10974

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10975

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
401 Демирев,В., ШИРОКОЛЕНТОВИ РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2011)
402 Демирев,В., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP В СИСТЕМИТЕ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ (2011)
403 Делчев,П., СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ВЪЗДУШНИЯ БОЙ НА САМОЛЕТИ-ИЗТРЕБИТЕЛИ (2011)
404 Ковачев,М., Лаковска,Н., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОДХОДА ЗА КАЦАНЕ ПО СХЕМА С НЕПРЕКЪСНАТО (2011)
405 Илчев,Т., Георгиев, К. К., Стоянов, Ц. Т., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОТКАЗНОСТТА НА САМОЛЕТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗЛИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ (2011)
406 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА САМОЛЕТ L-410 (2011)
407 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - АВИОМИШЕНИ, ЛЕТЯЩИ В СКОРОСТНИЯ ДИАПАЗОН ДО М = 0,5 (2011)
408 Колибаров,Д., ОСОБЕНОСТИ В ЯКОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ-АВИОМИШЕНИ (2011)
409 Коробко, И. Е., Оценка безопасността на аеронавигационна система при малко количество откази (2011)
410 Лазаров,К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВРЪХЗВУКОВ САМОЛЕТ (2011)
411 Лелчева,М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТИПА ИЗХОДНО УСТРОЙСТВО ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ (2011)
412 Маклаков,Г., ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА АВИАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР (2011)
413 Маклаков,Г., Маклакова,Г., ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМНИЯ ПАКЕТ FLOW VISION В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ ПО АЕРОДИНАМИКА И ХИДРОДИНАМИКА (2011)
414 Монов,И., АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ (2011)
415 Нинов,Т., Андонова, М. М., КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СПОМАГАТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН АГРЕГАТ (2011)
416 Панайотов, Х. П., ХАДЖИЕВ,Й., Зафиров, Д. И., ИНТЕГРАЦИЯ НА АВТОПИЛОТ И БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2011)
417 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., Зафиров, Д. И., СИМУЛИРАНЕ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО И АВТОПИЛОТ PICCOLO II (2011)
418 Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ (2011)
419 Петров,Н., Бойчев, Б. В., Петров, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА ДОПУСТИМИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2011)
420 Петров, П. Г., ЗА ВИСШЕТО АВИАЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ (2011)
421 Сейзински, Д. Т., АЕРОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
422 Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ (2011)
423 Сотиров,Г., Бойчев, Б. В., БОРДОВИ СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (2011)
424 Сербезов, В. С., МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2011)
425 Боева,А., УСТОЙЧИВОСТ НА НАГЛАСИТЕ ПРИ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕД МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С ПЪТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ (2011)
426 Бурдин,Б., Трайков, Б. В., РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛ С (2011)
427 Георгиева,Х., ПРЕГЛЕД НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ УПРАВЛЯЕМОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ (2011)
428 Киров, В. И., Янакиев,О., Неделчев, К. И., КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (2011)
429 Морчев,Е., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц., ШОФИРАННЕ И РАЗХОД НА ГОРИВО НА МОТОКАР С КОНВЕРТОР С ДВУРЕЖИМНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА (2011)
430 Неделчев, К. И., Киров, В. И., Янакиев,О., СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА (2011)
431 Гетов,Ге., Гетов,Га., Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., БИОЕТАНОЛЪТ – ЕДНА ДОБРА АЛТЕРНАТИВА ЗА ТРАНСПОРТА (2011)
432 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Гетов,Га., ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2011)
433 Дамянов, Б. А., Иванов,П., ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ (2011)
434 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
435 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2011)
436 Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф., ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ОТРАБОТИЛИ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА (2011)
437 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА СЪСТАВНО БУТАЛО НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПРОМЕНЛИВА СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ (2011)
438 Пунов, П. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЛТИ-ПУЛСОВИ ВОДЕЩИ ВПРЪСКВАНИЯ ПРИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ТОПЛООТДАВАНЕ И ГОРИВЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ (2011)
439 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЕЛАСТИЧНИ КОЛООСИ (2011)
440 Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., Адарски,К., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С РЕГУЛИРУЕМ ЪГЪЛ НА АТАКАТА НА ПЕРКИТЕ НА ТУРБИНАТА (2011)
441 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ОТЧИТАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ КИНЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ (2011)
442 Дунчев, Г. К., Синапов, П. В., Кралов, И. М., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА СИСТЕМА С ПОВЕЧЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪЗБУЖДАНЕ (2011)
443 Живков, В. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ИНЕРЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ (2011)
444 Илиев, В. Г., СИНТЕЗ НА КРИВОЛИНЕЙНА ГРЕДА КАТО КРАЕН ЕЛЕМЕНТ (2011)
445 KOLAROV,G., GLOBAL AND LOCAL BUCKLING FOR FRAME STRUCTURES (2011)
446 Мухтаров, И. В., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАТЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ ПЛОЧИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (2011)
447 PEYKOVA, M. D., СИНЕРГИЧНОСТ КАТО КОНТРОЛЕН ИНСТРУМЕНТ В РОБОТИКАТА (2011)
448 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., СИНЕРГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ (2011)
449 Пискова, А. Г., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Свободни трептения. Собствени честоти и собствени форми на трептения на шевна машина и нейната масичка, в пространството (2011)
450 Синапов, П. В., Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Игнатов,И., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФРИКЦИОННИТЕ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ (2011)