8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
401 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА САМОЛЕТ L-410 (2011)
402 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - АВИОМИШЕНИ, ЛЕТЯЩИ В СКОРОСТНИЯ ДИАПАЗОН ДО М = 0,5 (2011)
403 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ В ЯКОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ-АВИОМИШЕНИ (2011)
404 Коробко, И. Е., Оценка безопасността на аеронавигационна система при малко количество откази (2011)
405 Лазаров,К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВРЪХЗВУКОВ САМОЛЕТ (2011)
406 Лелчева,М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТИПА ИЗХОДНО УСТРОЙСТВО ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ (2011)
407 Маклаков,Г., ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА АВИАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР (2011)
408 Маклаков,Г., Маклакова,Г., ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМНИЯ ПАКЕТ FLOW VISION В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ ПО АЕРОДИНАМИКА И ХИДРОДИНАМИКА (2011)
409 Монов,И., АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ (2011)
410 Нинов,Т., Андонова, М. М., КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СПОМАГАТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН АГРЕГАТ (2011)
411 Панайотов, Х. П., ХАДЖИЕВ,Й., Зафиров, Д. И., ИНТЕГРАЦИЯ НА АВТОПИЛОТ И БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2011)
412 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., Зафиров, Д. И., СИМУЛИРАНЕ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО И АВТОПИЛОТ PICCOLO II (2011)
413 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ (2011)
414 Петров,Н., Бойчев, Б. В., Петров, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА ДОПУСТИМИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2011)
415 Петров, П. Г., ЗА ВИСШЕТО АВИАЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ (2011)
416 Сейзински, Д. Т., АЕРОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
417 Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
418 Сотиров,Г., Бойчев, Б. В., БОРДОВИ СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (2011)
419 Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2011)
420 Боева,А., УСТОЙЧИВОСТ НА НАГЛАСИТЕ ПРИ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕД МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С ПЪТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ (2011)
421 Бурдин,Б., Трайков, Б. В., РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛ С (2011)
422 Георгиева,Х., ПРЕГЛЕД НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ УПРАВЛЯЕМОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ (2011)
423 Киров, В. И., Янакиев,О., Неделчев, К. И., КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (2011)
424 Морчев,Е., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., ШОФИРАННЕ И РАЗХОД НА ГОРИВО НА МОТОКАР С КОНВЕРТОР С ДВУРЕЖИМНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА (2011)
425 Неделчев, К. И., Киров, В. И., Янакиев,О., СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА (2011)
426 Гетов,Ге., Гетов,Га., Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., БИОЕТАНОЛЪТ – ЕДНА ДОБРА АЛТЕРНАТИВА ЗА ТРАНСПОРТА (2011)
427 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Гетов,Га., ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2011)
428 Дамянов, Б. А., Иванов,П., ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ (2011)
429 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
430 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
431 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ОТРАБОТИЛИ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА (2011)
432 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА СЪСТАВНО БУТАЛО НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПРОМЕНЛИВА СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ (2011)
433 Пунов, П. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЛТИ-ПУЛСОВИ ВОДЕЩИ ВПРЪСКВАНИЯ ПРИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ТОПЛООТДАВАНЕ И ГОРИВЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ (2011)
434 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЕЛАСТИЧНИ КОЛООСИ (2011)
435 Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., Адарски,К., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С РЕГУЛИРУЕМ ЪГЪЛ НА АТАКАТА НА ПЕРКИТЕ НА ТУРБИНАТА (2011)
436 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ОТЧИТАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ КИНЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ (2011)
437 Дунчев, Г. К., Синапов, П. В., Кралов, И. М., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА СИСТЕМА С ПОВЕЧЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪЗБУЖДАНЕ (2011)
438 Живков, В. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ИНЕРЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ (2011)
439 Илиев, В. Г., СИНТЕЗ НА КРИВОЛИНЕЙНА ГРЕДА КАТО КРАЕН ЕЛЕМЕНТ (2011)
440 KOLAROV,G., GLOBAL AND LOCAL BUCKLING FOR FRAME STRUCTURES (2011)
441 Мухтаров, И. В., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАТЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ ПЛОЧИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (2011)
442 PEYKOVA, M. D., СИНЕРГИЧНОСТ КАТО КОНТРОЛЕН ИНСТРУМЕНТ В РОБОТИКАТА (2011)
443 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., СИНЕРГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ (2011)
444 Пискова, А. Г., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Свободни трептения. Собствени честоти и собствени форми на трептения на шевна машина и нейната масичка, в пространството (2011)
445 Синапов, П. В., Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Игнатов,И., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФРИКЦИОННИТЕ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ (2011)
446 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА „СТАТИЧНИЯ МЕТОД НА UIC” ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМОРА НА МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
447 Тодоров, М. Д., АЕРОЕЛАСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗШАРНИРНА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР В РЕЖИМ НА ПРАВОЛИНЕЕН ПОЛЕТ (2010)
448 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
449 Ташев,П., Хубенов,С., Манилова,М., РЯЗАНЕ И СПОЯВАНЕ С "МУЛТИПЛАЗ-3500М" (2011)
450 Ташева,Е., ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ВИСОКО ЯКА СТОМАНА КЪМ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТУДЕНИ ПУКНАТИНИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ ПРОБА (2011)