Оригинал (Original)
Автори: Сейзински, Д. Т.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ
Ключови думи: безпилотни летателни апарати (БЛА), проектиране на БЛА

Абстракт: Предложена е методика за определяне на основните параметри на малки безпилотни самолети (МБС) с максимална скорост на полета, съответстваща на М=0,5, която може да се използва за тяхното автоматизирано проектиране.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 118-121, 2011, България, Созопол
  Autors: SEYZINSKI, D. T.
  Title: DETERMINATION OF BASIC PARAMETERS OF SMALL UNMANNED AIRCRAFT
  Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), UAV design

  Abstract: In the study is proposed a methodology for determination of the main characteristics of small unmaned air vehicles (UAV) with a maximum flight speed corresponding to M=0.5, to be used to automate the preliminary design of them.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 118-121, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум