Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Киров, В. И., Янакиев,О.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА
Ключови думи: кормилни системи, измервателна система, хидравлични усилвате

Абстракт: В работата е представена система за измерване на параметрите на кормилни системи с хидравлично усилване. Разработена е програма за запис и обработка на информацията от сензорите на системата. Програмата е направена в среда на LabView. Системата е предназначена за изследване на параметрите на кормилни системи с хидравлично усилване тип зъбна рейка при лабораторни и експлоатационни условия.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 161-165, 2011, България, Созопол
  Autors: NEDELCHEV, K. I., KIROV, V. I., YANAKIEV,O.
  Title: SYSTEM FOR MONITORING OF THE PARAMETERS OF POWER STEERING SYSTEMS WITH HYDRAULIC AMPLIFICATION TYPE RACK
  Keywords: power steering system, measurement systems, hydraulic amplification, hydraulic pump

  Abstract: A system for measuring of the parameters of hydraulic power steering systems is examined in the present paper. A special program for record and processing of the information from the sensors of the system was developed. The program is made in the LabView. The system is designed for investigations of parameters of power steering systems with hydraulic amplification type rack at laboratory and operating conditions.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 161-165, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум