10987

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1601 Kalagireva, K. L., Vassilev, B. I., COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ALGORITHMS FOR DETERMINATION OF THE EGNOS PERFORMANCE INDICATORS (2015)
1602 Gourov, N. R., HIBRID DIVERTER SWITCH (2015)
1603 Камберов К.Х., Видове анализи на надеждност на машиностроително изделие чрез виртуални прототипи (2015)
1604 Камберов К.Х., Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията (2015)
1605 Todorov G.T., Kamberov K.H., A reliability approach to new product development process (2006)
1606 Камберов К.Х., Todorov G.D., Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие в етапа на проектиране (2007)
1607 Ралев, Я. И., Тодоров, Т. С., Стенд за изпитване на сплави с памет на формата (2015)
1608 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Изследване на термохарвестер от сплави с памет на формата (2015)
1609 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Анализ и синтез на хибридна геотермална електроцентрала (2015)
1610 Борисова, А. Б., Попов, Д. А., Технологични особености и параметри на малка бинарна геотермална ТЕЦ с нискотемпературен топлинен източник (2015)
1611 Тодоров, Т. С., Милков М Й., Kostov M S., Пенев И., Кинематичен и силов синтез на бистабилен клапан с енергийна рекуперация и задвижване чрез сплави с памет на формата (2015)
1612 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Naydenov, G. A., Agent Communication Languages Comparison: FIPA-ACL and KQML (2015)
1613 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Yoshinov, R., Multi-agent framework for intelligent networks (2015)
1614 Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Бачкова И., Гочева Д., ОНТОЛОГИИ И СТАНДАРТИ В РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ (2015)
1615 Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Гочева Д., Бачкова И., ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОМЕЙН ОНТОЛОГИИ НА СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПРИЗМАТИЧНО КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ (2015)
1616 Petrinska, I. C., Georgiev, V. T., Ivanov, D. D., Optimizing Lighting Energy Savings in Public Buildings through Maximal Use of Daylight (2015)
1617 Велев В. А., Филипов К. Б., Ядрени горива (2008)
1618 Петринска, И. Ч., Иванов, Д. Д., МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДНЕВНАТА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА (2015)
1619 Филипов, К. Б., Манев Л. А., ОЦЕНКА НА СТАРЕЕНЕТО НА ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЯДРЕНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ (2015)
1620 Филипов К. Б., Герова Г. Г., ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМНИТЕ ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИ КОДОВЕ (2015)
1621 Stoilova, S. D., Nikolova, R. A., CLASSIFYING RAILWAY PASSENGER STATIONS FOR USE TRANSPORT PLANNING – APPLICATION TO BULGARIAN RAILWAY NETWORK (2016)
1622 Добрев, П. Ц., Петров, Д. Г., Шиндов, П. Х., Експериментални резултати от изследване на износоустойчивост на полимерни (PEEK) зъбни колела (2015)
1623 Терентева, Т. Н., Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Загорчев, И. Х., УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2015)
1624 Стоилов, Д. Г., Загорчев, И. Х., МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (2015)
1625 Neshov, N. N., Draganov, I. R., Manolova, A. H., Facial Expression Recognition Based on Constrained Local Models and Support Vector Machines (2015)
1626 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Automatic pain detection in video sequences for neuro-rehabilitation (2015)
1627 Гълъбова, Л. П., McKie, L., “The five fingers of my hand”: human capital and well-being in SMEs (2013)
1628 Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Surface studies of fly ash zeolites via adsorption/desorption isotherms (2015)
1629 Тодоров, Д. Т., ИНДЕКСИРАНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОТНОСНО АНАЛИЗ НА НОРМАЛНИ И АВАРИЙНИ РЕЖИМИ ПО ДАННИ ОТ АВТОМАТИЧНИ РЕГИСТРАТОРИ (2014)
1630 Galabova, L. P., Developing a Knowledge-based Economy through Innovation Policy: The Cases of Bulgaria, Finland and Scotland (2012)
1631 Dimitrov, V. V., Analysis of a power MOSFET switching process (2015)
1632 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Influence of defect shape in quantitative thermography (2020)
1633 Brusev, T. S., Hysteresis Controlled Switching-Mode Amplifier for LTE Applications (2015)
1634 Brusev, T. S., Power supply circuits for mobile wireless applications (2015)
1635 Brusev, T. S., Design of Two-Phase Switching-Mode Concerter for Communication Applications with Cadence on CMOS 0.35 µm Technology (2015)
1636 Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., Виртуално лабораторно упражнение „Основни закони на електротехниката" (2015)
1637 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Изследване на поведението на цифровите релейни защити при отчитане на нелинейността от хистерезиса на токовите трансформатори (2015)
1638 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation (2015)
1639 Кукуригов, Д. И., Донев, С. Й., Каров, Д. Р., Управление на трифазен мрежови инвертор при мрежово присъединяване на възобновяеми енергийни източници (2015)
1640 Павлов, Н. Л., Методика и апаратура за получаване характеристикитe на регулируеми хидравлични амортисьори (2015)
1641 Kerefeyn, S. Z., Maleshkov, S. B., Manipulation of virtual objects through a LeapMotion optical sensor (2015)
1642 Nachev, I. L., Maleshkov, S. B., Manipulation and presentation of object features in virtual reality environments through smart interaction device (2015)
1643 Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К., Спирова Ц. В., Методи и средства за обмен на информация в активно адаптивните електрически мрежи (2015)
1644 Зарков З.Ж., Миленов В.А., WIND TURBINE EMULATOR WITH DC MOTOR DRIVE (2015)
1645 Zarkov Z.J., Milenov V.A., Martincorena I.G., STUDY OF SMALL-POWER WIND GENERATOR WITH SINGLE-PHASE GRID-CONNECTED INVERTER (2015)
1646 Цеков, Л И., Топалова, М. Д., Мъцински, П. Г., ТАБЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (2015)
1647 Цеков, Л И., Мъцински, П. Г., Топалова, М. Д., АВТОМАТИЗИРАНА ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (2015)
1648 Marinova, G. I., Chikov, O. R., Methodology for tools integration in the Online assisted Platform for Computer-aided design in communications (2015)
1649 Chikov, O. R., Marinova, G. I., MVC Framework Approach in the Online assisted platform for Computer-aided Design in Communications – Online-CADCOM (2015)
1650 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Descombes, G., Evtimov, T., Numerical study of the waste heat recovery potential of exhaust gas on a tractor engine (2015)