9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
401 Илчев,Т., Георгиев, К. К., Стоянов, Ц. Т., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОТКАЗНОСТТА НА САМОЛЕТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗЛИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ (2011)
402 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА САМОЛЕТ L-410 (2011)
403 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - АВИОМИШЕНИ, ЛЕТЯЩИ В СКОРОСТНИЯ ДИАПАЗОН ДО М = 0,5 (2011)
404 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ В ЯКОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ-АВИОМИШЕНИ (2011)
405 Коробко, И. Е., Оценка безопасността на аеронавигационна система при малко количество откази (2011)
406 Лазаров,К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВРЪХЗВУКОВ САМОЛЕТ (2011)
407 Лелчева,М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТИПА ИЗХОДНО УСТРОЙСТВО ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ (2011)
408 Маклаков,Г., ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА АВИАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР (2011)
409 Маклаков,Г., Маклакова,Г., ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМНИЯ ПАКЕТ FLOW VISION В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ ПО АЕРОДИНАМИКА И ХИДРОДИНАМИКА (2011)
410 Монов,И., АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ (2011)
411 Нинов,Т., Андонова, М. М., КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СПОМАГАТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН АГРЕГАТ (2011)
412 Панайотов, Х. П., ХАДЖИЕВ,Й., Зафиров, Д. И., ИНТЕГРАЦИЯ НА АВТОПИЛОТ И БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2011)
413 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., Зафиров, Д. И., СИМУЛИРАНЕ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО И АВТОПИЛОТ PICCOLO II (2011)
414 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ (2011)
415 Петров,Н., Бойчев, Б. В., Петров, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА ДОПУСТИМИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2011)
416 Петров, П. Г., ЗА ВИСШЕТО АВИАЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ (2011)
417 Сейзински, Д. Т., АЕРОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
418 Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
419 Сотиров,Г., Бойчев, Б. В., БОРДОВИ СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (2011)
420 Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2011)
421 Боева,А., УСТОЙЧИВОСТ НА НАГЛАСИТЕ ПРИ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕД МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С ПЪТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ (2011)
422 Бурдин,Б., Трайков, Б. В., РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛ С (2011)
423 Георгиева,Х., ПРЕГЛЕД НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ УПРАВЛЯЕМОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ (2011)
424 Киров, В. И., Янакиев,О., Неделчев, К. И., КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (2011)
425 Морчев,Е., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., ШОФИРАННЕ И РАЗХОД НА ГОРИВО НА МОТОКАР С КОНВЕРТОР С ДВУРЕЖИМНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА (2011)
426 Неделчев, К. И., Киров, В. И., Янакиев,О., СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА (2011)
427 Гетов,Ге., Гетов,Га., Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., БИОЕТАНОЛЪТ – ЕДНА ДОБРА АЛТЕРНАТИВА ЗА ТРАНСПОРТА (2011)
428 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Гетов,Га., ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2011)
429 Дамянов, Б. А., Иванов,П., ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ (2011)
430 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
431 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
432 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ОТРАБОТИЛИ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА (2011)
433 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА СЪСТАВНО БУТАЛО НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПРОМЕНЛИВА СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ (2011)
434 Пунов, П. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЛТИ-ПУЛСОВИ ВОДЕЩИ ВПРЪСКВАНИЯ ПРИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ТОПЛООТДАВАНЕ И ГОРИВЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ (2011)
435 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЕЛАСТИЧНИ КОЛООСИ (2011)
436 Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., Адарски,К., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С РЕГУЛИРУЕМ ЪГЪЛ НА АТАКАТА НА ПЕРКИТЕ НА ТУРБИНАТА (2011)
437 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ОТЧИТАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ КИНЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ (2011)
438 Дунчев, Г. К., Синапов, П. В., Кралов, И. М., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА СИСТЕМА С ПОВЕЧЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪЗБУЖДАНЕ (2011)
439 Живков, В. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ИНЕРЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ (2011)
440 Илиев, В. Г., СИНТЕЗ НА КРИВОЛИНЕЙНА ГРЕДА КАТО КРАЕН ЕЛЕМЕНТ (2011)
441 KOLAROV,G., GLOBAL AND LOCAL BUCKLING FOR FRAME STRUCTURES (2011)
442 Мухтаров, И. В., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАТЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ ПЛОЧИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (2011)
443 PEYKOVA, M. D., СИНЕРГИЧНОСТ КАТО КОНТРОЛЕН ИНСТРУМЕНТ В РОБОТИКАТА (2011)
444 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., СИНЕРГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ (2011)
445 Пискова, А. Г., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Свободни трептения. Собствени честоти и собствени форми на трептения на шевна машина и нейната масичка, в пространството (2011)
446 Синапов, П. В., Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Игнатов,И., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФРИКЦИОННИТЕ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ (2011)
447 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА „СТАТИЧНИЯ МЕТОД НА UIC” ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМОРА НА МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
448 Тодоров, М. Д., АЕРОЕЛАСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗШАРНИРНА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР В РЕЖИМ НА ПРАВОЛИНЕЕН ПОЛЕТ (2010)
449 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
450 Ташев,П., Хубенов,С., Манилова,М., РЯЗАНЕ И СПОЯВАНЕ С "МУЛТИПЛАЗ-3500М" (2011)