Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: КОМПЕНСИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ ГЕОМЕТРИЧНА НЕТОЧНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТПРОЦЕСОР
Ключови думи: CAD/CAM, CNC,постпроцесор, производство

Библиография

  Издание

  , том 1, 2011, България, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P.
  Title: COMPENSATION OF ERRORS BY MEANS GEOMETRIC ACCURACY POSTPROCESSOR
  Keywords: CAD/CAM, CNC, postprocesor, manufacturing

  References

   Issue

   , vol. 1, 2011, Bulgaria, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.