Оригинал (Original)
Автори: Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т.
Заглавие: ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ОТЧИТАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ КИНЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ
Ключови думи: динамичен модел на автомобил, окачване тип Макферсон, динами

Абстракт: В работата се разглеждат динамичен модел на автомобил с предно задвижване при движение в крива, отчитащ нелинейностите определени от системата за управление, от геометричните връзки на окачването и от динамичните силови въздействия възникващи при взаимодействието на автомобилната гума с пътната настилка.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 219-225, 2011, България, Созопол
  Autors: GENOV, J. A., ARNAUDOV, K. S., TASHKOV, S. T.
  Title: DYNAMIC AUTOMOBILE MODEL WITH NONLINEAR KINEMATIC RELATIONSHIP
  Keywords: dynamic model of car, type MacPherson strut suspension, tire dynamics

  Abstract: The paper consider spatial automobile model including nonlinearities due to steering, suspension and tire geometry and characteristics.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 219-225, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум