Оригинал (Original)
Автори: Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф.
Заглавие: ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, допустими вредни емисии, токсич

Абстракт: В настоящата публикация е направен кратък обзор на основните нормативни документи, определящи максимално допустимите вредни емисии от автомобили, задвижвани с двигатели с вътрешно горене. Акцентът е поставен върху законодателството на ЕС, САЩ и Япония. Описани са нормативно определените процедури и необходимите техническите средства за измерване на отделните компоненти в отработилите газове.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 178-183, 2011, България, Созопол
  Autors: EVTIMOV, T. P., MICHAYLOV,P.
  Title: ADMISSIBLE CONCENTRATION OF TOXIC COMPONENTS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE EXHAUST GAS
  Keywords: internal combustion engines, admissible exhaust emissions, exhaust gas toxicity, toxic components measurement, new vehicle and engine test cycles

  Abstract: In this article a short review of the founding legislative documents defining the maximum admissible emissions of harmful components from automobiles with internal combustion engine is made. Emphasis is placed on the EU, USA and Japan legislation. Also the statutory procedures and the needed equipment for the measurement of the individual exhaust gas components are described.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 178-183, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум