PROGRAMS BASED ON IEC 61499 STANDARD (2016)
1746 Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Batchkova I., Gocheva D., DOMAIN ONTOLOGY OF MATERIALS IN RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEMS (2016)
1747 Тошкова, С. И., Казаков, Н. И., ЛОГИСТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСМАСОВИ ОПАКОВКИ (ПРЕФОРМИ ЗА БУТИЛКИ) (2015)
1748 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Експериментално изследване на сплави с памет на формата чрез специализиран стенд (2016)
1749 Dimitrov, K. D., Grigorov, B.B., Experimental Platform for Simulation and Analysis of Systems States and Fault Diagnosis in Industrial and Logistics Systems (2015)
1750 Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д., АВТОМАТИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ТОЧКИ ЗА БАЗИРАНЕ ПО МЕТОД 3-2-1 С МОДУЛ ЗА БАЗИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН В SOLIDWORKS (2016)