7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1601 Добрев, П. Ц., Петров, Д. Г., Шиндов, П. Х., Експериментални резултати от изследване на износоустойчивост на полимерни (PEEK) зъбни колела (2015)
1602 Терентева, Т. Н., Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Загорчев, И. Х., УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2015)
1603 Стоилов, Д. Г., Загорчев, И. Х., МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (2015)
1604 Neshov, N. N., Draganov, I. R., Manolova, A. H., Facial Expression Recognition Based on Constrained Local Models and Support Vector Machines (2015)
1605 Neshov, N. N., Manolova, A. H., Automatic pain detection in video sequences for neuro-rehabilitation (2015)
1606 Гълъбова, Л. П., McKie, L., “The five fingers of my hand”: human capital and well-being in SMEs (2013)
1607 Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Surface studies of fly ash zeolites via adsorption/desorption isotherms (2015)
1608 Тодоров, Д. Т., ИНДЕКСИРАНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОТНОСНО АНАЛИЗ НА НОРМАЛНИ И АВАРИЙНИ РЕЖИМИ ПО ДАННИ ОТ АВТОМАТИЧНИ РЕГИСТРАТОРИ (2014)
1609 Galabova, L. P., Developing a Knowledge-based Economy through Innovation Policy: The Cases of Bulgaria, Finland and Scotland (2012)
1610 Dimitrov, V. V., Analysis of a power MOSFET switching process (2015)
1611 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Influence of defect shape in quantitative thermography (2020)
1612 Brusev, T. S., Hysteresis Controlled Switching-Mode Amplifier for LTE Applications (2015)
1613 Brusev, T. S., Power supply circuits for mobile wireless applications (2015)
1614 Brusev, T. S., Design of Two-Phase Switching-Mode Concerter for Communication Applications with Cadence on CMOS 0.35 µm Technology (2015)
1615 Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., Виртуално лабораторно упражнение „Основни закони на електротехниката" (2015)
1616 Неделчев, Н. А., Димов, М. С., Изследване на поведението на цифровите релейни защити при отчитане на нелинейността от хистерезиса на токовите трансформатори (2015)
1617 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation (2015)
1618 Кукуригов, Д. И., Донев, С. Й., Каров, Д. Р., Управление на трифазен мрежови инвертор при мрежово присъединяване на възобновяеми енергийни източници (2015)
1619 Павлов, Н. Л., Методика и апаратура за получаване характеристикитe на регулируеми хидравлични амортисьори (2015)
1620 Kerefeyn, S. Z., Maleshkov, S. B., Manipulation of virtual objects through a LeapMotion optical sensor (2015)
1621 Nachev, I. L., Maleshkov, S. B., Manipulation and presentation of object features in virtual reality environments through smart interaction device (2015)
1622 Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К., Спирова Ц. В., Методи и средства за обмен на информация в активно адаптивните електрически мрежи (2015)
1623 Зарков З.Ж., Миленов В.А., WIND TURBINE EMULATOR WITH DC MOTOR DRIVE (2015)
1624 Zarkov Z.J., Milenov V.A., Martincorena I.G., STUDY OF SMALL-POWER WIND GENERATOR WITH SINGLE-PHASE GRID-CONNECTED INVERTER (2015)
1625 Цеков, Л И., Топалова, М. Д., Мъцински, П. Г., ТАБЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (2015)
1626 Цеков, Л И., Мъцински, П. Г., Топалова, М. Д., АВТОМАТИЗИРАНА ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (2015)
1627 Marinova, G. I., Chikov, O. R., Methodology for tools integration in the Online assisted Platform for Computer-aided design in communications (2015)
1628 Chikov, O. R., Marinova, G. I., MVC Framework Approach in the Online assisted platform for Computer-aided Design in Communications – Online-CADCOM (2015)
1629 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Descombes, G., Evtimov, T., Numerical study of the waste heat recovery potential of exhaust gas on a tractor engine (2015)
1630 Punov, P. B., Evtimov, T., Milkov, N., Descombes, G., Podevin, P., Impact of Rankine cycle WHR on passenger car engine fuel consumption under various operating conditions (2015)
1631 Yordanova, S. T., Yankov, V. G., Design and Stability Analysis of Supervisor-based Adaptive Fuzzy Logic Control System for Temperature (2015)
1632 Yordanova, S. T., Intelligent Approaches to Real Time Level Control (2015)
1633 Punov, P. B., Research the fuel injection characteristics of a common-rail solenoid injector (2015)
1634 Punov, P. B., Milkov, N., Danel, Q., Perilhon, C., A study of waste heat recovery impact on a passenger car fuel consumption in New European Driving Cycle (2015)
1635 Острев, Н. П., Хаджийски, П. И., АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2015)
1636 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРУПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ С CAD/CAM СИСТЕМИ (2015)
1637 Дуков, И. Н., Танева, Д. П., Числено (CFD) моделиране на загубите на налягане в пневмоциклон и валидиране (2015)
1638 Дуков, И. Н., Танева, Д. П., Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на ефективността на пневмоциклон (2015)
1639 Stoev, V. V., Overview of Photoacoustic Imaging in the Medical Diagnostics Field (2015)
1640 Матанов, Н. С., Димитрова, С. А., МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАРИ (2016)
1641 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Evtimov, T. P., Perilhon, C., Podevin, P., Numerical and experimental study of heat exchanger designed for waste heat recovery system from exhaust gases based on Rankine cycle (2015)
1642 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Кочев, Х. Н., Спирачни свойства на товарен автомобил със спирачна система с пневматично задвижване – методика и апаратура за пътни изпитвания (2015)
1643 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Димитрова, В. Д., Цеков, Д. В., Методика и апаратура за получаване характеристиките на пневматични еластични елементи (2015)
1644 Соколов, Е. Е., Павлов, Н. Л., Кочев, Х. Н., Стенд за изследване функционалните показатели на пневматично спирачно задвижване (2015)
1645 Rusev, R. P., Green Fluorescent Protein Hydrogen Bonds Compared to Microelectronic Devices (2015)
1646 Rusev, R. P., Transient Analysis of Electronic Circuit Derived from the Active Site β-lactamase Hydrogen Bonding Network (2015)
1647 Вълчева, Р. Б., История на автомобилните навигационни устройства (2015)
1648 Павлов, Н. Л., Тренчева, Х. Г., Соколов, Е. Е., Влияние на температурата върху промяната на вътрешното налягане на гуми напомпани с въздух и с азот (2015)
1649 Евтимова, М. Д., Дизайн и дизайнерски продукти (2015)
1650 Матанов, Н. С., Димитрова, С. А., ФОРМАЛИЗИРАНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СТРУКТУРАТА И ТОВАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА (2016)