Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Гетов,Га.
Заглавие: ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10
Ключови думи: етанол, пътни изпитвания

Абстракт: В статията са представени резултати от изследването на транспортно средство експлоатирано с гориво Е10.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 170-172, 2011, България, Созопол
  Autors: DAMYANOV, B. A., GETOV,Ge., GETOV,Ga.
  Title: OPERATION OF A VEHICLE WITH E10
  Keywords: ethanol, road tests

  Abstract: The article presents results of a survey of a vehicle operated with fuel E10.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 170-172, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум